Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk

Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk

Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, để hội nhập kinh tế quốc tế thì hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến quan hệ kinh tế và tài chính. Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp một phần quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Khi mà nền kinh tế đang không ngừng phát triển và mở rộng thì nhu cầu về vốn cũng tăng cao: vốn để đầu tư, để mở rộng sản xuất kinh doanh và để đổi mới trang thiết bị, cở sở hạ tầng.

Và trong cơ chế thị trường hiện nay, không chỉ những công ty, doanh nghiệp cần có vốn mà những cá nhân, gia đình họ cũng cần vốn để tiêu dùng, để sản xuất kinh doanh. Mảng khách hàng này thường không thể huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu như doanh nghiệp, vay bên ngoài lãi suất cao, vốn tự có thường nhỏ vì vậy nhu cầu vay vốn ngân hàng của đối tượng khách hàng cá nhân (KHCN) là thiết yếu. Nắm bắt được nhu cầu đó các ngân hàng thương mại (NHTM) đã chú trọng nhiều hơn đến hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

Ngày nay ngành Ngân hàng được coi là ngành kinh tế huyết mạch, có tầm quan trọng đặc biệt góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước giao cho, một trong những vấn đề cấp bách đặt ra đối với ngành ngân hàng là phải xây dựng được hệ thống đủ mạnh trên tất cả các lĩnh vực: năng lực hoạch định, thực thi chính sách, năng lực điều hành, quản lý, kinh doanh, trình độ công nghệ, kỹ thuật hiện đại thích ứng với cơ chế thị trường. Nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi sự luân chuyển vốn nhanh. Vì vậy, đi đôi với việc đổi mới cơ chế tổ chức, về nghiệp vụ ngành ngân hàng đã tập trung cải tiến nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân trong toàn ngành.

Đất nước ta hiện nay đang trong tiến trình thực hiện công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá là xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp sự phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh. Thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là trách nhiệm của nhiều ngành kinh tế trong đó có ngành Ngân hàng.Xuất phát điểm từ một nền kinh tế thuộc các nước kém phát triển, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vì vậy nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, hoạt động tín dụng ngân hàng trong giai đoạn này vẫn là hoạt động chủ yếu của các NHTM Việt Nam và cho vay vẫn giữ chức năng kinh tế hàng đầu của các NHTM. Hoạt động cho vay của ngân hàng có quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế của khu vực mà ngân hàng đó hoạt động, cho vay thúc đẩy tăng trưởng hoạt động của các doanh nghiệp tạo sức sống cho nền kinh tế. Thực tế cho thấy dư nợ cho vay của các NHTM hiện vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của ngân hàng (dao động từ 65% đến 80%) do đó chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân có tính chất quyết định rất lớn tới kết quả, hiệu quả kinh doanh và quyết định đến giá trị của ngân hàng. Mặc dù vậy, chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của các NHTM nói chung và của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế.

Để nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo đứng vững trên thị trường thì việc nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của các NHTM nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk nói riêng là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó nên em chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk” cho luận văn của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đăk Lăk (Agribank chi nhánh Đắk Lắk) từ đó tìm ra những nguyên nhân, tồn tại đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của Agribank chi nhánh Đắk Lắk.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại nhằm làm rõ nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân.
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đăk Lăk (Agribank chi nhánh Đắk Lắk) từ đó tìm ra những nguyên nhân, tồn tại
 • Đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của Agribank chi nhánh Đắk Lắk.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, giai đoạn 2018 – 2020.

 1. Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp thu thập dữ liệu:

– Sử dụng số liệu thứ cấp:

+ Sử dụng tư liệu các giáo trình, sách về hoạt động của NHTM; chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế quy định về chất lượng tín dụng và xếp hạng tín dụng.

+ Số liệu thực tế trên các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, báo cáo phân loại nợ xấu của các NHTM có liên quan.

– Thu thập số liệu sơ cấp thông qua việc quan sát, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các cán bộ ngân hàng.

* Phương pháp xử lý: Phân tích, so sánh và tổng hợp.

 1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được chia thành 03 chương:

– Chương 1: Những vấn đề chung về tín dụng và chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTM.

– Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk.

– Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk.

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
  Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
  Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk

  1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân

           * Tín dụng ngân hàng

  Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2019 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ tín dụng, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

  Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:

  • Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
  • Sự chuyển nhượng này có thời hạn.
  • Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro.
  • Cá nhân

  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội quy định: Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật. Như vậy có thể hiểu nếu không phải thương nhân thì không phải đăng ký kinh doanh.

  Cụ thể, theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên: Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là cá nhân hoạt động thương mại).

  Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP, cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là thương nhân theo quy định của Luật thương mại 2014.

  D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\Documents\DUY TÂN\ĐÃ XONG\LUẬN VĂN chất lượng tín dụng\BÀI LÀM\FINAL
  D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\Documents\DUY TÂN\ĐÃ XONG\LUẬN VĂN chất lượng tín dụng\BÀI LÀM\FINAL

  * Tín dụng khách hàng cá nhân

  Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” nêu trên và trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, vì vậy Tín dụng khách hàng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình tín dụng khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

  1.1.2. Vai trò của tín dụng khách hàng cá nhân trong nền kinh tế

  1. Đối với nền kinh tế – xã hội

  Là một phần của tín dụng nói chung, tín dụng khách hàng cá nhân cũng có vai trò tích cực đối với xã hội. Tín dụng khách hàng cá nhân góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi lưu thông các nguồn vốn này một cách trôi chảy và hiệu quả, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao

  Tín dụng khách hàng cá nhân giúp kích cầu trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy sản xuất trong nước. Do đó thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia xây dựng, sản xuất tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự xã hội.

  1. Đối với ngân hàng

  Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng. Do có đối tượng khách hàng rất rộng nên việc phát triển tín dụng khách hàng cá nhân sẽ giúp hình ảnh thương hiệu của ngân hàng được phổ biến rộng khắp. Thông qua tín dụng khách hàng cá nhân, ngoài việc cấp tín dụng cho khách hàng còn giúp ngân hàng thuận lợi trong bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân đồng bộ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sẽ tạo nét khác biệt cho ngân hàng trong cạnh tranh với đối thủ, do đó góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng.

  Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng

  Nếu một ngân hàng chỉ tập trung tín dụng các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn, vì lý do nào đó mà hoạt động kinh doanh của các khách hàng này gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

  Do vậy, với nguyên tắc “tránh để tất cả trứng vào một rổ”, các ngân hàng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân như một sự phân tán rủi ro vì với số lượng khách hàng cá nhân đông, số tiền vay ít thì khi có một khách hàng hoặc một số ít khách hàng gặp rủi ro dẫn đến không có khả năng trả nợ thì ít gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

  Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
  Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
  1. Đối với khách hàng cá nhân

  Tín dụng khách hàng cá nhân là kênh các NHTM tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình giúp họ có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành. Với điều kiện cấp tín dụng đơn giản hơn đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụng khách hàng cá nhân phù hợp với hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với đặc tính và tập quán kinh doanh của đối tượng này.

  LIỆN HỆ:

  SĐT+ZALO: 0935568275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *