Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

1. Lý do chọn đề tài

Uỷ ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, là cầu nối chuyển tải và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quảng đại quần chúng nhân dân. UBND cấp xã thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền; đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trên thực tế hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã còn chưa được chuyên sâu, thiếu ổn định về nhân sự; tình trạng lãng phí, hình thức trong hoạt động quản lý vẫn phổ biến. Bên cạnh đó, trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn nhiều hạn chế, luôn rơi vào trạng thái lúng túng, ngỡ ngàng trước sự thay đổi và xu thế phát triển chung của thời đại, dẫn đến hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Trong bối cảnh trên đã đến lúc cần có sự nghiên cứu toàn diện và nghiêm túc về ủy ban nhân dân cấp xã, từ đó nhìn nhận trư­ớc hết các vấn đề quan trọng, cấp bách cần tháo gỡ cũng như­ h­ướng cải cách ở tầm chiến l­ược đối với chính quyền cấp này.

Vì vậy, việc chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Luật Hành chính nhằm mục đích nắm bắt thực trạng, tìm ra những nguyên nhân, giải pháp nhằm củng cố và nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc để đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước hiện nay phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nư­ớc hiện nay.

2. Tình hình nghiên cứu

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

3.1. Mục đích của luận văn

Trên cơ sở nhận thức lý luận về tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã, phân tích thực trạng và những bất cập trong tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở địa phư­ơng, luận văn đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3.2. Nhiệm vụ của luận văn

+ Phân tích cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã. Vị trí vai trò UBND cấp xã, tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã.

+ Phân tích thực trạng tổ chức, hoạt động của UBND cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, qua đó nêu ra những vấn đề tồn tại cần khắc phục.

+ Đ­ưa ra những giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động của UBND cấp xã trong điều kiện cải cách hành chính.

4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến UBND cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian nghiên cứu là từ năm 2011 đến nay.

5. Ph­ương pháp luận và phư­ơng pháp nghiên cứu

Luận văn đ­ược nghiên cứu dựa trên cơ sở ph­ương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, t­ư tư­ởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà n­ước ta về lý luận Nhà n­ước – pháp luật nói chung và ủy ban nhân dân cấp xã nói riêng.

Các phương pháp khoa học cụ thể như hệ thống hóa, khái quát hóa, thống kê, so sánh, quan sát, mô tả, phân tích, tổng hợp, khảo sát thực tế..được tác giả sử dụng trong khi giải quyết các vấn đề cụ thể.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

– Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã. Đặc biệt làm rõ đặc điểm của ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam hiện nay.

– Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của UBND cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam luận văn nêu ra ph­ương h­ướng giải quyết nhằm đổi mới tổ chức hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với điều kiện cải cách hành chính nhà n­ước đối với huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

– Luận văn làm t­ài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

7

. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp luật về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã

Chương 2: Thực trạng tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Chương 3: Quan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1.1. Khái niệm, vai trò và các mối quan hệ của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của ủy ban nhân dân cấp xã

1.1.1.1. Khái niệm

UBND cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước cấp thấp nhất ở địa phương, do HĐND cấp xã bầu ra, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp xã và cơ quan nhà nước cấp trên về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

1.1.1.2. Những đặc điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Thứ hai, đây là cấp cơ sở, cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, ở ngay trong dân.

Thứ ba, cấp xã là nơi diễn ra mọi hoạt động của đời sống gắn liền mật thiết với những lợi ích, nhu cầu thường nhật của quần chúng.

Thứ tư, đây là cấp mà theo nghĩa nào đó là hình ảnh thu nhỏ của cả xã hội.

Thứ năm, là cơ sở xã hội của chính trị, là cơ sở của thể chế nhà nước, của chế độ chính trị.

1.1.2. Vị trí, vai trò của ủy ban nhân dân cấp xã trong bộ máy nhà nước

Điều 114 Hiến pháp 2013 quy định: “UBND ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên”.[17, tr.29].

Đối với UBND cấp xã, xét về vị trí, nó là một bộ phận cấu thành trong bộ máy nhà nước thống nhất và là cấp hành chính thấp nhất.

Nhìn tổng quát, vai trò của UBND cấp xã thể hiện trên hai mặt: là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở cấp cơ sở

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

1.1.3. Các mối quan hệ giữa ủy ban nhân dân cấp xã

1.1.3.1. Quan hệ giữa ủy ban nhân dân cấp xã với Đảng uỷ cơ sở

1.1.3.2. Mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân

1.1.3.3. Mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

1.1.3.4. Mối quan hệ của ủy ban nhân dân cấp xã với ủy ban nhân dân cấp trên

1.2. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

1.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp xã

Hiện nay, cùng với HĐND, UBND được tổ chức ở cả 3 cấp của chính quyền địa phương: tỉnh, huyện, xã (và các đơn vị hành chính tương đương) trong đó, UBND cấp xã là cơ quan hành chính ở cấp cuối cùng (cấp cơ sở). Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, UBND cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong các lĩnh vực quản lý ở địa phương. Trong đó, đáng lưu ý là:

– Trong lĩnh vực kinh tế: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình HĐND cùng cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; lập dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi, phân bổ, điều chỉnh ngân sách địa phương trình các cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý và sử dụng đất đai, các công trình công cộng, huy động sự đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật…

– Trong nông – lâm – ngư nghiệp, thuỷ lợi, tiểu thủ công: tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án ; tổ chức quản lý, khai thác, tu bổ, bảo vệ, ứng dụng khoa học – công nghệ đối với các công trình, nguồn nước thuộc các lĩnh vực trên…

– Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải: xây dựng, tu bổ đường giao thông được phân cấp; quản lý việc cấp phép xây dựng và xử lý các vi phạm trong xây dựng và cơ sở hạ tầng; huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương…

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể thao theo quy định của pháp luật (Điều 114).

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân; thực hiện nghĩa vụ quan sự; thực hiện các biện pháp đảm bảo anh ninh trật tự, an toàn xã hội; quản lý hộ khẩu, quản lý sự đi lại của nguời nước ngoài ở địa phương…

– Tổ chức, hướng dẫn và đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong dân cư; tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cá, kiến nghị của công dân; phối hợp với các cơ quan chức năng về thi hành án, về xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật…

Ngoài các nôi dung nói trên, UBND phường còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý đô thị như: quy hoạch đô thị; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phòng chống các tệ nạn xã hội; thanh tra và xử lý việc sử dụng đất đai; quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng và xây dựng theo quy định của pháp luật về phân cấp…

Nhìn chung, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp cơ sở về cơ bản cũng tương tự như của UBND các cấp trên nhưng chỉ khác về phạm vi hoạt động và thẩm quyền do đặc điểm của cấp hành chính.

1.2.2. Tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay

1.2.2.1. Cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp xã

Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân xã bầu ra, có từ 03 đến 05 thành viên, gồm có Chủ tịch, Phó chủ tịch và Uỷ viên.

UBND cấp xã không có các cơ quan chuyên môn, giúp việc như ở cấp tỉnh và huyện. Thay vào đó là các Phó chủ tịch và Uỷ viên được phân công từng lĩnh vực và những công chức chuyên môn được bố trí theo quy định của pháp luật.

1.2.2.2. Chức danh và số lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã

– Chủ tịch UBND cấp xã;

– Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

– Các công chức chuyên môn UBND cấp xã: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hoá – xã hội.

– Về số lượng cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã được bố trí bao gồm 05 định biên thành viên UBND (Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên) và các định biên cho các chức danh công chức UBND, số lượng bố trí các chức danh công chức được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

1.2.3. Hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã

1.2.3.1. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.2.3.2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dân cấp xã

* Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân xã

* Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp xã

* Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trưởng thôn

1.2.3.3. Chế độ hội họp, giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân cấp xã

* Chế độ hội họp, làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã,

* Giải quyết các công việc của Ủy ban nhân dân xã

1.3. Các yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

1.3.1. Yêu cầu phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

1.3.2. Yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

1.3.3. Sự tác động của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa

1.3.4. Sự phát triển của khoa học, công nghệ

1.3.5. Yêu cầu hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập của chính quyền cấp xã

Chương 2

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐẠI LỘC,

TỈNH QUẢNG NAM

2.1. Các đặc điểm địa lý và kinh tế – xã hội ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đai Lộc, tỉnh Quảng Nam

2.2.1.

Tổ chức ủy ban nhân dân cấp xã

2.2.2.1. Thực trạng bố trí các chức danh thành viên UBND cấp xã hiện nay

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 107/2004/NĐ-CP, trong hai nhiệm kỳ 2004 – 2011 và 2011 – 2016 UBND huyện Đại Lộc đã thực hiện bố trí đúng và đủ số lượng đối với thành viên UBND huyện và thành viên UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện nay với 18 xã, thị trấn thì 17 đơn vị có 5 thành viên UBND gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và 02 thành viên UBND, 01 đơn vị là xã Đại Sơn có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên UBND. Nhìn chung với việc quy định số lượng như trên đã cơ bản phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các mặt của đời sống kinh tế – xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, tuy nhiên khi áp dụng Điều 12 của Nghị định đối với xã Đại Sơn (là xã đặc thù không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 11) với quy định chỉ 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên UBND dẫn đến sự phân công nhiệm vụ trong quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn.

Số liệu thống kê của việc bố trí thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 xem Phụ lục 01)

2.2.2.2. Thực trạng bố trí các chức danh chức danh công chức UBND cấp xã hiện nay

Về số lượng và chất lượng đội ngũ 7 chức danh công chức UBND cấp xã của huyện Đại Lộc hiện nay như sau:

Tổng số công chức xã tính đến thời điểm tháng 12/2014 là 209 người, trong đó:

Chức danh công chứcSố lượng bố trí (209)
1Trưởng Công an17
2Chỉ huy trưởng Quân sự18
3Văn phòng – Thống kê39
4Địa chính- Nông nghiệp – XD và MT34
5Tài chính – Kế toán33
6Tư pháp – Hộ tịch31
7Văn hóa – Xã hội38

Số liệu thống kê của việc bố trí số lượng, chất lượng công chức UBND cấp xã của huyện Đại Lộc xem Phụ lục 02

2.2.2. Hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã của huyện Đại Lộc

2.2.3.1. Thực trạng hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

– Thực hiện đúng thẩm quyền của UBND, của Chủ tịch UBND trong việc quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Tại một số đơn vị, công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu UBND còn khá hạn chế, thiếu nề nếp từ định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế hoạch đến việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá dẫn đến tình trạng nhiều quy định, chủ trương của nhà nước không được thực hiện kịp thời hoặc thực hiện không đúng quy định hiện hành.

– Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND: tất cả UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ban hành Quy chế làm việc của UBND vào đầu nhiệm kỳ công tác, phân công trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND, các thành viên UBND và các chức danh công chức; quy định và tổ chức các cuộc họp UBND theo quy chế làm việc (họp thường kỳ UBND, họp giao ban Thường trực UBND,…). Tuy nhiên việc thực hiện nội dung quan trọng này tại một số đơn vị còn bộc lộ nhiều hạn chế.

– Về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân:

UBND cấp xã trên địa bàn huyện Đại Lộc đã tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức và công dân theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù trên thực tế chưa được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn huyện, xong việc áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc tại một số đơn vị xã đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Phần lớn các thủ tục hành chính theo quy định giải quyết trong ngày (chủ yếu thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch) được hầu hết UBND cấp xã thực hiện tốt, giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm sự phiền hà cho công dân.

Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, việc giải quyết các TTHC trên lĩnh vực đất đai hiện nay mặc dù có chuyển biến, cải thiện nhưng không nhiều và rõ rệt, tình trạng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân phần lớn không thực hiện đúng theo thời gian quy định, có nhiều hồ sơ trễ hẹn kéo dài, tồn đọng qua các năm mà không được giải quyết, gây nhiều bức xúc, phiền hà trong nhân dân.

– UBND các xã, thị trấn của huyện tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Một số đơn vị xã thực hiện còn mang nhiều tính hình thức, thiếu thực chất; thái độ và các kỹ năng giao tiếp với nhân dân còn hạn chế.

– Về kỹ năng lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã

Kỹ năng điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số thành viên và công chức chuyên môn UBND các xã, thị trấn của huyện Đại Lộc nhìn chung là chưa thật tốt, một bộ phận còn rất yếu kém, đặc biệt là các xã thuộc huyện miền núi.

– Về thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ

Hầu hết CBCC đã thể hiện thái độ, văn hóa ứng xử chuẩn mực đối với cán bộ, công chức trong cơ quan và nhân dân và là tấm gương cho mọi người noi theo. Bên cạnh đó, một số ít cán bộ, công chức cấp xã của huyện với một số đặc quyền được giao, họ có thái độ trịch thượng, thiếu tôn trọng cấp dưới, lời nói còn thiếu chuẩn mực; không hoàn toàn xa lánh nhưng thiếu sự gần gũi, tạo khoảng với nhân dân.

2.2.3.2. Các quan hệ của Ủy ban nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ quản lý

– Mối quan hệ giữa HĐND và UBND:

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, quan hệ giữa HĐND và UBND cấp xã ở huyện Đại Lộc nhìn chung tương đối tốt. Tuy nhiên vai trò hoạt động của HĐND có lúc còn hình thức, chưa phát huy được thẩm quyền của mình.

– Mối quan hệ giữa UBND cấp xã với Đảng bộ cơ sở:

Trong những năm qua Đảng bộ cơ sở, trực tiếp là Đảng uỷ luôn chăm lo củng cố phát huy vai trò quản lý điều hành của các bộ máy chính quyền cấp xã. Tuy nhiên mối quan hệ, lề lối làm việc giữa Đảng, chính quyền nhiều nơi chưa tách bạch rõ ràng, còn biểu hiện lệch lạc, vừa bao biện làm thay, vừa có biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo hoặc có nơi Đảng uỷ chưa làm tốt công tác kiểm tra đảng viên để dẫn tới vi phạm kỷ lụât phải xử lý.

– Mối quan hệ giữa UBND cấp xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp xã:

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở làm tốt chức năng tham gia xây dựng củng cố và giám sát hoạt động của chính quyền. Tuy nhiên một số nơi trong mối quan hệ có biểu hiện ban ơn của chính quyền đối với đoàn thể, trong tư tưởng còn có nhận thức lệch lạc, chưa tạo điều kiện cho đoàn thể hoạt động tốt.

– Quan hệ với UBND cấp trên:

Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân cấp xã đã cơ bản chấp hành và thực hiện tốt các chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của cấp trên. Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện đúng thẩm quyền, các bộ phận chuyên môn của UBND cấp xã đã nhận sự chỉ đạo trực tiếp và sự hướng dẫn về chuyên môn của các phòng ban chuyên môn UBND huyện.

 Tuy nhiên trong mối quan hệ này vẫn còn xuất hiện những vướng mắc: tình trạng hội họp quá nhiều, có lúc trong một buổi Chủ tịch UBND cấp xã có thư mời họp hai ba cuộc của hai ba cơ quan chuyên môn triệu tập.

2.2.3.3. Kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ UBND cấp xã

– Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

– Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, một số vấn đề xã hội bức xúc được chăm lo giải quyết, an sinh xã hội được đảm bảo.

– Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương hàng năm hoàn thành tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

– Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

2.3. Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc

2.3.1. Mặt đạt được

– An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân.

– Dân chủ trong đời sống xã hội ở các xã trên địa bàn huyện từng bước được phát huy, thông qua việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Hội đồng nhân dân cấp xã đã có bước phát triển tích cực, với chất lượng và số lượng ngày càng được nâng cao.

– Bộ máy chính quyền cấp xã từng bước được củng cố, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa và nâng cao về trình độ chuyên môn, cũng như về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

2.3.2. Những hạn chế

– Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và của các ngành chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, sức cạnh tranh thấp, thị trường còn bó hẹp.

– Năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở nói chung, UBND cấp xã nói riêng trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

– Kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm.

– Công tác cải cách hành chính chưa có nhiều đột phá đáng kể nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của huyện, nhất là trong việc thực hiện cơ chế một cửa giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

– Việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên và đầy đủ. .

Bên cạnh những hạn chế nêu trên, bản thân còn nhận thấy còn một vài hạn chế cần được nêu ra như sau:

– Thứ nhất, việc tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền không tạo điều kiện cho việc chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở, nặng về việc cấp dưới xin ý kiến chỉ đạo, hoặc phê duyệt của cấp trên.

– Thứ hai, sự mất cân đối trong quan hệ đối trọng giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

– Thứ ba, đó là việc lợi dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý và điều hành.

– Thứ tư, còn có sự phân biệt, thiếu công bằng, chưa xác định đúng vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

– Thứ năm, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức cấp xã hiện chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ.

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan

– Thứ nhất, xuất phát từ mô hình chính quyền nhà nước (từ Trung ương đến cấp xã).

– Thứ hai, việc tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền không có sự phân biệt giữa các vùng lãnh thổ khác nhau, giữa nông thôn và thành thị, giữa đồng bằng và miền núi gây ra nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn.

– Thứ ba, tác động của nền kinh tế thị trường.

– Thứ tư, do điều kiện hoàn cảnh lịch sử, đại đa số cán bộ, công chức UBND trưởng thành qua phong trào cách mạng do nhiệt tình, hăng hái chứ chưa được đào tạo cơ bản. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã do dân bầu, mang tính nhiệm kỳ, nên việc lựa chọn cán bộ còn mang tính cảm tính, chưa thật sự khách quan.

2.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, một bộ phận cán bộ, công chức UBND cấp xã ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực, phương pháp và tác phong công tác chưa cao.

Thứ hai, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ ba, công tác quy hoạch cán bộ cấp xã chưa được thực hiện tốt.

Thứ tư, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ chưa hợp lý.

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Chương 3

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

3.1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã

Xác định xây dựng cơ sở xã, phư­ờng, thị trấn vững mạnh là nền tảng phát triển kinh tế; là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược cả trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận an ninh – quốc phòng, nhất là thế trận lòng dân ở cơ sở vững chắc, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đồng thời, đó là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng dân chủ đi đôi với đảm bảo kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập thể ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tịch ủy ban nhân dân, các thành viên ủy ban nhân dân và các cán bộ, công chức chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp xã.

3.2. Các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về ủy ban nhân dân các cấp trong đó có những quy định chi tiết, cụ thể đối với ủy ban nhân dân cấp xã

Thứ nhất, cần phân cấp và quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cũng như trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở địa phương thông qua việc xây dựng một Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong đó cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã để thuận tiện trong việc tổ chức thực hiện.

Thứ hai, cần tăng biên chế cho các chức danh chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3.2.2. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ nên quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc, những vấn đề khung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Còn những vấn đề cụ thể, chi tiết nên để cho từng địa phương tự quy định nhưng phải đúng luật.

Để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân một cách có hiệu quả nhất đồng thời phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong điều kiện hiện nay nên thực hiện phương án Hội đồng nhân dân cấp xã bầu ra Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng riêng chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nên để nhân dân trong xã trực tiếp bầu ra, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định phê chuẩn.

Đối với các thành viên của Ủy ban nhân dân, phải có sự phân công, phân nhiệm công tác rõ ràng.

Cần phải quy định rõ trong luật về thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và tập thể Ủy ban nhân dân theo hướng phân định rõ những loại việc bắt buộc phải thảo luận và biểu quyết của Ủy ban nhân dân, những loại việc thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Việc chuyên môn hoá hoạt động quản lý nhà nước đối với các thành viên của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân đi vào nề nếp, đảm bảo tính ổn định, thống nhất, có hiệu quả và tuân theo pháp luật.

Nâng cao chất lượng của phiên họp Ủy ban nhân dân là một trong những điều kiện tiên quyết đến hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3.2.3. Phát triển kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lí cho đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã

Tổ chức thực hiện quyết định quản lý (QĐQL) là một loại hoạt động đặc biệt trong hoạt động thực thi công vụ, bởi đối tượng tác động chủ yếu là các mối quan hệ của con người. Kỹ năng tổ chức thực hiện QĐQL của cán bộ, công chức nói chung được hiểu là sự vận dụng tri thức về phương thức tổ chức thực hiện QĐQL phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nhằm thực hiện có kết quả các mục tiêu đặt ra của QĐQL. Để tổ chức thực hiện tốt các QĐQL, cán bộ, công chức UBND xã phải nắm vững những kỹ năng chính, cấu thành kỹ năng tổ chức thực hiện QĐQL.

3.2.4. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bầu, tuyển chọn và giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ủy ban nhân dân xã

Phải thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai trong tất cả các bước về tổ chức tuyển chọn cán bộ, từ tạo nguồn đến xác minh hồ sơ, lý lịch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách cán bộ. Chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn phù hợp với các chức danh, tâm huyết với công việc, tận tụy với phong trào, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng đồng thời cũng phát hiện kịp thời, đưa ra khỏi danh sách cán bộ những kẻ vụ lợi; những kẻ luôn tìm cách lợi dụng mưu cầu lợi ích cá nhân, an phận thủ thường, không dám làm, dám chịu; những kẻ luôn cản trở, níu áo đồng chí không muốn cho ai tiến bộ hơn mình.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể và quần chúng nhân dân giới thiệu được những người có đủ đức và tài tham gia ứng cử, hoặc được bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã sẽ thực sự mạnh, có sự ủng hộ, tín nhiệm của quần chúng nhân dân và chắc chắn hoạt động có hiệu quả hơn.

Về bầu cử: Đây là một công việc rất quan trọng trong công tác cán bộ, nó quyết định đến chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền cấp xã. Bởi vì bầu đúng cán bộ có phẩm chất, có năng lực, có uy tín vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt thì chính quyền cấp xã sẽ mạnh, phong trào của cơ sở đi lên, sẽ tạo được uy tín trong nhân dân. Ngược lại, nếu bầu không đúng người, bầu cán bộ không có đủ năng lực, uy tín, không có đủ đức, đủ tài làm công tác chính quyền thì sẽ là một trong những nguyên nhân là cho cấp xã không ổn định, phong trào của địa phương sẽ giậm chân tại chỗ hoặc tụt lùi, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Việc quy định những nội dung phải thông báo để nhân dân biết, những nội dung để nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp, những nội dung nhân dân được tham gia ý kiến trước khi HĐND, UBND hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhân dân biết để không chỉ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, mà còn để thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật. Trong số bốn nhóm quyền nêu trên, có những vụ việc liên quan đến cả bốn nhóm, song cũng có những việc chỉ liên quan đến một trong bốn nhóm. Quá trình thực hiện các quyền đó có tính chất, mức độ khác nhau, phương pháp thực hiện khác nhau, nên khi tuyên truyền, giải thích cũng cần chỉ rõ mối quan hệ hữu cơ giữa các nhóm quyền và nghĩa vụ để từ đó có gắn trách nhiệm của người dân đối với hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời để phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, từng bước nhân dân đã nâng cao nhận thức về quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền, góp phần tích cực khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

3.2.5. Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã phải gắn chặt với quy hoạch cán bộ. Mỗi chức danh cán bộ chủ chốt phải có sự chuẩn bị từ 2 đến 3 người, có kế hoạch cho đi đào tạo. Đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp đối với từng chức danh, trên cơ sở đó người cán bộ có hướng phấn đấu.

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cấp xã cũng phải tính đến một yếu tố, đó là: Cấp xã trên địa bàn huyện Đại Lộc hiện nay chủ yếu là ở địa bàn nông thôn, cho nên đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã hầu hết xuất thân từ nông dân. Do đó, đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã có những đặc thù riêng, khi đưa ra các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng cần có sự quan tâm thích đáng.

Trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể, các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch cán bộ để đưa đi đào tạo chứ không chỉ hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng sau khi đã trúng cử như hiện nay. Cần xây dựng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về phẩm chất đạo đức cần phải có khi muốn ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Không bố trí cán bộ tuổi đời đã quá cao (trên 50) hoặc cán bộ không có trình độ – năng lực, cũng như cán bộ không có bằng cấp chuyên môn vào đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt cũng như các chức danh cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở cấp xã.

Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ có gắn liền với kế hoạch đào tạo cán bộ để tránh tình trạng thiếu cán bộ, phải sử dụng cả cán bộ chưa qua đào tạo như hiện nay. Song cũng phải tính đến cả tình trạng, nếu đưa cán bộ đi đào tạo mà không có kế hoạch thì sẽ rơi vào tình trạng thừa cán bộ có bằng cấp mà thiếu cán bộ có năng lực hoạt động thực tiễn ở cấp xã, thiếu cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của cấp xã.

3.2.6. Giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã đối với hiệu quả hoạt động UBND cấp xã gắn liền với CCHC

Đẩy mạnh, tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu UBND cấp xã trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, quán xuyến công việc của cơ quan một cách toàn diện. Phân công trong quản lý nhưng vẫn đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và có hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cần tập trung vào công tác định hướng nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua việc chỉ đạo ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cải cách hành chính, chú trọng công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện của cấp dưới để qua đó có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hạn chế nảy sinh cũng như chấn chỉnh kịp thời những hành vi tiêu cực, lệch lạc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo UBND cấp xã cần nắm bắt nhanh những thông tin cải cách hành chính đang được triển khai trên địa bàn huyện, tỉnh và trong cả nước, chủ động học tập kinh nghiệm của các địa phương đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua.

UBND huyện cần thể chế hóa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã thông qua ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong thực hiện cải cách hành chính. Theo đó, người đứng đầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; xác định rõ những kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trung thực, nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định của nhà nước.

3.2.7. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức UBND cấp xã

Chính quyền cấp xã tồn tại ngay tại cơ sở, nơi diễn ra cuộc sống và mọi hoạt động của dân, nơi cán bộ, đảng viên hàng ngày, hàng giờ thường xuyên cùng sinh sống với dân nhưng lại nhiễm phải thói quan liêu, hành chính hóa, không nắm được dân, không hiểu dân. Những yếu kém bất cập của cán bộ chính quyền cấp xã trước những đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, của sự chuyển đổi cơ chế kinh tế, của tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Đội ngũ cán bộ cấp xã đông nhưng không mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cấp xã là gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi. Thế mà vì hẹp hòi, bao biện, không biết phân công. Vì dân chưa biết lựa chọn để cử những người có năng lực. Vì cấp trên không biết cân nhắc, giúp đỡ, đốc thúc, kiểm tra, huấn luyện. Thành thử phần nhiều cấp xã là uể oải, thiếu năng lực, kém tinh thần.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, những sai phạm của cán bộ chính quyền cấp xã nếu không được kiểm tra, uốn nắn kịp thời sẽ tạo cơ hội cho cán bộ sai lầm lớn hơn dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân, Đảng mất cán bộ, uy tín của Đảng, của Nhà nước đối với nhân dân bị giảm sút. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ chính quyền cấp xã phải được tiến hành thường xuyên, không chờ khi cán bộ vi phạm nghiêm trọng mới kiểm tra xử lý kỷ luật. Thực hiện chế độ nhân dân tham gia xây dựng và giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ chính quyền cấp xã theo tinh thần của quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ là nhân tố quyết định, là khâu then chốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Bước vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là cách thức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ chính quyền cấp xã. Nhằm xây một đội ngũ cán bộ ngang tầm, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực và trí tuệ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

KẾT LUẬN

Chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là trung tâm của hệ thống chính trị cấp xã, là chỗ dựa của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tiến trình CNH, HĐH đất nước, đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI trong xu thế hòa nhập chung với thế giới.

Thực tế cho thấy, trong mọi điều kiện và hoàn cảnh của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng tới cấp xã, từng bước quan tâm xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã theo hướng không ngừng nâng cao vị thế, cũng như chính sách đãi ngộ, cải thiện đời sống của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã. Đảng và Nhà nước coi công tác hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chất lượng hoạt động của chính quyển cấp xã, của đội ngũ cán bộ được đánh giá bằng hiệu quả công việc, phẩm chất đạo đức cách mạng, bằng trình độ năng lực, bằng sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương.

UBND cấp xã đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đội ngũ CBCC UBND cấp xã là những người gần dân, hiểu dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân và rất cần có năng lực, kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành công việc. Việc xác định những những yếu tố cần thiết và nhu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động UBND cấp xã có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách hành chính nhà nước.

Đại Lộc là một huyện thuần nông, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới có đạt hiệu quả hay không, kinh tế – xã hội của huyện có phát triển hay không và phát triển đến mức độ nào, phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong những năm gần đây, tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã không ngừng được củng cố, kiện toàn, đội ngũ CBCC đã có những bước trưởng thành đáng kể, nhưng đứng trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, chưa tương xứng với vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao. Do đó rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của UBND, của đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Luận văn có một số kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như hoàn thiện các quy định của pháp luật về ủy ban nhân dân các cấp trong đó có những quy định chi tiết, cụ thể đối với ủy ban nhân dân cấp xã; Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân cấp xã; phát triển kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lí cho CBCC ủy ban nhân dân cấp xã; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bầu, tuyển chọn và giám sát hoạt động của đội ngũ CBCC ủy ban nhân dân xã; ; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã; giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã đối với hiệu quả hoạt động UBND cấp xã gắn liền với CCHC; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức UBND cấp xã./.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN VIEN HAN LAM\LUAT HANH CHINH\NGUYEN HUU VU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *