Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

1. Lý do chọn đề tài

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng.

Để tiến kịp với xu thế phát triển chung của thời đại, đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải không ngừng đổi mới về căn bản và toàn diện. Với ý nghĩa đó, tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển GD là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng GD- ĐT, coi trọng GD đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”[35]. Đội ngũ nhà giáo là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục bởi họ chính là lực lượng lao động trực tiếp và chủ yếu. Chất lượng, nhân cách, phẩm chất đạo đức và lí tưởng của đội ngũ nhà giáo như thế nào sẽ ảnh hưởng to lớn đến sản phẩm – con người – mà họ tạo ra.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong địa bàn Huyện, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng vững vàng về chính trị, tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề; đáp ứng kịp thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giáo viên THCS để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo hết sức cần thiết và luôn được quan tâm hàng đầu trong thời gian gần đây. Từ những lí do trên, tôi chọn đề tài “Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo viên THCS huyện Nam Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đối với công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS huyện Nam Giang.

Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Đề tài tổ chức khảo sát thực trạng, thăm dò tính cần thiết, khả thi của các giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn ở 08 trường THCS trên địa bàn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Thời gian từ 07/2019 đến 11/2019.

Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng chương trình giáo dục trong bối cảnh hiện nay trên địa bàn huyện Nam Giang.

Giới hạn thời gian nghiên cứu: Từ năm học 2017-2018 cho đến nay và đề xuất các biện pháp mang tính chiến lược cho giai đoạn 2020-2025.

Phạm vi khách thể khảo sát: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn THCS Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, TTCM, giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam và các giảng viên tham gia bồi dưỡng.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường trung học cơ sở.

5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

6. Giả thuyết khoa học

Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam phù hợp, có tính khả thi thì sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.3. Phương pháp thống kê toán học

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

8.1. Về mặt lí luận

Làm phong phú thêm cơ sở lí luận về bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

8.2. Về mặt thực tiễn

Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

9. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Kiến nghị, Tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được cấu trúc thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở.

Chương 2: Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại các trường trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Chương 3: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay
Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài

1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam

1.2. Các khái niệm chính của đề tài

1.2.1. Giáo viên và giáo viên Trung học cơ sở

1.2.1.1. Giáo viên

1.2.1.2. Giáo viên trung học cơ sở

1.2.2. Quản lý giáo dục

1.2.4. Bồi dưỡng

1.2.5. Bồi dưỡng chuyên môn

1.2.6. Bồi dưỡng giáo viên, công tác bồi dưỡng giáo viên

1.2.6.1. Bồi dưỡng giáo viên

1.2.6.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên

1.2.7. Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn

1.3. Đổi mới giáo dục phổ thông và những yêu cầu đặt ra đối với giáo viên trung học cơ sở

1.3.1. Đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở

Vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục THCS đã được Bộ GD&ĐT cụ thể hóa bằng Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Vì vậy, đây là vấn đề đã và đang đặt ra cho đội ngũ GV nói chung và GV THCS nói riêng, việc chuyển đổi chương trình thì rất cần động tác là bồi dưỡng đội ngũ GV thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo thông tư 32.

1.3.2. Yêu cầu đặt ra đối với giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục

1.4. Lý luận về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở

1.4.1. Sự cần thiết phải bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở trong giai đoạn đổi mới giáo dục

1.4.2. Mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

1.4.3. Nội dung bồi dưỡng

Căn cứ vào Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm.

1.4.4. Hình thức bồi dưỡng

– Bồi dưỡng tại chỗ

– Bồi dưỡng thường xuyên

– Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

1.4.5. Phương pháp bồi dưỡng

Phương pháp bồi dưỡng phải linh hoạt, phù hợp, nghiêng về phương pháp tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở hướng dẫn khai thác nhiều kênh thông tin.

1.4.6. Các điều kiện phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn

– Lực lượng tham gia bồi dưỡng

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ bồi dưỡng

– Kinh phí phục vụ bồi dưỡng

1.4.7. Kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn

1.5. Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở

1.5.1. Quản lý mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn

1.5.2. Quản lý nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

1.5.2.1. Quản lý nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho GV THCS

1.5.2.2. Quản lý nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của địa phương

1.5.2.3. Quản lý nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Lập kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

Chỉ đạo bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

1.5.3. Quản lý phương pháp và hình thức tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

Quản lý phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ GV THCS là việc làm cần thiết và quan trọng có ý nghĩa rất lớn tác động đến kết quả của quá trình bồi dưỡng chủ thể quản lý cần quan tâm và sử dụng kết hợp các phương pháp như sau:

– Thuyết trình của báo cáo viên

– Thuyết trình kết hợp minh họa bằng hình ảnh

– Thuyết trình kết hợp luyện tập, thực hành

– Nêu vấn đề, thảo luận theo nhóm

– Nêu tình huống, tổ chức giải quyết theo nhóm

– Nêu vấn đề, cá nhân nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo

– Tọa đàm, trao đổi

– Phối hợp các phương pháp

1.5.4. Quản lý các điều kiện hỗ trợ công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

– Quản lý tài chính

– Quản lý về cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học

1.5.5. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

1.6.1. Các yếu tố chủ quan

1.6.2. Các yếu tố khách quan

TiỂu kẾt chương 1

Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Việc quản lý chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên là nguồn lực chủ yếu thực hiện các mục tiêu giáo dục trong nhà trường.

Trong phạm vi chương 1 tác giả đã hệ thống cơ sở lý luận quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS bao gồm:

– Tổng quan nghiên cứu vấn đề, tác giả sơ lược các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó khẳng định việc nghiên cứu vấn đề Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay, chưa được nghiên cứu;

– Các khái niệm chính của đề tài;

– Lý luận về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS;

– Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS;

– Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM

2.1. Khái quát quá trình điều tra khảo sát thực trạng

2.1.1. Mục đích khảo sát

Làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác BDCM cho GV THCS huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

2.1.2. Nội dung khảo sát

– Công tác BDCM cho GV THCS huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

– Nội dung quản lý công tác BDCM cho GV THCS huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam;

– Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay;

2.1.3. Cách thức khảo sát

Việc thiết kế và tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi được thực hiện sau khi tiến hành quan sát và lấy ý kiến của các chuyên gia và những người đã làm công tác bồi dưỡng chuyên môn.

2.1.4. Đối tượng khảo sát

Bảng 0.1 Đối tượng tham gia khảo sát

STTĐối tượngSố lượngGhi chú
1Cán bộ quản lý42Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Hiệu phó và tổ trưởng tổ bộ môn các trường THCS huyện Nam Giang.
2Giáo viên106Đang trực tiếp giảng dạy các trường THCS huyện Nam Giang

2.1.5. Địa bàn khảo sát

Huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam và các giảng viên tham gia bồi dưỡng.

2.1.6. Thời gian khảo sát

Từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019.

2.1.7. Xử lý kết quả khảo sát

Phân loại các loại phiếu theo đối tượng khảo sát, nhập vào bảng tính excel, thống kê số lượng trả lời từng phương án theo từng câu theo từng đối tượng khảo sát, cuối cùng sử dụng công thức tính điểm trung bình và tỷ lệ phần trăm .

2.2. Khái quát tình hình kinh tế- xã hội và giáo dục đào tạo huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

2.2.1.Tình hình kinh tế- xã hội

2.2.1.1.Về điều kiện tự nhiên

Phía bắc giáp huyện Đông Giang; Phía tây giáp CHDCND Lào với chiều dài đường biên giới khoảng 70 km; Phía nam giáp huyện Phước Sơn; Phía đông giáp các huyện Đại Lộc và Nông Sơn.

2.2.1.2. Về phát triển kinh tế (theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Đảng bộ huyện Nam Giang)

2.2.2. Khái quát về giáo dục và đạo tạo huyện Nam Giang

2.2.2.1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên

– Tổng số trường: 08 trường. Trong đó: 01 trường THCS, 05 trường PTDTBT THCS, 01 trường TH&THCS và 01 trường PTDTNT THCS; không tăng không giảm so với năm học trước.

– Tổng số học sinh cuối học kỳ I năm học 2019-2020: 1915 học sinh/ 58 lớp. Trong đó: Khối 6: 532 học sinh/ 16 lớp; Khối 7: 439 học sinh/ 14 lớp; Khối 8: 494 học sinh/ 15 lớp; Khối 9: 450 học sinh/ 13 lớp.

2.2.2.2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia: 04/08 trường chiếm tỷ lệ 50 %.

2.2.2.3. Công tác phổ cập giáo dục

Năm 2019 PCGD THCS ở mức độ 2, tỉ lệ 100%.

2.2.3. Tình hình đội ngũ CBQL, GV các trường THCS huyện Nam Giang

Tổng số CBQL-GV-NV: 168 người. Trong đó: Cán bộ quản lý: 16 người; Giáo viên: 124 người; Tổng phụ trách đội: 8 người; Nhân viên: 20 người.

2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV các trường THCS về công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn

Thông qua kết quả khảo sát phần lớn đội ngũ đều đồng ý đánh giá cần thiết.

2.3.2. Thực trạng nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các nội dung bồi dưỡng chuyên môn rất quan trọng.

2.3.3. Thực trạng về các hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các hình thức bồi dưỡng chuyên môn rất phù hợp.

2.3.4. Thực trạng về các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn rất hiệu quả.

2.3.5. Thực trạng về các hình thức kiểm tra, đánh giá sau đợt bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các hình thức kiểm tra, đánh giá sau đợt bồi dưỡng chuyên môn rất phù hợp.

2.3.6. Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua kết quả khảo sát phần lớn đội ngũ đều đồng ý đánh giá các điều kiện cho hoạt động bồi dưỡng đảm bảo.

2.4. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

2.4.1. Thực trạng quản lý mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV các trường THCS

Thông qua kết quả khảo sát ở nhóm mức độ thực hiện thì đạt thường xuyên, nhưng ở kết quả thực hiện thì chỉ đạt mức độ trung bình.

2.4.2. Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS.

2.4.2.1.Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các nội dung bồi dưỡng chuyên môn rất quan trọng.

2.4.2.2. Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của địa phương

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các nội dung bồi dưỡng chuyên môn rất quan trọng.

2.4.2.3. Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các nội dung bồi dưỡng chuyên môn rất quan trọng.

2.4.3. Thực trạng quản lý phương pháp và hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

2.4.3.1. Thực trạng quản lý phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn rất hiệu quả.

2.4.3.2. Thực trạng quản lý các hình thức dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các hình thức bồi dưỡng chuyên môn rất phù hợp.

2.4.4. Thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo cho bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua kết quả khảo sát phần lớn đội ngũ đều đồng ý đánh giá các điều kiện cho hoạt động bồi dưỡng đảm bảo.

2.4.5. Thực trạng quản lý hình thức kiểm tra, đánh giá sau đợt bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS

Thông qua khảo sát phần lớn đội ngũ đều đánh giá các hình thức kiểm tra, đánh giá sau đợt bồi dưỡng chuyên môn rất phù hợp.

2.5. Đánh giá chung về thực trạng

2.5.1. Điểm mạnh

2.5.2. Điểm yếu

2.5.3. Nguyên nhân

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Trong phạm vi chương 2, tác giả đã căn cứ vào lý luận quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV THCS, tiến hành khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn và quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV THCS thu được kết quả như sau:

– Về công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đều đánh giá quan trọng, phù hợp, cần thiết về nội dung, hình thức, phương pháp, kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV THCS;

– Về thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ GV THCS, về nhận thức đội ngũ này đánh giá thờ ơ, cho rằng việc bồi dưỡng chưa hiệu quả; về công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng còn mang tính hình thức, chưa thật sự đi sát vào công tác bồi dưỡng;

– Về các yếu tố ảnh hưởng thì quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV THCS bị chi phối từ yếu tố chủ quan lẫn khách quan,

Trên cơ sở đó, làm cơ sở căn cứ để tác giả tiến hành đề xuất các biện pháp quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trên địa bàn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong chương 3.

CHƯƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Phải bám sát mục tiêu giáo dục THCS

3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn của công tác bồi dưỡng chuyên môn

3.1.3. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.1.4. Đảm bảo tính đồng bộ toàn diện của hoạt động quản lý, biện pháp hỗ trợ nhau trong hoạt động quản lý

3.2. Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: Nắm rõ mục tiêu và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện

3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phải bám sát mục tiêu đổi mới, các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đề ra, nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục& đào tạo và hướng dẫn thực hiện của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng năng lực chuyên môn phải căn cứ vào thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên THCS, những yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa , đặt ra đối với đội ngũ giáo viên, từ đó xác định mục tiêu, nội dung, phương thức và các điều kiện khác để thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

3.2.2.3. Cách thức tiến hành

3.2.3. Biện pháp 3: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS của huyện Nam Giang

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

– Thiết lập bộ máy hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

+ Đối với việc bồi dưỡng tập trung, phòng GDĐT ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng bao gồm lãnh đạo phòng GDĐT, các chuyên viên phụ trách các bộ phận liên quan của phòng, CBQL trường chọn làm địa điểm tổ chức bồi dưỡng và thành lập tổ báo cáo viên bao gồm các CBQL, GV có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín trong ngành

+ Đối với việc bồi dưỡng tại trường, Hiệu trưởng thành lập bộ máy bồi dưỡng gồm CBQL nhà trường, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên cốt cán.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường quản lý nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện

3.2.5. Biện pháp 5: Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện

3.2.6. Biện pháp 6: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

3.2.6.1. Mục đích của biện pháp

3.2.6.2. Nội dung và cách thực hiện

3.2.6.3. Điều kiện thực hiện

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm

3.4.3. Đối tượng khảo nghiệm

3.4.4. Đánh giá kết quả khảo nghiệm

3.4.4.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên làm căn cứ, cơ sở để chủ thể quản lý cần điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho GV đạt được mục tiêu đề ra.

3.4.4.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp

Thông qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp mà tác giả đã đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường THCS huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, cho thấy tất cả 6 biện pháp đều rất cần thiết và khả thi.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, cho thấy 6 biện pháp được đề xuất là rất cần thiết và có tính khả thi cao. Mặc dù kết quả khảo sát này chưa thể chính xác tuyệt đối cho CBQL và GV của các trường THCS trên địa bàn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, nhưng với tỉ lệ khảo sát như trên cũng có thể khẳng định các biện pháp nêu trên có cơ sở thực tiễn và có giá trị.

Để công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt chất lượng và hiệu quả; Lãnh đạo phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THCS phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo các biện pháp cho phù hợp với từng thời điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của GV và sự kết hợp của các yếu tố, các thành viên tham gia vào công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS là công việc hết sức cần thiết, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên vì đội ngũ giáo viên là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục THCS.

Ngày nay, trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xu thế đổi mới giáo dục đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên nói chung, GV THCS nói riêng. Chính vì vậy, quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS luôn được quan tâm đúng mức để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt hoạt động quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS, chắc chắn đội ngũ giáo viên THCS sẽ có một trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tự tin hơn trong công việc của mình.

Qua quá trình khảo sát thực trạng quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV ở các trường THCS huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay, cho thấy việc quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định:

– Nhận thức về công tác bồi dưỡng chuyên môn của CBQL và GV có sự chuyển biến đáng kể. Nhiều GV tham gia phong trào tự bồi dưỡng do nhà trường phát động và triển khai trong kế hoạch hoạt động của trường.

– Nhiều trường có chú ý thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho GV tương đối phù hợp với điều kiện GV của trường mình.

– Việc tổ chức, chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GVTHCS được đánh giá tương đối tốt, đặc biệt là tổ chức thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên ở trường.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng phản ánh những hạn chế trong công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GVTHCS, đó là:

– Chưa quan tâm đến đối tượng tham gia bồi dưỡng, chưa tiến hành khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng chuyên môn của GV, cũng như chưa xác lập được mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

– Nội dung bồi dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu, mong đợi của GV. Một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn còn chung chung, chưa cụ thể, chưa đề ra được biện pháp, cách thức thực hiện đạt hiệu quả. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn còn chưa có sự vận dụng và cụ thể hoá vào tình hình, đặc điểm của từng trường.

– Các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS chưa được sử dụng tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng của GV THCS.

– Công tác tổ chức, chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn

cho GV THCS trong thời gian qua chưa thật sự thường xuyên và chưa mang lại hiệu quả cao. Nguồn nhân lực chất lượng cho công tác chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn chưa đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn hiện nay.

– Việc thiết lập mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS chỉ mang tính một chiều từ Bộ, Sở GD& ĐT mà chưa bám sát vào nhu cầu của đội ngũ GV.

– Chưa xây dựng được chính sách, chế độ khen thưởng phù hợp để động viên, khích lệ những GV tham gia bồi dưỡng chuyên môn.

– Chưa có một văn bản pháp quy nào quy định cụ thể các hình thức xử lý đối với những GV không đạt yêu cầu sau các đợt bồi dưỡng.

Vì thế để quản lý tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV, người quản lý cần phải tiến hành các biện pháp quản lý nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV. Nội dung cơ bản của các biện pháp đó là:

– Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn

– Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Trung học cơ sở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

– Biện pháp 3: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS của huyện Nam Giang

– Biện pháp 4: Tăng cường quản lý nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

– Biện pháp 5: Tổ chức thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018

– Biện pháp 6: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

2. Kiến nghị

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV, tác giả cómột số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, đối với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam

– Cần tập hợp đội ngũ chuyên viên chuyên trách bồi dưỡng thường xuyên có trình độ chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ để giải quyết những thắc mắc của giáo viên trong thời gian tập huấn.

– Liên hệ với trường Đại học sư phạm Đà Nẵng để triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở.

– Đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tránh bệnh thành tích, đảm bảo chất lượng các khóa bồi dưỡng.

– Hỗ trợ kinh phí cần thiết cho các lớp bồi dưỡng.

Thứ hai, đối với Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Nam Giang

– Có kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và CBQL thường xuyên, liên tục, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể 2018.

– Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn để giao lưu, học hỏi giữa các trường trong huyện và với các trường ở huyện khác, tỉnh/thành phố khác về chuyên môn nghiệp vụ.

– Cần chú ý tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng được bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tại cơ sở

Thứ ba, Ban giám hiệu các trường THCS

– Khuyến khích, động viên giáo viên thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, có chế độ khen thưởng giáo viên thực hiện tốt.

– Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế giao những công việc hành chính kiêm nhiệm và những quy định gò bó khiến giáo viên không phát huy được khả năng sáng tạo.

– Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học theo quy định.

– Áp dụng các biện pháp đã đề xuất trong nghiên cứu này một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

– Hiệu trưởng chủ động tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong thực tế.

Thứ tư, Giáo viên các trường THCS

– Tuyên truyền, vận động với phụ huynh, cộng đồng về chương trình giáo dục phổ thông 2018 để huy động mọi nguồn lực của xã hội cho giáo dục THCS nói chung và công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS nói riêng.

– GV cần xác định bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật các nội dung chuyên môn để vận dụng vào việc dạy học là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên và liên tục. Tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn để rèn luyện và củng cố tay nghề.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HOC DA NANG\GIAO DUC HOC\NGUYEN TAN LOC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *