PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………………………………………. 7

1.1. Khái niệm về dịch vụ và phát triển dịch vụ của ngân hàng thương mại……… 7

1.1.1. Khái niệm dịch vụ của ngân hàng thương mại………………………………………. 7

1.1.2. Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng…………………………………………… 9

1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử………………………………………………………………………….. 10

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm……………………………………………………………………….. 10

1.2.2. Quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam………………… 13

1.2.3. Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử của NHTM…………………………… 14

1.3.  Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử………………………………………………………… 16

1.3.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử…………………………….. 16

1.3.2. Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử…………………………………… 17

1.3.3. Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng thương mại        19

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại.    24

1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngoài……………………………………………………………………… 24

1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng……………………………………………………. 27

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………………………………… 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÔNG HÀN………………………………………………………. 32

2.1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Sông Hàn (BIDV- Sông Hàn)     32

2.1.1 Giới thiệu chung về BIDV Sông Hàn……… Error! Bookmark not defined.

2.1.2.  Khái quát về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Sông hàn từ năm 2018 đến năm 2020…………………………………………………………………………………………………….. 42

2.1.3. Các loại hình dịch vụ NHĐT của BIDV Sông Hàn………………………………. 54

2.2. Thực trạng kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV- Sông Hàn…………. 58

2.2.1. Thực trạng tăng trưởng theo quy mô…………………………………………………… 58

2.2.2. Thực trạng cơ cấu dịch vụ NHĐT……………………………………………………….. 62

2.2.3. Thực trạng về hiệu quả sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử………………… 65

2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Sông Hàng    66

2.3.1 Nhóm nhân tố bên ngoài……………………………………………………………………… 66

2.3.2. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng……………………………………………………. 71

2.4. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Sông Hàn……………………………………………………………………………………… 79

2.4.1. Thành tựu đạt được…………………………………………………………………………….. 79

2.4.2 Hạn chế……………………………………………………………………………………………….. 82

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế………………………………………………………… 83

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………………………………………………… 85

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÔNG HÀN…………………………………………… 86

3.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV Sông Hàn đến năm 2025        86

3.1.1. Định hướng chung………………………………………………………………………………. 86

3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể………………………………………………………………….. 86

3.2. Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Sông Hàn 87

3.3.1. Nhóm giải pháp về quản lý, cơ chế, chính sách………………………………….. 87

3.3.2. Nhóm giải pháp liên quan đến xúc tiến bán hàng……………………………….. 91

3.3. Kiến nghị…………………………………………………………………………………………………….. 96

3.3.1. Một số kiến nghi ̣ đối với Chính phủ………………………………………………….. 96

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước…………………………………………………….. 98

3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam…………. 99

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………………………………………………. 102

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………. 103

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh

1. Tính cấp thiết của đề tài

Với xu thế chung hiện nay, trong môi trường cạnh tranh hiện đại, khi công nghệ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành công của các ngân hàng, các ngân hàng luôn phấn đấu, nỗ lực không những hoàn thiện các nghiệp vụ truyền thống, mà còn tập trung phát triển các ứng dụng ngân hàng hiện đại. Thực tế tại Việt Nam cho thấy xu hướng khách hàng sử dụng các dịch vụ điện tử của ngân hàng qua mạng internet hay điện thoại di động ngày càng nhiều.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) là một ngân hàng lâu đời tại Việt Nam với bề dày hơn 60 năm hoạt động. Ngân hàng có các chi nhánh ở 63 tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên xuất thân từ một ngân hàng nhà nước mở ra phục vụ cho nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam, trước đây BIDV luôn chú trọng vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống mà chưa chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Có thể nói BIDV đã tham gia phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử muộn hơn so với các Ngân hàng thương mại khác. Do đó, việc phát triển ngân hàng điện tử tại BIDV còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Đó là thách thức về cạnh tranh, thách thức về công nghệ, thách thức về trình độ chuyên môn…Ngoài ra, mục tiêu chiến lược của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn duy trì vị thế là ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt nam. Dịch vụ Ngân hàng điện tử là một mảng hoạt động chính và quan trọng để duy trì mục tiêu trên. Chính vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn làm đề tài luận văn thạc sĩ cao học của mình.

2. Tổng quan nghiên cứu

3. Mục tiêu nghiên cứu:

3.1. Mục tiêu chung:

Tìm ra những định hướng và giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Sông Hàn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

– Xây dựng khung lý thuyết về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.

– Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn, phân tích những mặt được và những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử.

– Đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại đơn vị.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

* Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Sông Hàn.

* Phạm vi nghiên cứu:

– Về nội dung: Hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Sông Hàn;

– Về không gian: Hoạt động ngân hàng điện tử trên địa bàn Sông Hàn;

– Về thời gian: Số liệu được thu thập, phân tích và sử dụng trong 3 năm từ năm 2018 đến hết năm 2020 và trên cơ sở đó đề ra định hướng phát triển và giải pháp cho những năm tiếp theo.

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu từ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh

D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\Documents\ĐÔNG Á\LV NH ĐIỆN TỬ. TUYỀN ĐA\BÀI LÀM

5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như sau:

– Phương pháp thu thập dữ liệu: Đối với dữ liệu thứ cấp tác giả dùng phương pháp nghiên cứu tại bàn như đọc tài liệu, tổng hợp số liệu, phân tích kết quả đạt được. Đối với dữ liệu sơ cấp tác giả dùng phương pháp điều tra khảo sát khách hàng.

– Phương pháp phân tích dữ liệu: Trên cơ sở thống kê từ các nguồn báo cáo của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Sông Hàn và một số ngân hàng thương mại, các tạp chí sách báo, internet… từ đó đánh giá được thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và đề xuất định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của chi nhánh NHTMCP Đầu tư và phát triển Sông Hàn.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *