luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc

MỞ ĐẦU luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc

 1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………………. 1
 2. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………. 2
 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu……………………………. 2
 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………….. 3
 5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu…………………………………………………. 5
 6. Bố cục của đề tài…………………………………………………………………… 7

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  TRONG DOANH NGHIỆP………………………………………………………………………… 8

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC…………………………………………………………………………………. 8

      1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực………………………………………………… 8

      1.1.2. Khái niệm phát triển chất lượng nguồn nhân lực………………… 10

      1.1.3. Ý nghĩa của việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực………… 13

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………………………….. 15

      1.2.1. Phát triển công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng…… 18

      1.2.2. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ…………………………. 22

      1.2.3. Phát triển kỹ năng của nguồn nhân lực……………………………… 25

      1.2.4. Phát triển nhận thức của nguồn nhân lực…………………………… 27

      1.2.5. Phát triển động lực thúc đẩy nguồn nhân lực……………………… 28

      1.2.6. Các nhân tố thuộc môi truờng bên ngoài…………………………… 31

      1.2.7. Các nhân tố bên trong của tổ chức……………………………………. 33

      1.2.8. Nhân tố thuộc về bản thân người lao động………………………… 34

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………………………………… 36

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN-THUẬN PHƯỚC……………………… 37

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN-THUẬN PHƯỚC      37

      2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty:…………………………. 37

      2.1.2. Ngành nghề kinh doanh………………………………………………….. 38

      2.1.3. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………. 40

      2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty……………………… 43

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN-THUẬN PHƯỚC…………………………………………. 46

      2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn đội ngủ nhân sự tại công ty và công tác tuyển dụng nhân sự kinh doanh……………………………………………………………………………… 46

      2.2.2. Thực trạng phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực   48

      2.2.3. Thực trạng phát triển trình độ kỹ năng của nguồn nhân lực…. 57

      2.2.4. Thực trạng phát triển nhận thức của đội ngũ nhân sự………….. 64

      2.2.5. Thực trạng phát triển động lực thúc đẩy……………………………. 66

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA………………………………………………………………………………… 70

      2.3.1. Đánh giá chung……………………………………………………………… 70

      2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế……………………………………………….. 72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………………………………………… 74

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH SÀI GÒN-THUẬN PHƯỚC……………………… 76

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP…………………………………… 76

      3.1.1. Căn cứ vào môi trường kinh doanh công ty……………………….. 76

      3.1.2. Căn cứ vào chiến lược phát triển tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước trong thời gian tới………………………………………………………………. 77

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 81

      3.2.1. Đảm bảo về cơ cấu nguồn nhân lực………………………………….. 81

      3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ………………………… 85

      3.2.3. Nâng cao trình độ kỹ năng của nguồn nhân lực………………….. 90

      3.2.4. Nâng cao nhận thức……………………………………………………….. 92

      3.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy…………………………………………….. 93

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………………… 98

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………….. 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty……………………………….. 35

Bảng 2.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty……………….. 42

Bảng 2.3. Số lượng theo giới lao động qua các năm………………………….. 43

Bảng 2.4. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn…………………………….. 44

Bảng 2.5. Ban tổng giám đốc và nhân sự chủ chốt công ty năm 2020…. 45

Bảng 2.6. Danh sách nhân viên và vị trí công việc tại Công ty năm 2021 47

Bảng 2.7. Kết quả khảo sát nhân viên về Trình độ chuyên môn nghiệp vụ (CMNV)    51

Bảng 2.8. Kết quả khảo sát nhân viên về các khóa học kỹ năng của công ty       55

Bảng 2.9. Khảo sát về nhận thức của nhân viên đối với công việc………. 62

Bảng 3.1. Nhu cầu đào tạo cho ngành nghề…………………………………….. 85

Bảng 3.2. Nhu cầu đào tạo về kỹ năng NNL tại công ty……………………. 87

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc
luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc
Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, trong điều kiện khắc nghiệt của thương trường, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải luôn nằm trong quá trình đổi mới: đổi mới về quy mô hoạt động, mục tiêu và công việc cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu, đổi mới về công nghệ kinh doanh… Vì vậy, nhu cầu đổi mới là tất yếu khách quan, cần thiết và thường xuyên trong doanh nghiệp. Sự đổi mới này có thể đạt được nhờ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại Việt Nam nói chung và Miền Trung nói riêng, thị trường Bất động sản còn khá non trẻ, chỉ mới phát triển trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, dù mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu nhưng tốc độ phát triển của thị trường Bất động sản thực sự mạnh mẽ, hàng loạt các công ty môi giới Bất động sản ra đời, dẫn đến cầu về nhân lực trong lĩnh vực tăng đột biến. Trên thực tế, nguồn nhân lực làm việc trong ngành Bất động sản của Miền Trung hiện nay còn rất thiếu, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Ra đời tại thời điểm thị trường Bất động sản diễn ra cực kỳ sôi nổi, công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước đã có những bước đi chập chững đầu tiên. Nhưng để thực sự đứng vững được trên thị trường đầy biến động này, công ty cần một lực lượng nhân lực hùng hậu và chất lượng. Trên thực tế, công ty đã quan tâm đến phát triển chất lượng nhân lực, tuy nhiên sự quan tâm này vẫn còn chưa sâu, các cấp lãnh đạo chưa thực sự sát sao về vấn đề này. Hiện nay công tác phát triển nguồn nhân lực của công ty còn rời rạc, chắp vá, thiếu đâu bù đó, sai đâu sửa đó chưa có một chiến lược lâu dài, chi tiết và kỹ lưỡng. Điều này dẫn tới hiệu quả phát triển chất lượng nhân lực không cao, chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Do đó Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước cần chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và xem vai trò của nguồn nhân lực lại luôn là yếu tố quyết định sự thắng lợi của các doanh nghiệp. Tuy nhiên phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần  Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước hiện nay chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo từ cấp trên và giao chỉ tiêu cho cấp phòng nhân sự thực hiện mà chưa có một chiến lược sâu sắc, đầy đủ và toàn diện so với yêu cầu hiện tại, so với các đối thủ cạnh tranh và để thắng lợi trong việc sản xuất kinh doanh, công ty cần phát triển nguồn nhân lực.. Đó là lý do tác giả chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phẩn Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước” làm luận văn tốt nghiệp nhằm góp phần thiết thực cho việc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp.


 1. Mục tiêu nghiên cứu

  – Hệ thống hóa lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp;

  – Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước;

  – Đề xuất một số giải pháp Phát triển  phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.


 1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

  – Đối tượng nghiên cứu của đề tài:  Phát triển phát triển nguồn nhân lực  kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

Phạm vi nghiên cứu

  Về nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực  kinh doanh bất động sản cho nhân viên bao gồm: Quản lý các phòng kinh doanh, các quản lý nhóm kinh doanh và đội ngũ nhân viên kinh doanh

  Về thời gian: Giải pháp có liên quan được đề xuất trong luận văn chỉ có ý nghĩa trong thời gian ngắn. Các số liệu được thu thập từ năm 2018 – 2020.

  Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

 1. Phương pháp nghiên cứu

  Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp thống kê mô tả định lượng

4.1. Phương pháp định tính

Nghiên cứu định tính là phương pháp thu thập dữ liệu bằng ngôn ngữ, hình ảnh, quan sát, phỏng vấn, mô tả và phân tích đặc điểm, tính chất của vấn đề nghiên cứu (phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp) rút ra kết luận qua khả năng và quan điểm của người phân tích.

 • Dữ liệu thứ cấp

Thông tin bên trong Doanh nghiệp: Những tài liệu nội bộ của Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước của phòng ban như phòng Tài chính Kế toán, phòng Kinh doanh… cụ thể về: Tài liệu giới thiệu về Doanh nghiệp: Lịch sử hình thành, phát triển, tầm nhìn, sứ mệnh, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ từng đơn vị, phòng/ban…Thông tin về tình hình kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

 • Phương pháp phân tích

– Phương pháp phân tích: Tác giả chia nhỏ từng nội dung về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước để hiểu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong của công tác phát triển nguồn nhân lực từ đó đánh giá ưu, khuyết điểm, đưa ra giải pháp thiết thực để phát triển nguồn nhân lực của Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

– Phương pháp tổng hợp: Tác giả tổng hợp tình hình hoạt động phát triển nguồn nhân lực của địa phương để có những kết luận mang tính khoa học, phù hợp với lý luận, thực tiễn công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

– Phương pháp so sánh: Tác giả dùng phương pháp này để làm rõ sự giống nhau và, khác nhau của vấn đề nghiên cứu trong giai đoạn 2018-2020 từ đó có nhận xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

– Phương pháp diễn dịch: Diễn dịch là một phương pháp tư duy theo khuynh hướng từ tổng quát đến chi tiết , từ khái quát đến cụ thể, từ giả thiết tiền đề đến dẫn chứng, lập luận. trong đó đưa ra những quan điểm chung nhất về phát triển nguồn nhân lực Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước rồi sau đó đi sâu phân tích từng nội dung.

– Phương pháp quy nạp: Ngược lại với phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp đi từ một hay nhiều các minh chứng cụ thể để đi tới một kết luận nhất định, kết luận này tổng quát hóa và giải thích cho các quan sát, minh chứng về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

4.2. Phương pháp định lượng (thống kê mô tả)

Nghiên cứu định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số, từ tài liệu báo cáo, bảng hỏi và qua xử lý, phân tích dữ liệu bằng cách thống kê,  biểu bảng, biểu đồ, sử dụng công cụ toán học để có thể lượng hóa được các mức độ tác động và mối liên hệ giữa các biến, từ đó rút ra kết luận về vấn đề nghiên cứu.

 • Dữ liệu sơ cấp:

Từ bảng hỏi khảo sát về hoạt động phát triển nguồn nhân lực được gửi tới 150 nhân viên kinh doanh  tại Công ty. Kết quả thu được sau khi tiến hành điều tra khảo sát là những cơ sở để tác giả phân loại, kiểm định, định lượng các mức độ tác động, ảnh hưởng và phân tích thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực rút ra những kết luận về ưu, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế về hoạt động từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty Địa ốc xanh Sài Gòn-Thuận Phước.

Các dữ liệu sơ cấp: thu thập thông qua điều tra bằng bảng hỏi. Cụ thể:

Điều tra chọn mẫu bằng bảng hỏi : Số lượng phiếu phát ra 55 phiếu, số lượng  phiếu thu về 52 phiếu trong đó có 2 phiếu không hợp lệ. Như vậy số lượng mẫu được phân tích là 50 nhân viên công ty.

Thiết kế bảng hỏi: Trong bảng hỏi tác giả sử dụng cả hai hình thức là câu hỏi đóng và câu hỏi mở, trong đó chủ yếu là câu hỏi đóng, cụ thể:

–  Câu hỏi đóng: Đây là loại câu hỏi bao gồm các phương án trả lời và trả lời chỉ chọn một trong số các câu trả lời.

–  Câu hỏi mở: Với các loại câu hỏi này thì người được hỏi có thể trả lời theo suy nghĩ và đánh giá của mình với các ý kiến và đề xuất.

 • Phân tích dữ liệu

Tác giả phân tích dữ liệu sau khi khảo sát bằng phần mềm thống kê SPSS 20. Các hệ số thống kê được sử dụng là %, trung bình….

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *