Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

1. Tính cấp thiết của đề tài

Chính sách bảo hiểm y tế ra đời thể hiện quan điểm nhân văn của Đảng và Nhà nước ta với công tác an sinh xã hội, sau gần 30 năm triển khai, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) này đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nhằm tạo dựng một cơ chế tài chính, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh. Với mục tiêu hướng tới BHYT toàn dân, phạm vi và quyền lợi thụ hưởng BHYT của người tham gia ngày một tăng. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngành Bảo hiểm xã hội cần có nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế, giúp cho việc quản lý quỹ BHYT hiệu quả và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum là một trong những tỉnh có tỷ lệ người tham gia BHYT cao, chiếm 90.79% so với tỷ lệ dân số toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2018, vì thế nguồn quỹ BHYT tại tỉnh là rất lớn. Tuy nhiên quá trình kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh (KCB) còn hạn chế, tạo khe hở để các cơ sở KCB và người tham gia BHYT chiếm dụng quỹ BHYT. Vì thế, việc thiết lập hệ thống kiểm soát chi BHYT tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kon Tum là rất cần thiết để đảm bảo việc chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời cho người tham gia BHYT đồng thời đảm bảo an toàn quỹ BHYT tại tỉnh.

Xuất phát từ thực trạng nói trên, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum” để nghiên cứu nhằm chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quy trình kiểm soát chi BHYT, để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHYT tại tỉnh. Đây là đề tài có ý nghĩa quan trọng, mang tính thực tiễn cao đối với công tác kiểm soát chi BHYT tại BHXH tỉnh Kon Tum, đồng thời có thể áp dụng vào trong thực tiễn hoàn thiện kiểm soát chi BHYT của toàn ngành BHXH.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu công tác kiểm soát chi Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum từ đó đưa ra đánh giá về thực trạng trong công tác này và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi Bảo hiểm y tế tại đơn vị trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác kiểm soát chi Bảo hiểm y tế tại BHXH tỉnh Kon Tum.
 • Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kiểm soát chi BHYT tại BHXH tỉnh Kon Tum theo 3 nội dung:

– Chi thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở KCB.

– Chi thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT cho người bệnh

– Chi thanh toán đa tuyến.

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn, sử dụng các phương pháp như: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ phòng Giám định BHYT thuộc BHXH tỉnh, dữ liệu từ các giám định viên của BHXH các huyện, thành phố, sau đó phân tích, so sánh để làm rõ thực trạng kiểm soát chi BHYT tại BHXH tỉnh Kon Tum. Từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát chi BHYT phù hợp với khả năng áp dụng tại đơn vị.

5. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 03 chương, bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về công tác kiểm soát chi BHYT tại cơ quan BHXH.

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi Bảo hiểm y tế tại BHXH tỉnh Kon Tum.

Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi Bảo hiểm y tế tại BHXH tỉnh Kon Tum.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT

CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ

1.1.1. Khái quát về kiểm soát

a. Khái niệm về kiểm soát trong quản lý

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực đã xác định để đạt được mục tiêu đề ra.

Theo Jones và George (2003) cho rằng kiểm soát là quá trình nhà quản lý giám sát và điều tiết tính hiệu quả và hiệu lực của một tổ chức và các thành viên trong việc thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.

Kiểm soát trong quản lý là việc thực hiện đối chiếu kết quả đạt được với những quy phạm, quy định chung với kế hoạch để từ đó đánh giá, điều chỉnh làm cho quá trình tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý có hiệu quả, hiệu lực hơn nhằm đạt được mục tiêu định trước.

Theo INTOSAI (2001), Kiểm soát nội bộ là một quá trình xử lý toàn bộ được thực hiện bởi nhà quản lý và các cá nhân trong tổ chức, quá trình này được thiết kế để phát hiện những rủi ro và cung cấp một sự đảm bảo hợp lý để đạt được nhiệm vụ của tổ chức.

Do vậy, kiểm soát hoạt động được gắn liền với quản lý, ở đâu có có quản lý thì ở đó có kiểm soát, kiểm soát được xem là một chức năng của quản lý.

b. Mục tiêu của kiểm soát

Các đơn vị đều có các mục tiêu kiểm soát cần đạt được để từ đó vạch ra kế hoạch, chiến lược mà đơn vị hoặc từng bộ phận trong đơn vị cần thực hiện. Có thể chia các mục tiêu kiểm soát của đơn vị cần thiết lập thành 3 nhóm:

– Nhóm mục tiêu về hoạt động.

– Nhóm mục tiêu về báo cáo.

– Nhóm mục tiêu về sự tuân thủ.

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

c. Phân loại kiểm soát

Kiểm soát và mục tiêu kiểm soát cụ thể luôn có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Đồng thời, khi tính chất và phạm vi mục tiêu có sự thay đổi thì cách kiểm soát cũng có thể thay đổi theo. Tùy theo các tiêu thức khác nhau, hoạt động kiểm soát có thể được phân thành nhiều loại:.

* Theo mục tiêu kiểm soát

 • Kiểm soát ngăn ngừa: là kiểm soát tập trung vào ngăn chặn các sai phạm hoặc các điều kiện dẫn đến sai phạm.
 • Kiểm soát phát hiện: là kiểm soát tập trung vào việc phát hiện các gian lận, sai sót, sai lầm và rủi ro trong quá trình tác nghiệp một cách nhanh chóng, nhằm giúp các cấp lãnh đạo có những quyết định xử lý kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
 • Kiểm soát điều chỉnh: là kiểm soát hướng tới việc cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định điều chỉnh các sai sót được thực hiện.

* Theo nội dung kiểm soát

 • Kiểm soát hành chính: là kiểm soát chi tập trung vào các thể thức kiểm tra nhằm bảo đảm cho việc điều hành công tác ở đơn vị có nề nếp, nghiêm minh và hiệu quả.
 • Kiểm soát kế toán: bao gồm các khâu như lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện theo các trình tự cần thiết cho việc bảo vệ tài sản và độ tin cậy của sổ sách tài chính kế toán.

1.1.2. Quy trình kiểm soát

Trình tự quy trình kiểm soát được thể hiện theo sơ đồ sau:

Xác định mục tiêu kiểm soát

(tổng hợp và chi tiết)

Xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát

Đo lường kết quả thực hiện

So sánh kết quả với tiêu chuẩn

Đánh giá lại kết quả, đưa ra hành động quản lý tiếp theo

Phân tích nguyên nhân chênh lệch và điều chỉnh

Sai

Sơ đồ 1.1 Trình tự của quy trình kiểm soát

1.1.3. Mối quan hệ giữa kiểm soát và quản lý

Lập kế hoạch

Đánh giá kiểm soát thực hiện kế hoạch

Tổ chức thực hiện

Điều hành hoạt động, kiểm soát

Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa kiểm soát và quản lý

Kiểm soát là một chức năng quan trọng không thể thiếu của quản lý và là một bộ phận chủ yếu trong quá trình quản lý nên kiểm soát có quan hệ mật thiết với quản lý.

1.2. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHI BẢO HIỂM Y TẾ

1.2.1. Đặc điểm hoạt động chi BHYT

a. Khái niệm về Bảo hiểm y tế và quỹ Bảo hiểm y tế

– Khái niệm về Bảo hiểm y tế: Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, “BHYT là loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, quản lý nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội để chăm lo sức khỏe, khám bệnh và chữa bệnh cho nhân dân”. Cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt Nam thừa nhận quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với cách tiếp cận BHYT là một nội dung thuộc an sinh xã hội và là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, nhằm đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi phí y tế cho người tham gia khi gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật.

– Khái niệm về Quỹ bảo hiểm y tế: Là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.

b. Khái niệm về chi BHYT

Chi BHYT là thể hiện các quan hệ hình thành trong quá trình phân phối và sử dụng quỹ BHYT nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định đời sống và chăm lo sức khỏe cho người tham gia BHYT.

c. Nội dung chi BHYT

– Chi thanh toán chi phí khám, chữa BHYT với cơ sở KCB.

– Chi thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT cho người bệnh.

– Chi thanh toán đa tuyến (bao gồm thanh toán đa tuyến nội tỉnh và thanh toán đa tuyến ngoài tỉnh).

1.2.2. Vai trò kiểm soát chi BHYT

 • Thông qua công tác kiểm soát chi BHYT, các khoản chi sẽ được đảm bảo chi đúng quy định, góp phần tạo niềm tin cho đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm y tế, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội thể hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước quy định về lĩnh BHYT.
 • Kiểm soát tốt chi BHYT giúp cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, chính xác góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

– Việc chi trả chi phí từ quỹ BHYT được thống nhất theo quy trình từ trung ương tới địa phương. Chi BHYT được coi là trọng tâm và có vai trò quan trọng trong hoạt động của ngành BHXH, vì nó tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT.

1.2.3. Mục tiêu của kiểm soát chi BHYT

Phân tích, đánh giá, so sánh chi bảo hiểm y tế so với quỹ dự toán được chính phủ giao, thể hiện:

 • Sự hữu hiệu và hiệu quả trong hoạt động của quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tính đáng tin cậy và thống nhất của thông tin quản lý về tài chính.
 • Tuân thủ các quy định, quy phạm pháp luật về chi BHYT.

1.2.4. Yêu cầu của kiểm soát chi BHYT

 • Kiểm soát chi đúng đối tượng được hưởng.
 • Đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách hiện hành, kịp thời và đầy đủ.
 • Các nội dung chi trả từ nguồn quỹ BHYT được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch.

1.2.5. Nguyên tắc kiểm soát chi BHYT

 • Theo đúng các quy định của Luật BHYT và các văn bản pháp quy có liên quan.
 • Chi trung thực, đúng đối tượng trong phạm vi cho phép.
 • Đảm bảo tính công bằng trong chi trả, không để thiệt thòi cho người tham gia BHYT.

– Kiểm soát chi bảo hiểm y tế thể hiện sự linh động, hợp lý, không máy móc, rập khuôn nhưng đảm bảo không trái quy định.

1.3. NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CƠ QUAN BHXH

1.3.1. Nội dung kiểm soát thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh

– Kiểm soát tại khu vực tiếp đón người bệnh.

– Kiểm soát tại khu vực điều trị nội trú.

– Kiểm soát việc giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên bảng kê thanh toán chi phí KCB nội trú, ngoại trú.

1.3.2. Nội dung kiểm soát thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

– Kiểm soát tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

– Kiểm soát tại bộ phận giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT.

1.3.3. Kiểm soát quy trình chi đa tuyến KCB

– Nội dung kiểm soát chi thanh toán đa tuyến nội tỉnh.

– Nội dung kiểm soát chi thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh:

1.3.4. Xử lý vi phạm về BHYT theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BẢO HIỂM

Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Kon Tum

BHXH tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 37 QĐ/TC-CB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam có trụ sở đặt tại tỉnh Kon Tum, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi,quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Kon Tum.

2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Kon Tum

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương gồm:

–  Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại Bảo hiểm xã hội tỉnh;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT;

– Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định.

– Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Kon Tum

Mô hình cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Kon Tum gồm có:

– Ban giám đốc: gồm 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc).

– 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng BHXH tỉnh.

– 10 BHXH huyện, thành phố.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

11 phòng chuyên môn nghiệp vụ

Giám đốc BHXH tỉnh

10 BHXH huyện

BHXH tỉnh Kon Tum

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

(Nguồn: BHXH tỉnh Kon Tum)

2.2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BHXH TỈNH KON TUM

2.2.1. Môi trường kiểm soát của BHXH tỉnh Kon Tum

a. Quan điểm điều hành quản lý của lãnh đạo đơn vị

Hoạt động của ngành BHXH không vì mục tiêu lợi nhuận giống như các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Cho nên toàn bộ cán bộ, viên chức phải xác định rõ mục tiêu của Ngành là phục vụ các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các đối tượng đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, làm nền tảng cho chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết chế độ cho người tham gia.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Chính phủ, BHXH Việt Nam giao phần nào ảnh hưởng đến quan điểm quản lý của Lãnh đạo đơn vị cũng như cách thức tổ chức, kiểm tra, kiểm soát các chế độ, chính sách các tại đơn vị có liên quan.

Giám đốc là người nắm quyền điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Giám đốc nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ tốt sẽ tạo sự phát triển bền vững cho hoạt động chi BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tỉnh Kon Tum.

b. Đặc điểm cơ cấu tổ chức

BHXH tỉnh đang từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức thông qua việc cải cách thủ tục hành chính của ngành.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, BHXH vẫn còn một số hạn chế:

 • Cơ cấu tổ chức bộ máy tại BHXH tỉnh còn mang nặng thủ tục hành chính, việc trao đổi thông tin nội bộ trong ngành còn chậm, đôi khi chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả công việc đạt được chưa cao.
 • Một số hướng dẫn thực hiện các quy trình của ngành còn chậm nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động chi BHXH, BHYT, BHTN.
 • Do khối lượng công việc nhiều do đó không thể tránh khỏi những sai lầm và khó kiểm soát được vấn đề này.

c. Phân công, phân nhiệm

 • Sự phân công phân nhiệm giữa các phòng nghiệp vụ được quy định rõ ràng, đảm bảo tính độc lập giữa các bộ phận thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
 • Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ chi BHYT và sự phối hợp kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ này giữa các phòng nghiệp vụ liên quan như: Phòng Giám định BHYT, Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TN- TKQTTHC), Phòng Quản lý thu, Phòng Kế hoạch – Tài chính, trên nguyên tắc chi trả phải đúng chế độ, chính sách hiện hành, đúng người được hưởng, đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT, thủ tục chi trả đơn giản, thuận tiện, đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch.

2.2.2. Hệ thống thông tin kiểm soát chi BHYT

 • Hệ thống thông tin kiểm soát chi BHYT đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý BHYT của toàn ngành nói chung và quản lý BHYT của BHXH tỉnh Kon Tum nói riêng, nó cung cấp thông tin về việc chấp hành pháp luật về BHYT của người tham gia bảo hiểm y tế cũng như việc thanh toán chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB.
 • Hiện nay, BHXH tỉnh Kon Tum đang sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam để kiểm soát chi BHYT trên địa bàn tỉnh. Những tiện ích hữu hiệu của phần mềm này mang lại như: tra cứu thông tin người bệnh một cách nhanh nhất, kiểm soát được việc bệnh nhân đi KCB nhiều lần trong ngày tại các cơ sở KCB trên cùng địa bàn, hạn chế được phần nào việc lập hồ sơ khống của các cơ sở KCB, kiểm soát việc áp sai giá dịch vụ y tế (DVYT), kiểm soát được các chỉ định thuốc, DVKT ngoài danh mục…
 • Bên cạnh những ưu điểm trên, hệ thống thông tin kiểm soát chi BHYT vẫn còn một số hạn chế như: Biểu mẫu báo cáo được lập lên chưa chính xác, chưa đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định; việc xử lý thông tin đôi khi còn phải thực hiện bằng phương pháp thủ công.

2.2.3. Hệ thống chứng từ, sổ sách

 • Chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động chi BHYT thực hiện theo đúng quy định của Luật kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán. Gồm 2 nhóm chủ yếu: Nhóm chứng từ do cơ sở KCB BHYT lập và có xác nhận của người tham gia BHYT (nếu có) ; nhóm chứng từ do cơ quan BHXH lập.

2.3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI BHYT TẠI BHXH TỈNH KON TUM

2.3.1. Kiểm soát chi thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở KCB

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HOC DA NANG\KE TOAN\DCCT KON TUM/ĐỖ THỊ HIỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *