Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam

Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam

Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát hành BCTC có chất lượng cao bởi chức năng cơ bản của kiểm toán tài chính là xác minh tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên BCTC. Chính vì vậy, với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thị trường hiện này thì hoạt động kiểm toán đã và đang giữ một vai trò trung tâm, đem lại niềm tin cho những người sử dụng BCTC của doanh nghiệp. Tuy nhiên, niềm tin của những người sử dụng BCTC đang ngày càng sụt giảm khi mà hàng loạt vụ bê bối trên thế giới liên quan đến trách nhiệm của KTV xảy ra.

Về phía người sử dụng BCTC, rất nhiều người sử dụng BCTC đang hiểu sai về bản chất cuộc kiểm toán cũng như ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra. Một số người quá chú trọng đến báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm báo cáo kiểm toán mà quên mất ý kiến quan trọng của kiểm toán viên. Một số lại cho rằng ý kiến chấp nhận toàn phần có nghĩa là báo cáo tài chính được kiểm toán là hoàn hảo, chính xác và đơn vị được kiểm toán đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán … Trong khi đó, BCTC được lập dựa trên nhiều giả định và tồn tại nhiều ước tính kế toán. Do vậy, KTV không thể khẳng định tính chính xác tuyệt đối của BCTC. Ngoài ra, KTV không có trách nhiệm phát hiện tất cả các sai sót tồn tại trong BCTC của doanh nghiệp, KTV chỉ thực hiện cuộc kiểm toán dựa trên mức trọng yếu đã được xây dựng trong lập kế hoạch kiểm toán. Như vậy, sự khác biệt về nhận thức và kỳ vọng giữa KTV, công ty kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán và những người sử dụng BCTC đối với hoạt động kiểm toán đã góp phần hình thành nên khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán BCTC.

Khoảng cách kỳ vọng là một vấn đề có ý nghĩa xã hội cao, việc nghiên cứu lý thuyết này sẽ giúp chỉ ra những yêu cầu thực tế mà xã hội đòi hỏi đối với hoạt động kiểm toán, nhận thức của người sử dụng BCTC cũng như nhận thức của KTV về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, từ đó có những biện pháp phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách kỳ vọng. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài “Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam” này để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. Vì hạn chế về thời gian và năng lực, nên tác giả chưa đưa ra được phương pháp cũng như kết quả đo lường khoảng cách kỳ vọng mà chỉ mới dừng lại ở chứng minh sự tồn tại và chỉ ra các trách nhiệm có tồn tại khoảng cách kỳ vọng. Hạn chế này sẽ mở ra những hướng nghiên cứu chuyên sâu về sau góp phần mở rộng thêm đề tài này tại Việt Nam.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là tìm ra bằng chứng cho thấy tồn tại khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm thu hẹp khoảng cách này.Từ mục tiêu nghiên cứu, tác giả đưa ra 2 câu hỏi nghiên cứu như sau:

 1. Liệu có tồn tại sự khác biệt trong nhận thức của kiểm toán viên và người sử dụng BCTC (khoảng cách kỳ vọng) ở Việt Nam đối với trách nhiệm kiểm toán?
 2. Nếu có thì trách nhiệm nào của kiểm toán viên tồn tại khoảng cách kỳ vọng?
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán BCTC. Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm:

 • Địa điểm nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến khảo sát đo lường thực trạng khoảng cách kỳ vọng được thực hiện tại một số công ty kiểm toán như tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng; Sàn giao dịch chứng khoán tại Sài Gòn; và một số Ngân hàng tại Đà Nẵng.
 • Thời gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trong vòng 5 tháng kể từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài là phương pháp nghiên cứu định lượng, cụ thể là tác giả sẽ thu thập tài liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trong và ngoài nước về đối tượng nghiên cứu qua các báo cáo, tạo chí, bài báo…. Sau đó tiến hành thiết kế bảng câu hỏi dựa trên các bảng câu hỏi đã được các nghiên cứu khác thiết kế, và có sự điều chỉnh phù hợp với mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của tác giả.

 1. Bố cục đề tài

Bố cục của đề tài gồm có 03 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
 • Chương 2: Giả thiết và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu và một số kiến nghị nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán BCTC ở Việt Nam.
 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Hoạt động kiểm toán không chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến mà còn xác minh các thông tin tài liệu tài chính kế toán và tính tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực khi lập BCTC do các nhà quản lý trong doanh nghiệp áp dụng. Như vậy, khi thị trường chứng khoán tại Việt Nam càng phát triển thì kiểm toán sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng, lúc đó, những kỳ vọng của người sử dụng BCTC sẽ ngày càng cao. Họ kỳ vọng cao hơn rằng kiểm toán viên sẽ bảo vệ lợi ích cho họ và BCTC được kiểm toán sẽ giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn. Chính lúc này, sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng về khác biệt trong cách nhìn nhận và hiểu biết giữa những người sử dụng BCTC và kiểm toán viên sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối và sự hiểu lầm không đáng xảy ra. Với tầm quan trọng như trên, tác giả cho rằng kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ làm rõ thêm về sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán tại Việt Nam cũng như các giải pháp nhằm giảm thiểu khoảng cách này.

 1. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam
Đo lường khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
   1. Khái niệm

Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán, nhưng hiện nay định nghĩa được chấp nhận rộng rãi là:

“ Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng được của một đơn vị cụ thể, nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập” ( Alvin A. Aen & J. K. Loebbecke 1997).

   1. Quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam
   2. Phân loại kiểm toán

Căn cứ vào chức năng kiểm toán, có 3 loại: Kiểm toán BCTC, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ. Nội dung và sự khác biệt giữa các loại hình kiểm toán được thể hiện dưới bảng trên.

Căn cứ vào chủ thể kiểm toán, có 3 loại: Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước.

   1. Vai trò của kiểm toán đối với BCTC của doanh nghiệp

Mục đích của kiểm toán BCTC là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với BCTC, thông qua việc kiểm toán viên đưa ra các ý kiến về việc liệu BCTC có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng hay không. Với mục đích chung như vây, kiểm toán cụ thể là kiểm toán BCTC thể hiện các vai trò chính như sau:

 • Kiểm toán BCTC giúp làm tăng độ tin cậy của thông tin trên BCTC, đồng thời làm tăng tính minh bạch trên thị trường chứng khoán
 • Kiểm toán là cơ sở cho các bên thực hiện quyền lợi hay quyết định kinh
 • Kiểm toán giúp các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý và uy tín.
 • Giúp các cơ quan chức năng đề ra các văn bản pháp luật phù hợp với sự phát triển của môi trường kinh doanh.
   1. Quy định và chuẩn mực liên quan đến trách nhiệm kiểm toán
 1. Luật kiểm toán độc lập (ban hành ngày 29/03/2011)
 2. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 200- Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
 3. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 240 – Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính
 4. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 260 – Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  1. TỔNG QUAN VỀ KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG TRONG KIỂM TOÁN
   1. Khái niệm khoảng cách kỳ vọng

Là người đầu tiên đề cập tới thuật ngữ “ Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán”, Liggio (1974, 27) cho rằng khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán là sự khác biệt trong nhận thức về kết quả công việc kiểm toán viên nên thực hiện giữa kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính.Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dựa trên những gì mà người sử dụng BCTC mong đợi thì kết quả sẽ thiếu chính xác. Chính vì vậy, năm 1978, khái niệm này được mở rộng trong các điều khoản của Ủy ban về Trách nhiệm Kiểm toán viên Cohen (CAR, Commission on Auditors’ Responsibilities) của Hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA). Ủy ban Cohen định nghĩa khoảng cách kỳ vọng kiểm toán là khoảng cách giữa một bên là những gì mà công chúng đòi hỏi và mong muốn kiểm toán viên phải thực hiện và một bên là những gì kiểm toán viên có thể thực hiện một cách hợp lý” (AICPA 1978, xi) và đã kết luận tồn tại một khoảng cách giữa mong đợi của xã hội và kết quả công việc của kiểm toán viên, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm thu hẹp khoảng cách này.

Poter (1993, 50), trong bài báo công bố kết quả nghiên cứu được tiến hành năm 1988 Tạp chí Đại học Công nghiệp 5 tại New Zealand, cho rằng định nghĩa của (Liggio, 1974) và (AICPA, 1978) quá hẹp và không khả thi trong thực tiễn kiểm toán khi chúng không đề cập đến khả năng kiểm toán viên không thể đáp ứng được kỳ vọng quá mức của công chúng (Liggio 1974) và kỳ vọng hợp lý của công chúng (AICPA 1978). Theo đó, Poter cho rằng tên gọi “khoảng cách kỳ vọng – thực hiện kiểm toán” sẽ phù hợp hơn. Sau này, còn khá nhiều định nghĩa về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán được đề cập trong các nghiên cứu nhưng định nghĩa của Porter (1993) được đánh giá là đầy đủ hơn khi đã chỉ ra các thành phần và cấu trúc tạo nên khoảng cách này cũng như phương pháp lượng hóa chúng. Mô hình cấu trúc của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán của Porter (1993) được chia làm hai thành phần chính và các thành phần được định nghĩa như sau:

 • Khoảng cách hợp lí : là khoảng cách giữa sự kì vọng mang tính chủ quan của người sử dụng BCTC với kiểm toán viên được công nhận có đầy đủ phẩm chất năng lực của một kiểm toán viên. Nói cách khác, khoảng cách này liên quan đến sự nhầm lẫn về nhận thức về bản chất, mục đích và của chức năng của hoạt động kiểm toán trên quan điểm của xã hội.
 • Khoảng cách hoạt động: là khoảng cách giữa sự kỳ vọng mang tính khách quan của người sử dụng BCTC về việc kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở mức độ có thể chấp nhận được, và những gì mà kiểm toán viên nhận thức về trách nhiệm và nhiệm vụ của mình.
 • Khoảng cách hoạt động có thể được phân tích thành hai nhân tố: khoảng cách chuẩn mực (Sự hạn chế trong chuẩn mực) và khoảng cách năng lực (Sự hạn chế trong năng lực). và khoảng cách năng lực . Porter chỉ ra khoảng cách chuẩn mực phát sinh do tính không đầy đủ của chuẩn mực kiểm toán, hàm ý về sự lỏng lẻo trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán so với yêu cầu thực tế của xã hội và sự phát triển, biến đổi của nền kinh tế; khoảng cách năng lực phát sinh do bản thân kiểm toán viên không nhận thức được đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của một kiểm toán viên hành nghề. Việc phân chia thành ba yếu tố cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về khoảng cách kì vọng, qua đó đưa ra các phương pháp thích hợp giảm thiểu khoảng cách kì vọng: bổ sung thêm các chuẩn mực kiểm toán phù hợp; nâng cao sự hiểu biết của xã hội về lĩnh vực kế toán, kiểm toán; chất lượng đào tạo giới kiểm toán và nâng cao việc kiểm toán chất lượng kiểm toán.

Hình 1.2: Mô hình khoảng cách kỳ vọng – thực hiện kiểm toán của Porter (1993).

Ghi chú:

1: Trách nhiệm của kiểm toán viên được chỉ ra trong Luật và các chuẩn mực kiểm toán

2: Trách nhiệm của kiểm toán viên trong phạm vi hợp lý về chi phí và lợi ích cho hoạt động kiểm toán.

   1. Khuôn mẫu lý thuyết về khoảng cách kỳ vọng

Nghiên cứu này được xây dựng dựa vào một số lý thuyết như sau:

 • Lý thuyết đại diện (Agency Theory)
 • Lý thuyết vai trò (Role Theory)
 • Lý thuyết niềm tin cảm tính (Inspired Confidence Theory)
   1. Một số bằng chứng về sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán trên thế giới

Các nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán đề cập về bản chất của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở các nước khác nhau trên thế giới.Các nghiên cứu này chỉ ra sự khác biệt trong nhận thức về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán. Cơ sở cho các nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán nằm trong các công trình chuyên đề của Lee (1970) và Beck (1974), những người đã nghiên cứu các công việc mà kiểm toán viên dự kiến sẽ thực hiện. Hầu hết các nghiên cứu khẳng định rằng kiểm toán viên và quan điểm của công chúng về vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên có thể thu được thông qua bảng câu hỏi. Liggio (1974a) đã hình dung được sự thay đổi trong vai trò của kiểm toán viên ở giai đoạn đầu. Sau đó, ông là người đầu tiên đưa ra khái niệm về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán. Ở Úc, Low (1980) đã kiểm tra khoảng cách kỳ vọng trên và kết quả đạt được như sau: Mức độ phát hiện và trách nhiệm công bố sai sót, gian lận và các hành vi bất hợp pháp theo nhận thức của kiểm toán viên và những người sử dụng BCTC được nghiên cứu hoàn toàn khác nhau.Còn rất nhiều các bằng chứng khác về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán tại các nước khác nhau dựa trên những nghiên cứu của Vinten (2005) tại Anh và New Zealand; nghiên cứu của Swamy (2007) tại Ấn Độ …

   1. Nguyên nhân hình thành khoảng cách kỳ vọng kiểm toán

Nguyên nhân gây nên khoảng cách kì vọng xuất phát trực tiếp từ hai đối tượng kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính; gián tiếp từ phía đối tượng được kiểm toán.

   1. Tác động của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán đến nền kinh tế

Khoảng cách kì vọng kiểm toán có liên quan trực tiếp đến kiểm toán viên, người sử dụng báo cáo tài chính, nhà đầu tư và các doanh nghiệp, thậm chí là cả nền kinh tế. Khoảng cách kì vọng luôn tồn tại và không có cách nào có thể xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách kì vọng trong hoạt động kiểm toán. Một khoảng cách kì vọng nhỏ là điều chấp nhận được và gần như không ảnh hưởng đến các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu khoảng cách kì vọng lớn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã đưa đến những cái nhìn cơ bản về bản chất sơ khai của kiểm toán. Đồng thời, trình bày các quan điểm hay khái niệm về khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Quan trọng, chương 1 đã chỉ ra thành phần, cấu trúc, nguyên nhân của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán và ảnh hưởng của khoảng cách đến nền kinh tế. Qua các nghiên cứu này, mặc dù có một vài sự khác biệt nhỏ về từ ngữ và nội dụng nhưng nhìn chung, các nhà nghiên cứu đều có thể khẳng định khoảng cách kỳ vọng là có tồn tại.

CHƯƠNG 2

GIẢ THIẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
  2. GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU

Trên thực tế, sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán là điều hiển nhiên, tuy vậy, người ta vẫn mơ hồ chưa nhận biết rõ về khoảng cách này, nên để đo lường khoảng cách này, tác giả xin đưa ra các giả thiết của nghiên cứu như sau:

Theo Lee (1970), sau khi thực hiện nghiên cứu của mình về khoảng cách kỳ vọng tại Anh, ông thừa nhận rằng, nếu những người tham gia cuộc kiểm toán bao gồm KTV và nhà quản lý không có cùng chung nhận thức về mục tiêu kiểm toán thì các lợi ích từ một cuộc kiểm toán sẽ không được đánh giá cao và đáng tin cậy do thông tin tài chính được kiểm toán đã bị đặt sai chỗ. Cho rằng những mong đợi vượt tiêu chuẩn thực tế của mục tiêu kiểm toán của công chúng đối với KTV đã dẫn đến “khoảng cách mong đợi” nên để làm rõ khoảng cách kỳ vọng trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam, tác giả đưa ra giả thiết thứ nhất như sau:

H1: Nhận thức của KTV và người sử dụng BCTC liên quan đến mục tiêu kiểm toán là khác nhau

Khi nói đến việc gian lận của công ty, trách nhiệm của kiểm toán viên từ lâu đã là một phần quan trọng của khoảng cách kỳ vọng. Để kiểm chứng điều này tại môi trường kinh doanh của Việt Nam, tác giả đề xuất giả thiết thứ hai để thực hiện kiểm định như sau:

H2: Nhận thức của KTV và người sử dụng BCTC liên quan đến trách nhiệm trong việc phát hiện gian lận và sai sót của KTV là khác nhau

Dựa vào lý thuyết niềm tin cảm tín (Inspired Confidence Theory), khi mà trung tâm của lý thuyết này liên quan đến trách nhiệm xã hội của KTV độc lập và cơ chế đảm bảo của cuộc kiểm toán có thể đáp ứng với nhu cầu của xã hộicùng tác giả cho rằng việc làm rõ nhận thức về độ tin cậy của BCTC giữa KTV và người sử dụng BCTC là điều quan trọng trong việc đo lường khoảng cách kỳ vọng, tác giả đưa ra giả thiết thứ ba như sau:

H3: Nhận thức của KTV và người sử dụng BCTC liên quan đến độ tin cậy của BCTC đã được kiểm toán là khác nhau.

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
   1. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát

Nội dung của bảng câu hỏi khảo sát được chia làm 2 phần:

 • Phần 1: Thông tin các nhân bao gồm những câu hỏi chung liên quan đến đối tượng khảo sát.
 • Phần 2: Câu hỏi khảo sát
   1. Phương pháp phân tích dữ liệu

Dữ liệu thu thập từ bảng khảo sát được phân tích hỗ trợ bằng phần mềm thống kê SPSS phiên bản 16 với các thủ tục thống kê, bao gồm:

 • Thống kê mô tả
 • Kiểm định Mann – Whitney (Kiểm định U )
   1. Lựa chọn đối tượng khảo sát

Đối tượng tham gia khảo sát được chọn cho nghiên cứu này là những đối tượng có liên quan đến BCTC và hoạt động kiểm toán, bao gồm hai nhóm:

 • Nhóm Kiểm toán viên

Đóng vai trò là người trực tiếp thực hiện cuộc kiểm toán, các KTV được chọn để yêu cầu thể hiện ý kiến mang tính chuyên môn nghề nghiệp. Các KTV tham gia khảo sát thuộc cả hai nhóm Big Four (KPMG – CN Thành phố HCM ) và không phải là Big Four (AAC – Đà Nẵng; ATAX – Đà Nẵng, Grant Thornton – Hà Nội).

 • Nhóm người sử dụng BCTC

Ở nhóm đối tượng này, tác giả tiến hành khảo sát đối với nhân viên tín dụng ngân hàng (Ngân hàng Quân đội – Hội sở Hà Nội và CN Đà Nẵng; Ngân hàng HD – TP Hồ Chí Minh), các nhân viên ở các công ty chứng khoán và người đầu tư chứng khoán (Công ty cổ phần chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng; Công ty CP Chứng khoán MB – CN TP HCM)

   1. Thiết kế mẫu

Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, theo đó tác giả sẽ chọn bất kỳ phần tử nào mà tác giả có thể tiếp cận để đưa vào mẫu.

   1. Phương pháp khảo sát và thu hồi phiếu khảo sát

Bảng câu hỏi khảo sát được đưa đến đối tượng khảo sát bằng cách trực tiếp phỏng vấn và gửi email.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2 này, tác giả đã xây dựng được quy trình nghiên cứu, đồng thời đưa ra các giả thiết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu bao gồm: thiết kế bảng câu hỏi, phương pháp phân tích dữ liệu, các lựa chọn đối tượng khảo sát, thiết kế mẫu và phương pháp khảo sát và thu hồi phiếu khảo sát được sử dụng trong luận văn. Để đáp ứng dữ liệu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp khảo sát bằng công cụ là bảng câu hỏi theo thang đo Likert 5 cấp độ. Tất cả các dữ liệu thu thập sẽ được kiểm tra và mã hóa rồi đưa vào phần mềm phân tích SPSS 16 để thực hiện phân tích số liệu. Để đạt được mục tiêu đề tài được trình bày trong các chương trước, tác giả đưa ra 03 giả thiết nghiên cứu và sử dụng Kiểm định Mann – Whitney (Kiểm định U) để kiểm định. Bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế dựa trên các nghiên cứu trước đây và có một số thay đổi phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, bảng bao gồm 9 câu hỏi về trách nhiệm của kiểm toán viên. Để làm rõ mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở chương trước, trong chương 3 – chương cuối cùng, người viết sẽ trình bày cụ thể kết quả và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách kỳ vọng dựa trên kết quả, cùng với việc phỏng vấn một số chuyên gia và tham khảo các tài liệu nghiên cứu khác.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC Ở VIỆT NAM

3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1.1. Đặc điểm của đối tượng khảo sát

Kết quả thu hồi bảng khảo sát cho thấy hạn chế của nghiên cứu này khi mà số lượng bảng khảo sát thu hồi đạt chuẩn ở nhóm nhà đầu tư và nhóm nhân viên ngân hàng rất thấp. Trong 55 đối tượng khảo sát thì có 31 đối tượng có kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm (chiếm 56,36%), 19 đối tượng có kinh nghiệm làm việc từ 5 – 10 năm là 19 đối tượng (chiếm 34,55%), 5 người có kinh nghiệm trên 10 năm (chiếm 9,09%). Trong đó 14/14 đối tượng thuộc nhóm nhà đầu tư đều có kinh nghiệm đầu tư dưới 5 năm. Đối với nhóm nhân viên ngân hàng thì số nhân viên có kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm chiếm 50%, từ 5 – 10 năm chiếm 44%, và trên 10 chỉ có 1 người (chiếm 6%). Nhóm kiểm toán viên có kinh nghiệm làm việc dưới 5 năm chiếm 36%, từ 5 – 10 năm chiếm 48%, trên 10 năm chỉ chiếm 16%. Như vậy, nhóm kiểm toán viên là nhóm có kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều nhất, trong khi nhóm nhà đầu tư thì 100% đối tượng tham gia khảo sát đều có kinh nghiệm dưới 5 năm. Kết quả này cũng phù hợp với thực tế, khi mà thị trường chứng khoán ở Việt Năm mới chỉ phát triển trong những năm gần đây.

Nhóm người có kiến thức về lĩnh vực kiểm toán chiếm tỷ lệ cao nhất với 62,27%, không có kiến thức kiểm toán thấp nhất với 10,91% và có một ít kiến thức chiếm 21,82%. Trong đó, nhóm nhà đầu tư tài chính có kiến thức kiểm toán đạt tỷ lệ thấp nhất tiếp đến là nhóm nhân viên ngân hàng. Việc số người có kiến thức về kiểm toán chiếm phần lớn sẽ giúp cuộc điều tra có kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, nhóm nhà đầu tư và nhóm nhân viên ngân hàng không có hay có một ít kiến thức về kiểm toán lại chiếm tỷ lệ cao, gần 50%, điều này sẽ khiến cho cuộc điều tra mang cảm tính từ đối tượng điều tra nhiều hơn.

3.1.2. Kết quả kiểm định giả thuyết

 1. Phân tích thống kê mô tả

Kết quả thu được từ bảng câu hỏi khảo sát 55 đối tượng cho thấy rằng các câu trả lời về trách nhiệm của KTV chủ yếu nằm ở cấp độ từ 1- 2 trong thang đo Likert 5 với mức đánh giá cao nhất là 5 (Hoàn toàn đồng ý), và nhỏ nhất là 1 (Hoàn toàn không đồng ý). Riêng câu hỏi TN1 – trách nhiệm của KTV về việc đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính có được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu có mức độ tán thành khá cao ( Mean = 4,20).

 1. Kiểm định giả thiết H1

Kết quả kiểm định cho thấy, khi thực hiện kiểm tra nhận thức giữa KTV và người sử dụng BCTC liên quan đến mục tiêu kiểm toán thì đã có sự tồn tại khoảng cách kỳ vọng đã được phát hiện ra liên quan đến trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của BCTC (TN1); và trách nhiệm giúp đỡ lập BCTC cho khách hàng (TN4). Hai trách nhiệm này đều có Sig. < 0,05. Điều này chỉ ra rằng, người sử dụng BCTC đang hiểu sai mục tiêu kiểm toán . Mặc dù cả 2 nhóm đối tượng điều tra đều đồng ý rằng trách nhiệm của KTV là đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính có được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu (TN1) nhưng đồng thời nhóm người sử dụng BCTC đặc biệt là các nhà đầu tư cũng cho rằng KTV còn phải giúp đỡ doanh nghiệp trong việc lập BCTC và đảm bảo tính chính xác cho BCTC. Tuy nhiên, việc lập BCTC trước hết là trách nhiệm thuộc về người quản lý doanh nghiệp, vì vậy, việc lập BCTC và đảm bảo tính chính xác cho BCTC càng không phải là trách nhiệm bắt buộc của KTV. Kết quả nghiên cứu này cho kết quả tương tự với nghiên cứu của Low (1988).

Đối với trách nhiệm đảm bảo công ty được kiểm toán tuân thủ tất cả những yêu cầu của pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ý kiến giữa hai nhóm KTV và người sử dụng BCTC là giống nhau, phần lớn các đối tượng đều cho rằng đây không phải là trách nhiệm của KTV.

 1. Kiểm định giả thiết H2

Theo kết quả kiểm định, khoảng cách kỳ vọng đã được phát hiện giữa nhóm KTV và nhóm người sử dụng BCTC liên quan đến trách nhiệm của KTV về việc ngăn chặn (TN1) và phát hiện (TN2) tất cả các sai sót, gian lận và các hành vi trái pháp luật trong công ty được kiểm toán. Trách nhiệm báo cáo gian lận và sai sót với cơ quan có thẩm quyền thì không phát hiện được sự tồn tại khoảng cách kỳ vọng giữa KTV và người sử dụng BCTC.

Việc xuất hiện khoảng cách kỳ vọng cũng là điều dễ hiểu khi mà những người sử dụng BCTC rất đa dạng. Họ có thể là các nhà quản lý doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế… nên không phải ai cũng có thể hiểu rõ về bản chất của BCTC hay những hoạt động kiểm toán mà kiểm toán viên thực hiện. Bên cạnh đó, việc kỳ vọng vào trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn gian lận cho thấy dường như nhóm người sử dụng BCTC đang sử dụng ý kiến chủ quan của mình nhiều hơn khi đưa ra quyết định dựa trên BCTC. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng như của Best và các cộng sự (2001).

 1. Kiểm định giả thiết H3

Kết quả kiểm định cho thấy có sự tồn tại khoảng cách kỳ vọng giữa nhận thức của KTV và người sử dụng BCTC liên quan đến độ tin cậy của BCTC. Người sử dụng BCTC kỳ vọng quá cao vào ý kiến của KTV trên báo cáo kiểm toán. Đây cũng là thực trạng chung trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà hiều người sử dụng BCTC đang hiểu sai về bản chất cuộc kiểm toán cũng như ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra. Một số người quá chú trọng đến BCTC đã được kiểm toán đính kèm báo cáo kiểm toán mà quên mất ý kiến quan trọng của kiểm toán viên. Một số lại cho rằng ý kiến chấp nhận toàn phần có nghĩa là BCTC được kiểm toán là hoàn hảo, chính xác và đơn vị được kiểm toán đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán… Một số khác lại cho rằng BCTC cần trình bày tất cả các thông tin về mọi khía cạnh của đơn vị được kiểm toán … Sự khác biệt trong cách nhìn nhận và hiểu biết giữa những người sử dụng BCTC và kiểm toán viên đã nảy sinh rất nhiều rắc rối và sự hiểu lầm không đáng xảy ra.

   1. Kết luận từ nghiên cứu

Từ các kết quả kiểm định ở trên, ta có thể rút ra kết luận là có sự tồn tại khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán BCTC ở Việt Nam. Và khoảng cách kỳ vọng này tồn tại ở các trách nhiệm như sau: Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của BCTC; lập BCTC cho khách hàng; phát hiện và ngăn chặn gian lận và sai sót; đảm bảo tình hình tài chính cho khách hàng và chịu trách nhiệm khi BCTC đã được kiểm toán gây thiệt hại cho người sử dụng BCTC.

  1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM
   1. Quan điểm của kiến nghị
   2. Về phía kiểm toán viên và các công ty kiểm toán
 • KTV cần mở rộng phạm vi và chú trọng chọn lọc từ ngữ trong BCKT để thông báo cho người sử dụng về hoạt động thực tế của KTV; mở rộng các vai trò và trách nhiệm của KTV trong các lĩnh vực gian lận, vi phạm pháp luật và tăng cường tính độc lập của mình. Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV thiết lập một mức trọng yếu có thể chấp nhận được để phát hiện ra các sai sót trọng yếu. Ngoài ra, KTV cũng cần xem xét bản chất và số tiền sai sót trọng yếu. Ngoài ra, KTV cũng phải xem xét khả năng những sai sót trọng yếu tương đối nhỏ mà tích lũy lại có thể có ảnh hưởng trọng yếu tổng thể BCTC.
 • Các công ty kiểm toán cần phải tăng cường hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng bên trong. Việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động kiểm soát chất lượng là một yêu cầu được đặt ra đối với bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào
   1. Về phía người sử dụng BCTC

– Cần thường xuyên cập nhật kiến thức kinh tế trên báo đài, cơ quan truyền thông về những thay đổi, đổi mới về các quy định pháp lý liên quan hoạt động kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán.

– Tìm hiểu, trau dồi và nâng cao kiến thức cơ bản về kiểm toán, để có được những hiểu biết nhất định về vai trò, trách nhiệm của KTV, của công ty kiểm toán.

   1. Về phía khách hàng được kiểm toán

– Nâng cao tính độc lập của KTV và doanh nghiệp kiểm toán

– Tăng cường các hoạt động thông tin và truyền thông giữa đơn vị bị kiểm toán và đơn vị kiểm toán cũng là một cách làm hiệu quà nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng.

   1. Một số kiến nghị khác nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán
  1. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này còn tồn tại một số hạn chế như cơ mẫu nhỏ, chỉ có hai nhóm khảo sát chính. Ngoài ra, các đối tượng khảo sát được lựa chọn cũng chưa được phân loại, bởi cùng một nhóm nhưng mức độ nhận thức có thể có sự khác biệt lớn. Bên cạch đó, tác giả sử dụng thang đo Likert 5 điểm thay vì 7 điểm trong Bảng câu hỏi và điều này có thể ảnh hưởng đến việc giải thích các kết quả. Nghiên cứu cũng chỉ mới dừng lại ở chứng minh sự tồn tại và chỉ ra trách nhiệm nào tồn tại khoảng cách kỳ vọng mà chưa đưa ra được phương pháp đo lường. Những hạn chế này cho thấy khả năng triển khai các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này như phân tích nhiều nhóm nhỏ hơn trên phạm vi rộng hơn hoặc mở rộng nghiên cứu này qua việc đo lường cụ thể khoảng cách kỳ vọng kiểm toán.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

. Những hạn chế này cũng sẽ là những gợi ý những hướng nghiên cứu chuyên sâu về sau góp phần mở rộng thêm đề tài này tại Việt Nam, bao gồm:

 • Thứ nhất nên mở rộng cỡ mẫu điều tra, thiết kế thang đo chi tiết hơn sẽ đưa ra các kết luận chính xác hơn và đại diện hơn cho tổng thể nghiên cứu.
 • Thứ hai nên thực hiện nghiên cứu mở rộng giữa KTV và các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán khác như sinh viên chuyên ngành kinh tế, giáo viên kinh tế, chủ nợ,…
 • Thứ ba nên thực hiện nghiên cứu phương pháp đo lường khoảng cách và các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán dựa trên một số nghiên cứu nước ngoài như Porter (1993)…

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Kết quả nghiên cứu ở chương 3 chứng minh sự tồn tại của khoảng cách kỳ vọng trong hoạt động kiểm toán BCTC ở Việt Nam và các trách nhiệm tồn tại khoảng cách kỳ vọng. Chương 3 cũng đưa ra một số đề xuất nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng từ phía kiểm toán viên, người sử dụng BCTC, khách hàng được kiểm toán và một số biện pháp khác .

KẾT LUẬN

Đề tài “Đo lường khoảng cách kì vọng trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam” của tác giả đã đạt được một số kết quả như sau: Cung cấp cho người đọc lý thuyết tổng quan về khoảng cách kỳ vọng; Xây dựng phương pháp tổng quát nhằm nghiên cứu thực nghiệm tìm ra bằng chứng của khoảng cách kỳ vọng trong môi trường kinh doanh Việt Nam, tìm ra được các trách nhiệm tồn tại khoảng cách kỳ vọng. Trên cơ sở những nguyên nhân gây nên khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam, tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do điều kiện thời gian và kiến thức còn có hạn nên bài nghiên cứu không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự cảm thông đồng thời có được sự góp ý của các thầy cô cũng như có thêm cơ hội để hoàn thành bài viết. Cuối cùng, với những nội dung đã đề cập trong luận văn, người viết hy vọng sẽ đóng góp phần nào trong việc cung cấp nhiều hơn những nguồn tài liệu quan trọng, góp phần mở rộng thêm nhiều hướng nghiên cứu chuyên môn sâu hơn, mới hơn về vấn đề này, từ đó góp phần nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, củng cố và duy trì niềm tin công chúng vào nghề nghiệp kiểm toán.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HOC DA NANG\KE TOAN\LE THI QUYNH OANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *