Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Ban chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam đặt ra vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, trong đó mục tiêu quan trọng là phát triển đội ngũ giáo viên. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, việc bồi dưỡng chuyên môn (BDCM) cho giáo viên (GV) nói chung và BDCM cho GV tiếng Anh nói riêng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, là khâu quyết định sự thành công trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông đã được Quốc hội thông qua.

Đối với huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong những năm qua, phòng GD&ĐT và các trường THCS luôn quan tâm đến công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS nhằm nâng cao chất lượng bộ môn tiếng Anh và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy của GV tiếng Anh THCS của Huyện chưa đồng đều, còn hạn chế và khoảng cách khá xa so với chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu. Vì vậy, vấn đề BDCM cho GV tiếng Anh THCS là nhiệm vụ quan trọng của ngành GD&ĐT, là yêu cầu vô cùng cấp thiết đồng thời là giải pháp đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay.

Xuất phát từ các lý do nêu trên, tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về QL, QLGD, QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS, tiến hành đánh giá thực trạng QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp QL.

  1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS .

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

4. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý của phòng GD&ĐT đối với công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Luận văn sử dụng số liệu thống kê công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2015.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về QL, QLGD, QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS. Phân tích, đánh giá thực trạng QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay. Đề xuất các biện pháp QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

6. Giả thuyết khoa học

Công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiếng Anh THCS của Huyện. Tuy nhiên, đa phần năng lực chuyên môn của GV tiếng Anh THCS của Huyện còn nhiều hạn chế và chưa đạt chuẩn theo khung năng lực trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

Nếu áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS một cách phù hợp và khả thi thì năng lực chuyên môn của GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sẽ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu theo khung năng lực trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.3. Nhóm các phương pháp xử lý thông tin

8. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở.

Chương 2: Thực trạng quản lý công bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Chương 3: Biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

9. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI

DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục

a. Quản lý

Là một quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung”

b. Quản lý giáo dục

Là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý trong lĩnh vực giáo dục nhằm đạt mục tiêu xác định.

1.2.2. Bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

a. Bồi dưỡng

Là để bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng còn thiếu hoặc lạc hậu nhằm nâng cao trình độ, phát triển thêm năng lực trong một lĩnh vực hoạt động chuyên môn dưới một hình thức phù hợp.

b. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

BDCM cho giáo viên gắn liền với đào tạo và đã từ lâu, cụm từ đào tạo, bồi dưỡng đã trở thành một định danh chỉ một công việc của ngành GD&ĐT nói chung và của các cấp quản lí từ Bộ GD&ĐT và phòng GD&ĐT

1.2.3. Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

Quản lý BDCM là một nội dung trong công tác quản lý nhà trường của hiệu trưởng, đồng thời cũng là nội dung quản lý của các cấp quản lý giáo dục. Quản lý BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS bao gồm các khâu: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra – đánh giá công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh.

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình
Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở huyện Thăng Bình

1.3. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.3.1. Đặc điểm của BDCM đối với đội ngũ GV THCS

Công tác BDCM cho giáo viên là tiếp nối quá trình đào tạo sau khi ra trường. Giáo viên sau khi tốt nghiệp ở các trường Cao đẳng sư phạm, Đại học sư phạm chỉ được cung cấp những tri thức nền móng để đảm đương được công tác giảng dạy trong một giai đoạn nhất định.

1.3.2. Đặc điểm của giáo viên tiếng Anh THCS

Giáo viên tiếng Anh THCS là những người được đào tạo trong các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Anh có cùng một nhiệm vụ là giáo dục và rèn luyện học sinh, giúp các em có trình độ về môn học để tiếp tục theo học các bậc học cao hơn, đồng thời giúp các em hiểu thêm về nền văn hóa khác thông qua môn học này.

1.3.3. Nội dung và hình thức BDCM cho GV tiếng Anh THCS

a. Nội dung BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS

Nội dung BDCM cho GV tiếng Anh THCS không chỉ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”, đồng thời phải hoàn thành chương trình BDTX cho GV THCS theo thông tư của Bộ GD&ĐT.

b. Hình thức BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS

BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS trong giai đoạn hiện nay có 3 hình thức: BD tập trung; BD tại chỗ và BD từ xa.

1.3.4. Yêu cầu chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS trong giai đoạn hiện nay

a. Đặc điểm chương trình môn tiếng Anh THCS hiện nay

Tiếng Anh với tư cách là môn ngoại ngữ, là môn văn hóa cơ bản và bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình môn tiếng Anh ở trường THCS được xây dựng dựa vào sáu chủ điểm xuyên suốt. Các chủ điểm giao tiếp được coi là cơ sở lựa chọn nội dung giao tiếp và các hoạt động giao tiếp, qua đó chi phối việc lựa chọn, sắp xếp nội dung ngữ liệu của chương trình tiếng Anh THCS.

  1. Yêu cầu đối với giáo viên tiếng Anh THCS hiện nay

Theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngôn ngữ giảng dạy cao hơn trình độ chung của cấp dạy hai bậc. Cụ thể, đối với giáo viên THCS phải đạt B2 (bậc 4/6) do Hiệp hội các Tổ chức khảo thí ngoại ngữ Châu Âu đã ban hành

1.4. NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS

1.4.1. Mục tiêu quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

Mục tiêu quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS là tăng cường nhận thức cho CBQL và GV tiếng Anh THCS hiểu rõ tầm quan trọng của dạy và học tiếng Anh trong bối cảnh hiện nay.

1.4.2. Nội dung quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

a. Kế hoạch hóa công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

Kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS có tầm quan trọng đặc biệt trong chức năng quản lý và duy trì sự ổn định của tổ chức, kế hoạch giúp nhà quản lý hình dung trước công việc, trường hợp rủi ro, tạo điều kiện để nhà quản lý kiểm tra. Kế hoạch còn giúp cho nhà quản lý nắm được công việc, quyền hạn trách nhiệm và chủ động tác nghiệp theo định hướng để hoàn thành công việc.

b. Tổ chức công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

Tổ chức là chức năng được tiến hành sau khi lập kế hoạch nhằm chuyển hóa những mục đích, mục tiêu BDCM cho GV tiếng Anh THCS được đưa ra trong kế hoạch thành hiện thực. Qua việc tổ chức triển khai mà tạo ra mối quan hệ giữa các đơn vị trường học, các bộ phận liên quan trong hoạt động BDCM cho GV tiếng Anh THCS được liên kết thành một bộ máy thống nhất, chặt chẽ và nhà quản lý có thể điều phối các nguồn lực phục vụ cho công tác BDCM.

c. Chỉ đạo công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

Chỉ đạo công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS là phương thức hoạt động của chủ thể quản lý nhằm điều hành bộ máy của tổ chức vận hành đúng theo mục tiêu đã định. Về thực chất chỉ đạo là xác lập quyền chỉ huy của người quản lý can thiệp vào quá trình quản lý để huy động các lực lượng vào việc thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm cho tổ chức hoạt động ổn định, trật tự và đạt mục đích.

d. Kiểm tra – đánh giá công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS

Kiểm tra – đánh giá công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS là một trong những nội dung quan trọng của chủ thể quản lý. Kiểm tra – đánh giá giúp nhà quản lý nắm chắc tiến trình công việc hoạt động của bộ máy tổ chức, phát hiện những sai lệch để kịp thời điều chỉnh. Bên cạnh đó, kiểm tra để có cơ sở cho việc lập kế hoạch các lớp BDCM tiếp theo.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra – đánh giá góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng Anh – một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì thế, công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiếng Anh THCS đồng thời đảm bảo theo khung năng lực trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu ngày càng trở nên cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu sắc và toàn diện.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM

  1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI, GIÁO DỤC HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

2.1.1. Tình hình kinh tế – xã hội, giáo dục huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

2.1.2. Tình hình giáo dục THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

2.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT

2.2.1. Mục đích khảo sát

2.2.2. Nội dung khảo sát

2.2.3. Đối tượng, địa bàn khảo sát

2.2.4. Phương pháp và tiến trình khảo sát

2.2.5. Xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả khảo sát

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BDCM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV tiếng Anh về công tác BDCM cho giáo viên các trường THCS

Kết quả khảo sát cho thấy CBQL, GV đều có nhận thức tích cực về công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS. Đối với CBQL, có 33.3% ý kiến cho là rất quan trọng và 43.8% ý kiến cho là quan trọng. Có 36.7% ý kiến của GV cho là rất quan trọng và 40.5% cho là quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn 22.9% ý kiến của CBQL và 22.8% ý kiến của GV cho là tương đối quan trọng.

2.3.2. Thực trạng đội ngũ GV tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tham gia BDCM

(Nguồn: Phòng GD & ĐT huyện Thăng Bình)

Hình 2.1. Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Anh THCS

Nhìn vào hình 2.1 cho chúng ta thấy đội ngũ GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay đủ về số lượng và 100% GV đạt chuẩn trình độ theo quy định. Tỷ lệ GV có trình độ trên chuẩn rất cao chiếm 77,22%.

Hình 2.2: Độ tuổi GV tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Nhìn vào hình 2.2 cho chúng ta thấy nhóm GV có độ tuổi sinh năm 1970 đến 1979 chiếm tỷ lệ cao với 63/79 GV. Đây là lực lượng nòng cốt về chuyên môn ở các trường THCS hiện nay.

(Nguồn: Phòng tổ chức cán bộ sở GD & ĐT tỉnh Quảng Nam)

Hình 2.3. Kết quả khảo sát năng lực GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam theo KNLNN chung Châu Âu

Nhìn vào hình 2.3 cho thấy kết quả khảo sát theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu của GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chưa đáp ứng yêu cầu, số GV tiếng Anh THCS chưa đạt chuẩn B2 là 69/79 GV chiếm tỉ 87.3%.

2.3.3. Đánh giá hiệu quả công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Hiệu quả công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS của Huyện chưa cao còn mang tính hình thức, chiếu lệ và xem đây là một thủ tục trước khi bước vào năm học mới.

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

2.4.1. Thực trạng kế hoạch hóa công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Theo kết quả ở bảng 2.7 thể hiện phần lớn CBQL và GV cho rằng kế hoạch BDCM rất tốt đối với các nội dung như: Ban hành văn bản có điểm TBC từ 4.84 đến 4.90; kế hoạch theo từng năm học/học kỳ/tháng có điểm TBC từ 4.82 đến 4.88; áp dụng đa dạng nhiều biện pháp phổ biến kế hoạch đến toàn thể GV tiếng Anh có điểm TBC từ 4.51 đến 4.60. Tuy nhiên kế hoạch còn thiếu sự đóng góp ý kiến của GV tiếng Anh có điểm TBC từ 3.82 đến 4.06.

2.4.2. Thực trạng tổ chức BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Theo kết quả trưng cầu ý kiến ở bảng 2.8 cho thấy công tác tổ chức BDCM cho GV tiếng Anh được đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Có 05 nội dung có điểm TBC rất tốt từ 4.54 đến 4.94. Phòng GD&ĐT Huyện cần chú ý đến đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đảm bảo yêu cầu về chuyên môn (TBC: từ 3.53 đến 3.65); CSVC và trang thiết bị tổ chức BDCM cho GV tiếng Anh (TBC: từ 3.51 đến 3.52)

2.4.3. Thực trạng chỉ đạo công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Kết quả bảng 2.9 cho thấy Công tác chỉ đạo BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam rất tốt (điểm TBC từ 4.60 đến 4.82); việc quán triệt công tác BDCM cho GV tiếng Anh thông qua các buổi họp, bằng văn bản đều thực hiện rất tốt (điểm TBC từ 4.77 đến 4.88).

2.4.4. Thực trạng kiểm tra – đánh giá kết quả BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Kết quả khảo sát bảng 2.10 ta thấy đa số ý kiến của CBQL, GV nhận định trong thời gian qua việc KT – ĐG công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS của Huyện đã thực hiện tốt các khâu: Thường xuyên, định kỳ kiểm tra công tác BDCM cho GV tiếng Anh (điểm TBC từ 4.43 đến 4.48); công tác kiểm tra – đánh giá được thực hiện khách quan (điểm TBC từ 4.37 đến 4.40);

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BDCM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

2.5.1. Mặt mạnh

Công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, Quảng Nam luôn được ngành giáo dục từ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Bên cạnh đó, CBQL và GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam nhận thức công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh THCS, đa số GV tiếng Anh THCS luôn phấn đấu bồi dưỡng năng lực phát triển nghề nghiệp, có ý thức phấn đấu, luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc.

2.5.2. Hạn chế

Cơ sở vật chất phục vụ công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh chưa đáp ứng theo yêu cầu, khâu lập kế hoạch BDCM chưa xác với thực tế của các trường THCS nhất là kế hoạch thời gian, nội dung bồi dưỡng còn trùng lặp, chậm đổi mới gây nhàm chán cho giáo viên tham gia. Công tác KT – ĐG chưa phù hợp, đề kiểm tra chưa phù hợp với khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu. Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng của GV tiếng Anh chưa được chú ý, công tác KT – ĐG chưa tạo động lực BDCM cho GV và hiệu quả chưa cao. Năng lực ngoại ngữ của GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu.

2.5.3. Thời cơ

Xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi công dân Việt Nam phải thành thạo ngoại ngữ. Với mục tiêu của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 là biến ngoại ngữ thành thế mạnh của người dân Việt Nam thì việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh là rất cần thiết. Năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh là yếu tố tiên quyết quyết định chất lượng dạy học để hội nhập quốc tế.

2.5.4. Thách thức

Chuẩn ngoại ngữ theo KNLNN chung Châu Âu là một thách thức không nhỏ so với trình độ của GV tiếng Anh THCS hiện nay của tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Thăng Bình nói riêng. Tầm nhìn chiến lược về sự phát triển giáo dục của CBQL một số trường THCS và CBQL các cấp giáo dục còn hạn chế. Bên cạnh đó, cá nhân GV tiếng Anh chưa có môi trường để rèn luyện và thực hành tiếng để phát huy khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh .

2.5.5. Đánh giá chung

Công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm của các chủ thể QL. Song, trên thực tế, bên cạnh những mặt mạnh và thuận lợi cơ bản, QL công tác BDCM của GV tiếng Anh THCS vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng chuyên môn tiếng Anh THCS. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, sự nỗ lực của tập thể CBQL, GV nhà trường, những khó khăn trong QL công tác BDCM của giáo viên tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sẽ dần được tháo gỡ. Bên cạnh đó, những thuận lợi cơ bản của các trường THCS về nguồn lực con người, sự đồng thuận của tập thể, nhận thức đúng đắn của CBQL, GV… sẽ được phát huy và là cơ sở để xác lập các biện pháp.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Công tác quản lý BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. Chất lượng dạy học môn tiếng Anh đã được cải thiện, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục THCS của toàn Huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý BDCM vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và bất cập. Chính vì vậy, đề xuất các biện pháp quản lý BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay là rất cần thiết.

CHƯƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH TỈNH QUẢNG NAM

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và toàn diện

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BDCM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS quán triệt về tầm quan trọng của công tác BDCM cho GV tiếng Anh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của hội đồng sư phạm nhà trường, của tổ bộ môn. Phòng GD&ĐT tăng cường phổ biến, tuyên truyền để tất cả GV tiếng Anh nhận thức rõ vai trò vị trí của mình trong việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh để từ đó họ tự giác, tích cực tham gia có hiệu quả các lớp BDCM do sở GD&ĐT, phòng GD & ĐT và nhà trường tổ chức.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS phù hợp, khả thi

Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổng thể BDCM cho GV tiếng Anh THCS, Phòng GD&ĐT cụ thể hoá và chỉ đạo ban giám hiệu các trường THCS rà soát đối tượng cần BD, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tiếng Anh tham gia BD. Từ kế hoạch tổng thể về công tác BDCM của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS lập kế hoạch triển khai cụ thể cho từng đối tượng GV tiếng Anh.

3.2.3. Đổi mới hình thức tổ chức và cải tiến nội dung BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS

Đa dạng các hình thức BDCM cho GV tiếng Anh THCS, bao gồm: Bồi dưỡng ngắn hạn; các lớp đào tạo BD từ xa; các lớp BD tập trung; bồi dưỡng theo cụm trường.Tổ chức các hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh THCS nhằm tạo điều kiện để GV có cơ hội trao đổi, thảo luận, tìm hiểu, áp dụng các PPDH tiếng Anh tích cực, hiệu quả.

Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn như: Tổ chức hội giảng như hội giảng chào mừng theo chủ đề, hội thi chọn giáo viên giỏi cấp trường. Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm để khích lệ GV tiếng Anh THCS yêu nghề nghiệp và tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy học tiếng Anh.

3.2.4. Đảm bảo CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS

Phòng GD&ĐT và các trường THCS cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS. Trong đó phải đảm bảo địa điểm tổ chức, âm thanh, đèn chiếu, Laptop, các thiết bị nghe nhìn… phục vụ cho các lớp bồi dưỡng chuyên môn. Phòng GD&ĐT cần phải tham mưu cho ủy ban nhân dân Huyện cân đối ngân sách các hạng mục chi tiêu cho công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS để đầu tư trang thiết bị dạy học nhằm cải tiến, đổi mới PPDH tiếng tiếng Anh hiện nay.

3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra – đánh giá kết quả BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS

Công tác KT – ĐG công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS cần tập trung vào đánh giá kết quả bồi dưỡng của từng giáo viên đáp ứng theo KNLNN chung Châu Âu thay vì chỉ đơn thuần đánh giá công tác tổ chức, số lượng và thời lượng GV tham dự lớp bồi dưỡng,… Muốn vậy, cần làm tốt công tác KT – ĐG kết quả từ khâu ra đề theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu, coi thi nghiêm túc, chấm thi chính xác và khách quan cũng như khâu công bố kết quả.

3.2.6. Tăng cường quản lý công tác tự BDCM của giáo viên tiếng Anh các trường THCS

Phòng GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS yêu cầu mỗi giáo viên tiếng Anh THCS phải xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng. Giáo viên tiếng Anh THCS định kỳ hằng tháng, học kỳ, năm học báo cáo kết quả tự bồi dưỡng của bản thân so với kế hoạch đã xây dựng về phòng GD&ĐT. Trên cơ sở đó, phòng GD&ĐT cũng như các trường THCS quản lý kế hoạch tự bồi dưỡng của từng giáo viên tiếng Anh nhằm đánh giá hiệu quả công tác tự bồi dưỡng của GV tiếng Anh.

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP

Các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có quan hệ mật thiết, tác động, bổ sung hỗ trợ và gắn bó hữu cơ với nhau. Biện pháp “Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS” là cơ sở để triển khai các biện pháp bởi do mọi hoạt động của con người đều bắt nguồn từ nhận thức, nhận thức đúng mọi người sẽ tự giác, tích cực tham gia công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS đạt hiệu quả. Các biện pháp “Kế hoạch hoá công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS”; “Đổi mới hình thức tổ chức và cải tiến nội dung BDCM cho đội ngũ GV tiếng Anh THCS”; “Tăng cường công tác KT – ĐG kết quả BDCM cho GV tiếng Anh THCS”; “Tăng cường quản lý công tác tự BDCM của GV tiếng Anh THCS” là những biện pháp cơ bản để quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Biện pháp “Đảm bảo CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS” có ý nghĩa đảm bảo các điều kiện tổ chức công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS đạt hiệu quả.

3.4. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP

Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đối với 48 cán bộ quản lý, tổ trưởng và giáo viên tiếng Anh. Sau khi xử lý số liệu thể hiện ở bảng 3.1 và bảng 3.2.

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

TTCác biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình tỉnh Quảng NamMức độ đánh giáTBCThứ bậc
Rất cấp thiếtCấp thiếtPhân vânKhông cần thiếtHoàn toàn không cần thiết
1Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam,4251004.851
2Xây dựng kế hoạch BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS phù hợp, khả thi4161004.832
3Đổi mới hình thức tổ chức và cải tiến nội dung BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS3981004.793
4Đảm bảo các điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS33141004.674
5Tăng cường công tác kiểm tra – đánh giá kêt quả công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS31151104.585
6Tăng cường quản lý công tác tự BDCM của GV tiếng Anh các trường THCS30152104.546

Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác BDCM GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh

Quảng Nam

TTCác biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình tỉnh Quảng NamMức độ đánh giáTBCThứ bậc
Rất khả thiKhả

Thi

Phân vânKhông khả thiHoàn toàn không khả thi
1Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS31161004.631
2Xây dựng kế hoạch BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS phù hợp, khả thi30162004.582
3Đổi mới hình thức tổ chức và cải tiến nội dung BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS29154004.523
4Đảm bảo các điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS26164204.384
5Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS20195404.155
6Tăng cường quản lý công tác tự BDCM của giáo viên tiếng Anh các trường THCS19179304.086

Kết quả khảo nghiệm ở bảng 3.1 và 3.2 cho thấy các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tính cấp thiết rất cao (điểm TBC > 4.54) và tính khả thi cao (điểm TBC > 4.08). Trong các biện pháp luận văn đề xuất, các biện pháp “Tăng cường công tác KT – ĐG kết quả BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS” và “Tăng cường quản lý công tác tự BDCM của GV tiếng Anh các trường THCS” là những biện pháp có tính khả thi thấp hơn trong sáu biện.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Ngày nay, tiếng Anh có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là yếu tố có ý nghĩa quyết định, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập của nước nhà. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học nói chung, trong đó cụ thể ở các trường THCS nói riêng có ý nghĩa thiết thực. Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác BDCM cho GV tiếng Anh đứng trước yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển giáo dục và đào tạo, luận văn đề xuất 6 biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả khảo nghiệm ý kiến đánh giá của CBQL, tổ trưởng chuyên môn và GV tiếng Anh thể hiện các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tính cấp thiết và tính khả thi cao.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Công tác BDCM cho GV tiếng Anh nói chung và GV tiếng Anh THCS nói riêng là nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng đối với các cấp quản lý giáo dục. Vì thế, BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng theo KNLNN chung Châu Âu ngày càng trở nên cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu sắc và toàn diện.

Trong những năm qua công tác quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác quản lý BDCM cho GV tiếng Anh vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và bất cập. Bên cạnh đó, năng lực ngoại ngữ của GV tiếng Anh THCS ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chưa đáp ứng yêu cầu theo KNLNN chung Châu Âu.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam luận văn đã đề xuất các biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS. Việc áp dụng đồng bộ, hệ thống sáu biện pháp luận văn đề xuất sẽ nâng cao hiệu quả quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện nay.

2. Khuyến nghị

2.1. Với Bộ GD&ĐT

– Nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực GV tiếng Anh theo KNLNN chung Châu Âu còn nặng về năng lực thực hành tiếng chưa chú ý nhiều đến phương pháp dạy học tiếng Anh cấp THCS.

– Kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia cần đáp ứng đầy đủ và kịp thời để kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh đảm bảo tiến độ theo Đề án.

2.2. Với sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam

Tham mưu với UBND tỉnh Quảng Nam sớm xây dựng quy chế tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn theo KNLNN chung Châu Âu.

2.3. Với Phòng GD&ĐT huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

– Quản lý chặt chẽ các lớp BDCM, kiểm tra – đánh giá đầy đủ, tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh tham gia BDCM đạt hiệu quả.

– Thường xuyên tổ chức các chuyên đề cụ thể về bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh THCS.

2.4. Với các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của các trường THCS trong việc BDCM cho GV tiếng Anh, tránh cơ chế phụ thuộc quá nhiều vào cấp trên làm chậm kế hoạch của Đề án.

2.5. Với giáo viên tiếng Anh THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

– Áp dụng những kỹ năng, kiến thức thu hoạch được từ các khóa BDCM vào công tác giảng dạy trên lớp học.

– Xây dựng kế hoạch tự BDCM và kiên trì thực hiện kế hoạch hiệu quả nhằm đạt chuẩn ngoại ngữ theo KNLLNN chung Châu Âu.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HOC DA NANG\GIAO DUC HOC\NGUYEN THANH TUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *