PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA NGƯỜI DÂN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA NGƯỜI DÂN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA NGƯỜI DÂN

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
  1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là xác định và đo lường các yếu tố tác động đến việc sử dụng của người dân đối với dịch vụ Mobile banking tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA NGƯỜI DÂN
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA NGƯỜI DÂN
   1. Mục tiêu cụ thể
 1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Mobile banking của người dân tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 2. Phân tích mức độ tác động của các yếu tố đến việc sử dụng dịch vụ Mobile banking của người dân tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
 3. Đề xuất các hàm ý quản trị trong việc phát triển dịch vụ Mobile banking tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  1. Kết cấu luận văn

Nội dung, kết cấu của luận văn ngoài phần tổng quan, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, còn có năm chương chính:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Chương 5. Kết luận và các hàm ý quản trị

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  1. Tổng quan các lý thuyết liên quan
   1. Mô hình hành vi người tiêu dùng
   2. Thuyết giá trị kỳ vọng (EVT)
  2. Dịch vụ Mobile banking và ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Các dịch vụ cơ bản của Mobile Banking

 • Quản lý tài khoản: tạo, hủy, thay đổi và kiểm tra trạng thái tài khoản thông qua điện thoại di động.
 • Cân đối tài khoản: kiểm tra cân đối cho một hay nhiều tài khoản.
 • Chuyển khoản: thực hiện chuyển khoản giữa các tài khoản trong cùng hệ thống hoặc giữa các ngân hàng khác nhau.
 • Thanh toán dịch vụ: thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, bảo hiểm…

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Xu hướng dịch vụ Mobile banking tại Việt Nam

   1. Nghiên cứu định tính

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để bước đầu nhận dạng các các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đồng thời để bổ sung và điều chỉnh các biến quan sát dùng để đo lường yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng.

Nghiên cứu định tính được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý thuyết vềhành vi của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ Mobile banking nói riêng và thương mại điện tử nói chung trên thế giới, vận dụng các mô hình được đúc kết từ những nghiên cứu trước đây kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm thiết lập bảng câu hỏi sơ bộ để sử dụng cho việc nghiên cứu định lượng tiếp theo.

Các thông tin cơ bản trong bản câu hỏi bao gồm: các đặc điểm về nhân khẩu học của khách hàng (tuổi, trình độ học vấn, nơi cư trú, giới tính và các thông tin khác có liên quan), thu nhập và các thông tin có liên quan tới việc sử dụng dịch vụ Mobile banking…

   1. Nghiên cứu sơ bộ

Sau khi xây dựng được bảng câu hỏi sơ bộ, tác giả thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ thông qua phỏng vấn 10 người dân đang sử dụng dịch vụ Mobile banking tại quận Hải Châu nhằm đánh giá sơ bộ về tần suất sử dụng và các vấn đề chính ảnh hưởng đến tần suất sử dụng dịch vụ Mobile banking của người dân tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cùng với việc sử dụng kết quả của những nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện trước đây, nghiên cứu sơ bộ sẽ là cơ sở để xây dựng phiếu điều tra điều tra cho nghiên cứu chính thức.

Những câu hỏi được sử dụng trong phiếu điều tra sơ bộ được lấy từ ba nguồn: các kết quả của những nghiên cứu trước đây, ý kiến chuyên gia và kết quả phỏng vấn nhóm.

Những thông tin cơ bản trong phiếu điều tra bao gồm: thông tin cá nhân (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, khu vực sinh sống, nghề nghiệp), thông tin về việc sử dụng dịch vụ (mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, tài khoản ngân hàng), và những đánh giá của người dân về các yếu tố tác động đến tần suất sử dụng dịch vụ.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HỌC NHA TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *