Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng tmcp phát triển Hồ chí minh

Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng tmcp phát triển Hồ chí minh

Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng tmcp phát triển Hồ chí minh

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….. 1

 1. Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………………… 1
 2. Mục tiêu của đề tài………………………………………………………………… 4
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………. 5
 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………….. 5
 5. Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………… 7
 6. Bố cục của luận văn…………………………………………………………….. 13

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………. 13

1.1. TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

      1.1.1. Khái niệm tín dụng ngắn hạn…………………………………………… 13

      1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngắn hạn………………………………………. 14

      1.1.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn trong nền kinh tế…………………. 16

1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………………………………………………… 17

      1.2.1. Đẩy mạnh phát triển thị phần…………………………………………. 17

      1.2.2. Nâng cao hệ thống truyền thông………………………………………. 18

      1.2.3. Xử lý rủi ro cho vay………………………………………………………. 19

      1.2.4. Đẩy mạnh doanh thu từ tín dụng ngắn hạn……………………….. 22

      1.2.5. Đảm bảo tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng.. 23

1.3. CÁC TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………….. 24

      1.3.1. Quy mô tín dụng ngắn hạn……………………………………………… 24

      1.3.2. Thị phần tín dụng ngắn hạn…………………………………………….. 25

      1.3.3. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động Cho vay kinh doanh nông nghiệp khách hàng tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp của ngân hàng……………. 26

      1.3.4. Cơ cấu tín dụng ngắn hạn……………………………………………….. 26

      1.3.5. Bảo đảm chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn………………….. 27

      1.3.6. Kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh doanh    27

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………………… 28

      1.4.1. Môi trường bên ngoài…………………………………………………….. 29

      1.4.2. Môi trường bên trong……………………………………………………… 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………………………………… 32

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPTẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK…………………………… 32

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK        32

      2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk……………………………………………………………………………………………. 32

      2.1.2. Bộ máy tổ chức……………………………………………………………… 33

      2.1.3. Tình hình hoạt động và kết quảkinh doanh của Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020………………… 34

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH Đắk Lắk……………………………………………………………………………. 41

      2.2.1. Thực trạng phát triển thị phần tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp      41

      2.2.2. Thực trạng quản lý hệ thống truyền thông đối với tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp…………………………………………………………………………. 43

      2.2.3. Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp      …………………………………………………………………  45

      2.2.4. Thực trạng đẩy mạnh thu nhập từ hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp………………………………………………………………………………… 49

      2.3.5. Thực trạng đảm bảo tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp…………………………………………………………… 55

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG…………………………………………………………….. 59

      2.3.1. Những kết quả đạt được………………………………………………….. 59

      2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân……………………………………….. 61

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………………………………………… 70

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK…………………….. 72

3.1.  CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP…………………………………………… 72

      3.1.1. Các mục tiêu chung………………………………………………………… 72

      3.1.2. Các mục tiêu cụ thể………………………………………………………… 73

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK…………………………………………………………………………. 74

      3.2.1. Giải pháp với Ngân Hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk……………………………………………………………………………………………. 74

      3.2.2. Giải pháp với TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh…………….. 96

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………………… 98

Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng tmcp phát triển Hồ chí minh

 

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngân hàng được xem là mạch máu của nền kinh tế. Hoạt động của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của kinh tế đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực tế trong những năm gần đây vấn đề rủi ro trong tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng là khá phổ biến và đã để lại cho Ngân hàng nhiều hậu quả khó lường, hàng loạt Ngân hàng phải sáp nhập hoặc tái cơ cấu. Tuy nhiên công tác hoạt động tín dụng ngắn hạn trong hệ thống Ngân hàng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế. Vì vậy vấn đề hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng là một vấn đề khiến các nhà quản trị Ngân hàng luôn đặt lên hàng đầu.

Xuất phát từ những lý do đó nhiều công trình nghiên cứu đã đưa ra các Giải pháp Nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng, với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế thấp nhất các RRTD trong họat động cho vay của Ngân hàng nhằm đạt kết quả tốt nhất trong hoạt động tín dụng Ngân hàng.Do vậy, để phục vụ cho việc nghiên cứu và soạn thảo đề tài “ Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh, Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk”,tác giả đã tham khảo một số đề tài nghiên cứu, công trình khoa học, luận văn thạc sĩ đã được công bố về lĩnh vực hoạt động tín dụng ngắn hạn và các giải pháp về phòng ngừa, hạn chế trong tín dụng ngắn hạn Ngân hàng

Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại đồng thời cũng là hoạt động có tiềm ẩn rủi ro lớn nhất, đặc biệt ở những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Tây Nguyên khi mà hệ thống thông tin còn thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ cán bộ tín dụng còn hạn chế. Mặc khác, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Tây Nguyên trong những năm qua: với sự bùng nỗ của lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn và phá sản, thu nhập của người dân giảm sút… Chính vì vậy, yêu cầu xây dựng hệ thống hoạt động tín dụng ngắn hạn có hiệu quả và phù hợp tại thị trường Tây Nguyên là một đòi hỏi bức thiết của các NHTM. Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại và nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng kinh doanh ngày càng được các ngân hàng thương mại quan tâm khai thác, các ngân hàng đang hướng tới khách hàng tín dụng kinh doanh như một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng, đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng đồng thời phân tán được rủi ro, xây dựng được nền tảng khách hàng ổn định và vững chắc.

Hoạt động tín dụng kinh doanh tại TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay vẫn chưa được xem là hoạt động mang lại lợi nhuận cao  và chưa được chú trọng. Mặc dù với dư nợ tín dụng kinh doanh chiếm trên 40% tổng dư nợ trong những năm gần đây cho việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng kinh doanh đi kèm với quản trị hiệu quả trong tín dụng ngắn hạn là một trong những định hướng kinh doanh quan trọng của  Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến. Với những biến động của thị trường trong đó có thị trường tài chính và tiền tệ trong thời gian gần đây, đặc biệt là cuộc chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung.

Tại Tây Nguyên, dịch Covid-19 chính thức được ghi nhận từ đầu tháng 2/2020. Song, tác động lớn nhất của dịch bệnh này đến kinh tế – xã hội nói chung, hoạt động của các doanh nghiệp (DN) và hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng bắt đầu từ giữa tháng 2/2020, đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 3 tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2020 (đây là khoảng thời gian cả nước thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách lý xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ).

Đến trung tuần tháng 6/2020, thông qua quan hệ tín dụng giữa DN với các NHTM cho thấy, dịch Covid-19 vẫn đang tác động lớn, vốn cho vay tăng trưởng thấp.

Theo số liệu của Ngân hàng nhà nước (NHNN) tính đến 29/5/2020, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế chỉ tăng 1,96% so với cuối năm 2020 (Đây là mức thấp nhất trong khoảng 15 năm gần đây). Nguyên nhân chính là do nhu cầu vay vốn của các DN và người dân, hộ gia đình quá thấp (mặc dù các NHTM đã đồng loạt hạ lãi suất, đồng thời tung ra các gói tín dụng ưu đãi, đẩy mạnh khâu kết nối ngân hàng – DN).

Mức tăng này đã cải thiện so với nửa đầu tháng 5/2020, nhưng thấp hơn khá nhiều so với con số 7,33% của nửa đầu năm 2020. Dự báo, trong các tháng 6,7 và 8/2020, tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức thấp, tối đa chỉ đạt 0,7% – 1%/tháng. Thực tế này phản ánh hoạt động kinh doanh của DN, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không có nhu cầu vay vốn. Vốn tín dụng của các NHTM cho vay ra chưa được như kỳ vọng.

Tín dụng tăng trưởng chậm là điều phải chấp nhận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Mặc dù trong năm 2020 Việt Nam nói chung và Tây Nguyên riêng nói được cộng đồng quốc tế đánh giá kiểm soát dịch bệnh rất tốt, song các DN và hộ gia đình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, đăch biệt qua năm 2021 tình hình dịch bệnh trong nước diễn ra nghiêm trọng hơn năm 202 0  rất nhiều. Đây là tình hình chung và các NHTM không thể hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng (vì khi tiêu chuẩn bị hạ thấp sẽ gây rủi ro cho hệ thống ngân hàng, rủi ro cho nền kinh tế, nợ xấu gia tăng).

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động sâu rộng và nhu cầu về vốn tín dụng của nền kinh tế còn yếu thì những con số tăng trưởng dư nợ cho vay trong các tháng đầu năm là chấp nhận được. Nhiều DN mong muốn tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn nhưng khi giải ngân vốn tín dụng, các NHTM cần kiểm soát để tránh tiềm ẩn rủi ro lâu dài, ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng bền vững, ổn định xã hội trong tương lai.Đại dịch covid 2019 đã, đang và sẽ xảy ra đòi hỏi TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh nói chung và TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk nói riêng cần xây dựng và Nâng cao công các hoạt động tín dụng ngắn hạn đặc biệt, tín dụng Cho vay kinh doanh nông nghiệp một cách chủ động hơn.Xuất phát từ yêu cầu thực tế này tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh, Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk làm đề tài luận văn của mình.

 1. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá  thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại  Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Đề ra một số Giải pháp nhằm Nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp

– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk;

– Đề xuất các Giải pháp nhằm Nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

 

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệpbao gồm nhưng nội dung gì? ?

– Thực trạng công tác tổ chức và triển khai thực hiện hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk như thế nào?

– Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại  Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk?

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tương nghiên cứu

 Hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Nội dung nghiên cứu: Hệ thống hóa được những vấn đề về tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Từ những thực trạng trên, đưa ra các giải pháp trong công tác tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

– Thời gian nghiên cứu: năm số liệu nghiên cứu 2018-2020, giải pháp đến 2025

– Không gian nghiên cứu:  Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

 1. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Cách tiếp cận    

Luận văn sử dụng cách tiếp cận định tính dựa trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu trước đây kết hợp nền tảng lý thuyết và thực tiễn về công tác Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp để đánh giá thực trạng, nhận diện ra những tồn tại, từ đó có cơ sở đưa ra những giải pháp để Nâng cao công tác tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại  Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

4.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Để thực hiện đề tài cần thu thập được các số liệu thứ cấp liên quan đến tình hình  tính dụng trong cho vay  kinh doanh tại  Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk: dư nợ cho vay  kinh doanh kin, cơ cấu dư nợ cho vay  kinh doanh, tình hình nợ xấu trong cho vay  kinh doanh… trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020. Bên cạnh đó, đề tài cũng sử công cụ xử lý thông tin như: bảng biểu, sơ đồ, các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu giữa kế hoạch và thực hiện.

4.3. Phương pháp xử lý số liệu  và phân tích

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

         5.2. Các luận văn Cao học đã bảo vệ

 1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục, đề tài được bố cục làm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Chương 3: Giải pháp Nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại Chi nhánh TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1.1. TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngắn hạn

         * Tín dụng ngân hàng

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”[14].

Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:

 • Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
 • Sự chuyển nhượng này có thời hạn.
 • Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro.

* Tín dụng ngắn hạn

Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” nêu trên và trong phạm vi của luận văn này, đối tượng tín dụng ngắn hạn bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn ngắn hạn nhằm mục đích sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng, vì vậy Tín dụng ngắn hạn là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình ngắn hạn cho doanh nghiệp, cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn”[14]

Nâng cao tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng tmcp phát triển Hồ chí minh

D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\Documents\DUY TÂN-bắt đầu\LV VIÊT DUY TÂN 21-NÂNG CAO TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP\BÀI LÀM\LUẬN VĂN

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngắn hạn

Tín dụng ngắn hạn là loại hình tín dụng khác biệt so với tín dụng doanh nghiệp. Với phạm vi nghiên cứu của luận văn này, xin đưa ra một số khác biệt như:

 1. Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số lượng các khoản vay lớn

Tín dụng ngắn hạn thường có hai mục đích vay:

“Là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vay để bổ sung vốn kinh doanh. Quyền hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận, nhưng do năng lực hạn chế nên hoạt động kinh doanh thường không có quy mô lớn”[12].

 1. Tín dụng ngắn hạn thường dẫn đến các rủi ro

* Rủi ro do thông tin bất cân xứng

Khi thẩm định cho vay thì thông tin về bản thân khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng để ngân hàng đưa đến quyết định cho vay, bên cạnh tính hợp lý và hợp pháp của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo.

Đối với khách hàng là tổ chức, việc nắm bắt thông tin khách hàng là tương đối thuận lợi do có rất nhiều nguồn thông tin được công khai như: báo cáo tài chính, thông tin xếp hạng tín dụng, tình hình nộp thuế, uy tín quan hệ với các đối tác…

Ngược lại, đối với tín dụng ngắn hạn, việc đánh giá nhân thân, nguồn trả nợ, mục đích sử dụng vốn vay thường khó đầy đủ và rõ ràng dẫn đến rủi ro thông tin bất cân xứng, khiến cho việc thẩm định khách hàng thiếu chính xác. Nguồn trả nợ chủ yếu của tín dụng ngắn hạn là từ thu nhập ổn định ở thời điểm hiện tại. Do vậy, nếu người vay gặp vấn đề về sức khoẻ, mất việc làm hay gặp các biến cố bất ngờ ảnh hưởng đến thu nhập thì sẽ không trả được nợ vay cho ngân hàng.

*Rủi ro tác nghiệp

Do đặc điểm của tín dụng ngắn hạn là quy mô mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn, vì vậy để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng nhằm nâng cao kết quả công việc đòi hỏi sự phục vụ nhanh chóng của CBTD. Do đó, trong quá trình thẩm định hồ sơ tín dụng các cán bộ thường hay chủ quan, thậm chí lợi dụng sự lỏng lẻo của công tác quản lý và sơ hở của các quy định để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, hoặc thông đồng với khách hàng gây ra những tổn thất cho ngân hàng.

 1. Tín dụng ngắn hạn gây tốn kém nhiều chi phí

Do đặc điểm của khách hàng tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp là số lượng nhiều và phân tán rộng nên để duy trì và phát triển tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp sẽ tốn kém nhiều chi phí cho các công tác:

 • Mở rộng hệ thống mạng lưới, quảng cáo, tiếp thị tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng tín dụng ngắn hạn trong sản xuất nông nghiệp ở từng địa bàn, khu vực.
 • Phát triển nhân sự đầy đủ nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến quyết định cho vay, giải ngân và thu nợ.
 • Các chi phí liên quan như: chi phí quản lý, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, công tác phí hỗ trợ CBTD…

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn trong nền kinh tế

 1. Đối với nền kinh tế – xã hội

Là một phần của tín dụng nói chung, tín dụng ngắn hạn cũng có vai trò tích cực đối với xã hội. Tín dụng ngắn hạn góp phần khai thác triệt để các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi lưu thông các nguồn vốn này một cách trôi chảy và hiệu quả, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệu quả cao

Tín dụng ngắn hạn giúp kích cầu trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy sản xuất trong nước. Do đó thu hút nhiều lực lượng lao động tham gia xây dựng, sản xuất tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự xã hội.

 1. Đối với ngân hàng

Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng. Do có đối tượng khách hàng rất rộng nên việc phát triển tín dụng ngắn hạn sẽ giúp hình ảnh thương hiệu của ngân hàng được phổ biến rộng khắp. Thông qua tín dụng ngắn hạn, ngoài việc cấp tín dụng cho khách hàng còn giúp ngân hàng thuận lợi trong bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… Khả năng cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài chính  đồng bộ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sẽ tạo nét khác biệt cho ngân hàng trong cạnh tranh với đối thủ, do đó góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng.

Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng

Nếu một ngân hàng chỉ tập trung cho vay các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn, vì lý do nào đó mà hoạt động kinh doanh của các khách hàng này gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Do vậy, với nguyên tắc “tránh để tất cả trứng vào một rổ”, các ngân hàng phát triển tín dụng ngắn hạn như một sự phân tán rủi ro vì với số lượng tín dụng ngắn hạn đông, số tiền vay ít thì khi có một khách hàng hoặc một số ít khách hàng gặp rủi ro dẫn đến không có khả năng trả nợ thì ít gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *