Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Quảng Nam là một trong những tỉnh sớm phát triển thủy điện ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Nhiều nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đã bổ sung nguồn điện cho quốc gia, góp phần giải quyết đáng kể tình trạng ngày càng thiếu hụt nguồn điện trên phạm vi cả nước, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương và sẽ có thêm nguồn thu từ quỹ chia sẻ lợi ích thủy điện để đầu tư cải thiện đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển và tạo diện mạo mới cho các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang thực hiện đầu tư 19 dự án thủy điện, 8 dự án nhiệt điện, mặc dù đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư vấn, các nhà thầu xây lắp để đồng loạt triển khai các dự án, các đơn vị tham gia xây dựng công trình đã có nhiều nỗ lực, chủ động phối hợp chỉ đạo thi công nhằm hoàn thành kế hoạch hàng năm, nhưng vẫn còn một số dự án không đạt tiến độ.

Dự án thủy điện Sông Bung 4 là dự án nguồn thủy điện đầu tiên được Ngân hàng Phát triển Châu Á đã tạo điều kiện thu xếp vốn tài trợ cho dự án theo chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trong quá trình thực hiện dự án nói chung và công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án nói riêng, một số hạng mục của dự án cũng không nằm ngoài khả năng chậm tiến độ này. Một số khó khăn, vướng mắc lớn nhất xuất phát từ việc ứng dụng các kỹ thuật quản lý tiến độ trong việc lập kế hoạch, công tác giám sát & kiểm soát dự án và ảnh hưởng của các bên tham gia dự án. Bên cạnh đó việc lập và trình duyệt Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán một số hạng mục của dự án còn chậm so với yêu cầu; Năng lực tư vấn trong nước còn một số hạn chế; Công tác đấu thầu và và lựa chọn nhà thầu xây lắp không đáp ứng tiến độ và kém đồng bộ; Một số khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do người dân và chính quyền địa phương có những yêu cầu về tiêu chuẩn bồi thường, chính sách hỗ trợ cao hơn tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Lực lượng thi công của các nhà thầu bị giàn mỏng ở nhiều dự án nên thiếu nhân lực, vật tư, thiết bị thi công như đã cam kết. Nhiều nhà thầu chỉ đáp ứng được khoảng 50% lực lượng thi công theo yêu cầu, nhiều thiết bị thi công quá cũ không đảm bảo công suất, bị hỏng hóc liên tục; Công tác tài chính của các nhà thầu thường không đáp ứng được yêu cầu nên nhiều lúc không cung cấp đủ vật liệu để thi công (xi măng, sắt thép…). Nhìn chung, các nhà thầu xây dựng chuyên ngành nguồn điện hiện nay đang bị quá tải do nhận cùng một lúc nhiều công trình, chưa kể các công trình do chính họ làm chủ đầu tư. Công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các dự án chậm do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về thủ tục hoàn công, nghiệm thu. Ngoài ra, do thời tiết khắc nghiệt, bão lũ thất thường, không theo qui luật nên đã gây khó khăn trong thi công tại các công trình thủy điện xây dựng tại các vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất và tinh thần đều nghèo nàn, đi lại khó khăn này. Đó cũng chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 ” làm đề tài thạc sỹ quản trị kinh doanh.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dự án và quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình tại các ban quản lý dự án.

Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4

 1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu: Công cụ quản lý; phương thức quản lý; quy trình quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi của Ban Quản Lý DA Thủy Điện Sông Bung
 • Về không gian: Các công trình tại Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4
 • Về thời gian: Số liệu nghiên cứu giai đoạn từ năm 2016 – 2019, giải pháp đến 2025.
 1. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu chung

Trong triển khai nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, các lý thuyết về quản trị dự án và các môn khoa học khác để nhìn nhận, phân tích đánh giá các vấn đề một cách khoa học và khách quan. Đây cũng là cơ sở của phương pháp luận để vận dụng các phương pháp chuyên môn được chính xác trong quá trình nghiên cứu của đề tài.

4.2. Các phương pháp cụ thể

 • Các phương pháp thu thập thông tin: Đề tài tiến hành thu thập một số tài liệu, văn bản, báo cáo và nghiên cứu hiện có tại Việt Nam liên quan đến công tác triển khai thực hiện dự án thông qua nhiều nguồn khác nhau (Giáo trình Quản trị dự án, giáo trình qủan lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của các Bộ, các Hướng dẫn đặc thù của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á, các chuyên gia quản lý dự án trong nước và quốc tế tại Việt Nam,…) nhằm thu được hiểu biết chung về các vấn đề quan tâm và nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Phương pháp tổng hợp: Đề tài thực hiện tổng hợp, phân tích và đánh giá trên cơ sở tài liệu, thông tin thu thập được để đưa ra quan điểm về công tác triển khai thực hiện dự án thuỷ điện Sông Bung 4, nhận định về công tác giám sát và kiểm soát tiến độ dự án thuỷ điện Sông Bung 4; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiến độ dự án thuỷ điện Sông Bung

– Đề tài đã sử dụng một số công cụ chuyên dùng trong công tác quản lý dự án như: biểu đồ Gantt, biểu đồ mốc sự kiện quan trọng, phân tích giá trị thu được (EVA), chỉ số đo lường sự biến động của kế hoạch (SPI) và sử dụng phần mềm chuyên dùng Microsoft Project để lập tiến độ dự án…

 1. Cấu trúc của đề tài

Đề tài được cấu trúc thành 3 chương:

Chương 1:  Cơ sở lý luận về quản lý dự án  đầu tư tại các Ban quản lý dự án

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại thủy điện Sông Bung 4.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại thủy điện Sông Bung 4

 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 2. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung
  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung

  D:\NGHỀ LUẬN VĂN\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\ĐÃ HOÀN THÀNH 12-2019\LV DUY TÂN 2019\LV QTDA THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG\BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *