Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu

Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ngày nay, cải cách hành chính luôn là vấn đề mang tính toàn cầu. Các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đem lại dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong những năm vừa qua, cải cách hành chính nói chung và  (TTHC) nói riêng luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Cải cách hành chính ở Việt Nam được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó  là khâu quan trọng và được đặt ra ngày từ đầu của tiến trình cải cách. Thủ tục hành chính liên quan không chỉ đến công việc nội bộ của mỗi cơ quan, mà còn đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước. Các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp hay các văn bản pháp luật khác có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào, về cơ bản đều thông qua thủ tục hành chính do các cơ quan nhà nước quy định và trực tiếp thực hiện.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện như Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2020. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 9294/QĐ-UBND ngày 2015, về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa  liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng và nhiều văn bản ban hành về cải cách hành chính khác.

bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tục hành chính, nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến rõ rệt, tăng cường công khai, minh bạch, góp phần phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu.  trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, chế độ chính sách,… đã có những bước tiến quan trọng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cơ chế một cửa  liên thông tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, hầu hết các địa phương trong cả nước đã triển khai mô hình một cửa  liên thông tại các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay thủ tục hành chính ở nước ta còn nhiều nhược điểm: Cứng nhắc (hợp pháp nhưng nhưng chưa phù hợp thực tế), hình thức đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, rườm rà, chồng chéo, nhiều cấp trung gian. Thủ tục hành chính thiếu thống nhất, thường bị thay đổi một cách tuỳ tiện. Bên cạnh đó, việc ban hành thủ tục hành chính có lúc, có nơi còn tuỳ tiện, kể cả ban hành “giấy phép con”. Việc tổ chức thực hiện TTHC của các cơ quan công quyền còn nhiều hạn chế, có nơi còn chưa thực hiện đúng quy định; trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ còn chưa đáp ứng được yêu cầu; cách thức giải quyết công việc vẫn còn hiện tượng cửa quyền, hạch sách, chậm trễ theo lối dân cần, quan không vội.

Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có  hơn 186 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết trên các lĩnh vực: Tài chính – Kế hoạch; Công thương, Nông nghiệp, Tài nguyên – Môi trường, Đô thị, Tư pháp, Giáo dục, Y tế, Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra. Trong những năm qua, quận Hải Châu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong cải cách hành chính đặc biệt là cải cách TTHC, đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ chế một cửa  liên thông được thực hiện nghiêm túc, việc bố trí cơ sở vật chất, phân công cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết rút ngắn so với thời gian quy định, bước đầu đã tạo được thuận lợi cho nhân dân. Song cũng như nhiều địa phương khác, việc giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức vẫn còn nhiều bất cập như đã nêu ở trên.

Vì vậy, nghiên cứu về  nói chung cũng như thực tế của quận Hải Châu nói riêng, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của , chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc theo thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức là một điều cấp thiết hiện nay. Do vậy, việc chọn đề tài Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵnglàm luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công để nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thực hiện

  1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.  là chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trước hết cần kể tới các công trình khoa học có tính giáo khoa như: giáo trình Luật hành chính – Đại học luật Đà Nẵng, giáo trình Thủ tục hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia; Giáo trình Luật hành chính Khoa Luật Đại học Quốc gia Đà Nẵng, trong đó đã đề cập tới khái niệm, đặc điểm, các giai đoạn, các nguyên tắc của thủ tục hành chính. Ngoài ra còn có những công trình nghiên cứu chuyên sâu như:

Nguyễn Văn Thâm (2016), (Chủ biên), Thủ tục hành chính, lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Đà Nẵng. Cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về thủ tục hành chính đi từ khái niệm, phân loại, đặc điểm, ý nghĩa của việc  ở Việt Nam và có những phân tích các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực.

Cuốn sách: Cải cách quy trình và thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai và xây dựng- Sổ tay tham khảo về cải cách hành chính dành cho địa phương, được xuất bản vào tháng 5/2011, thực hiện bởi tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Cuốn sách là sự đúc kết lý luận, thông lệ Quốc tế và thực tiễn nhiều năm của IFC (International Finance Corporation: Công ty tài chính quốc tế), CIEM (Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương) và VCCI (Phòng Công nghiệm và Thương mại Việt Nam) trong hỗ trợ cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh ở các địa phương nước ta. Cuốn sách đã giới thiệu các công cụ phân tích và các nhóm giải pháp cải cách, đơn giản hoá tủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng và một số lĩnh vực khác. Cuốn sách là tài liệu cần thiết để các địa phương, các ngành có liên quan tham khảo, nghiên cứu về các mô hình một cửa  liên thông trong giải quyết các vụ, việc theo thủ tục hành chính; về các công cụ phân tích, đánh giá thực trạng và thiết kế các giải pháp cải tiến về quy trình cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Cuốn tập hợp các bài viết về cải cách hành chính của Việt nam với tựa đề “Cải cách hành chính Việt Nam, hiểu và nghĩ, nói và làm” được thực hiện bởi Nhóm dự án sáng kiến cải cách hành chính công của ActionAid Việt Nam xuất bản năm 2010, tập hợp những bài viết của các nhà khoa học, nhà quản lý về cải cách hành chính ở Việt Nam, khá sâu sắc, chứa đựng những quan điểm triết lý, những suy nghĩ đa chiều về cải cách hành chính vừa mang tính học thuật, mang tính lý luận và thực tiễn cao.

Ngoài ra còn có các bài báo khoa học về cải cách hành chính,  đăng trên các tạp chí khoa học khác nhau. Các công trình nghiên cứu nói trên tuy không trực tiếp nghiên cứu về  của quận Hải Châu nhưng đã cung cấp cho tác giả luận văn những kiến thức lý luận và gợi mở những vấn đề có ý nghĩa để tiếp thu, vận dụng trong quá trình nghiên cứu làm luận văn; để đưa ra được những đánh giá, những giải pháp về  phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương và đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cụ thể về “Thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa, một của liên thông ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng” để đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hiện  chính sách  ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Vì vậy, đề tài mà học viên lựa chọn là mới, không trùng lặp với các nghiên cứu trước đó.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu:

Nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông ở quận Hải Châu, TP Đà Năng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách này.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Làm rõ những vấn đề lý luận về , về cơ chế một cửa liên thông.

– Đánh giá thực trạng kết quả giải quyết các vụ, việc theo thủ tục hành chính tại quận Hải Châu, qua đó nêu được đầy đủ, toàn diện những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới .

– Đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông của quận Hải Châu.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1.Đối tượng nghiên cứu

Luận văn chủ yếu tập trung quá trình thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

4.2. Phạm vi nghiên cứu           

– Phạm vi về không gian: quận Hải Châu.

– Phạm vi về thời gian:  Luận văn nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu giai đoạn 2016-2018 và đề xuất giải Pháp đến 2025.

– Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu quy trình thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nhiệm vụ đặt ra của luận văn, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: nghiên cứu các tài liệu thứ cấp; phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, nghiên cứu thực tiễn, lịch sử cụ thể, phương pháp thống kê…

  1. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh sách các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương.

Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông.

Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu.

Chương 3. Những giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách  theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu.

D:\NGHỀ LUẬN VĂN\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\ĐÃ HOÀN THÀNH 12-2019\LV HỌC VIỆN 2019-KTL\LUẬN VĂN KIÊN CSC-1 CỬA\BÀI LÀM

Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu
Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.1.1. Khái niệm và nguyên tắc của thủ tục hành chính

  1. Khái niệm

Trong hoạt động quản lý nói chung và trong hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng, để giải quyết được bất cứ công việc nào cũng đều cần có những thủ tục phù hợp, theo quan niệm chung cho rằng: Thủ tục có nghĩa là phương thức, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất [12.Tr 5]. Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định để giải quyết công việc.

Hoạt động quản lý Nhà nước cần phải tuân theo những quy tắc pháp lý, quy định và trình tự, cách thức khi sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc. Thủ tục hành chính là một loại thủ tục gắn với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về thủ tục hành chính dựa trên những góc nhìn khác nhau, nhưng có thể hiểu một cách chung nhất: “Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân”   [12.Tr 6 ].

 Thủ tục hành chính là bộ phận cơ bản của thể chế hành chính Nhà nước, là công cụ của cơ quan hành chính Nhà nước được sử dụng để giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, là cơ sở để xác định tính hợp pháp của nền công vụ. Do vậy, thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, công khai và dân chủ sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, rút ngắn khoảng cách giữa Nhà nước và nhân dân, củng cố sức mạnh Nhà nước, lòng tin của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Cải cách thủ tục hành chính là một bộ phận của cải cách thể chế hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiện thủ tục hành chính theo những chuẩn mực nhất định. Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo đúng quy trình, quy phạm thích ứng với từng loại đối tượng, từng loại công việc, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cải cách thủ tục hành chính thực chất là cải cách trình tự thực hiện thẩm quyền hành chính trong mối liên hệ tới quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước.

Mục tiêu và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính là phải đạt được sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Cụ thể là phải phát hiện và xóa bỏ những thủ tục hành chính thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp đã và đang gây trở ngại trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân; xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết công việc đơn giản, rõ ràng, thống nhất, đúng pháp luật và công khai; vừa tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết công việc;vừa có tác dụng ngăn chặn tệ cửa quyền, sách nhiễu, tham những của một bộ phận cán bộ công chức nhà nước; đồng thời đảm bảo được trách nhiệm quản lý Nhà nước, giữ vững được kỷ cương, pháp luật. Chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập, muốn thành công phải xây dựng được một hệ thống thủ tục hành chính thực sự thông thoáng, dễ thực hiện, tạo môi trường pháp lý để thu hút nước ngoài. Vấn đề này đã được nghị quyết của Đại hội Đảng  khóa VI đề cập và khẳng định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng, là nấc thang trong cải cách hành chính để hoàn thành chương trình cải cải tổng thể nền hành chính Nhà nước giai đoạn 2000-2010 được Đảng và Nhà nước ta ưu tiên giải quyết cùng với cải cách tổ chức bộ máy, tài chính công và cải cách về đội ngũ CB, CC.

  1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính

Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính là những nguyên lý, những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, có tính chất xuất phát điểm thể hiện tính toàn diện, tính linh hoạt và có ý nghĩa bao trùm quyết định nội dung và hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện nay, trong chỉ đạo cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta, cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu đột phá với mục tiêu đặt ra là nhanh chóng khắc phục những khâu yếu kém, những khuyết điểm của quá trình điều hành trong các cơ quan liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động của tổ chức, công dân, nhất là trong giai đoạn hội nhập và theo xu thế toàn cầu hóa như trong giai đoạn hiện nay. Để đảm bảo đạt được những mục tiêu trên đây thì cần phải kịp thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là hệ thống thủ tục hành chính, cần phải được xây dựng sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển khách quan kinh tế – xã hội của đất nước, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu quản lý Nhà nước, đồng thời tạo được môi trường pháp lý thông thoáng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Bên cạnh đó, cần  tiến hành công việc rà soạt các thủ tục hành chính song song, qua đó phát hiện những khuyến khuyết và bổ sung kịp thời, đổi mới trong chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc xây dựng thủ tục hành chính phải được đặt trên những nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định. Những nguyên tắc này có thể trực tiếp liên quan đến việc xây dựng các thủ tục hành chính, nhưng cũng có thể chỉ được quy định trên những nguyên tắc chung và đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật khác. Qua nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thừa nhận việc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

– Nguyên tắc phù hợp với Pháp chế Xã hội chủ nghĩa, phù hợp với luật pháp hiện hành của Nhà nước ta, có tính hệ thống nhằm đạt được một công cụ quản lý hữu hiệu cho bộ máy Nhà nước.

– Nguyên tắc phù hợp với thực tế, phù hợp với nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

– Nguyên tắc thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, công khai và thuận lợi cho việc thực hiện.

– Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống.

1.1.2. Vai trò của thủ tục hành chính

Trước hết, xuất phát từ vai trò của thủ tục hành chính đối với Nhà nước và Nhân dân. Thủ tục hành chính có một ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện các lợi ích xã hội, nó đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và Nhà nước cũng như quyền ưu tiên các lợi ích. Nếu bỏ qua thủ tục hành chính thì trong nhiều trường hợp quyết định hành chính có thể bị vô hiệu hóa.Với vai trò là một bộ phận quan trọng của thể chế hành chính, là một trong những mục tiêu mà cải cách hành chính nhà nước đặt ra trong chương trình cải cách tổng thể hành chính Nhà nước. Thủ tục hành chính là công cụ để cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm. Tùy vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng thời kỳ mà thủ tục hành chính phải thích ứng kịp thời phục vụ hoạt động quản lý. Điều này có ý nghĩa đối với lý luận cải cách thủ tục hành chính trong thời kỳ hội nhập. Cụ thể là:

– Thủ tục hành chính đảm bảo cho các quy phạm vật chất quy định trong các quyết định hành chính được thực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiệnthực hiện thuận lợi. Thủ tục càng có tính cơ bản thì ý nghĩa càng lớn vì các thủ tục cơ bản thường tác động đến giai đoạn cuối cùng của quyết định hành chính, đến hiệu quả của việc thực hiện chúng. Khi thủ tục bị vi phạm thì có nghĩa hiện tượng vi phạm pháp luật xuất hiện và gây hậu quả nhất định. Ví dụ: Tuyển dụng cán bộ công chức vào làm việc nhưng vi phạm thủ tục thi tuyển dẫn đến người có năng lực trình độ lại không được tuyển. Điều đó làm ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, gây khó khăn trong giải quyết công việc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước.

– Thủ tục hành chính là cơ sở đảm bảo cho việc thi hành các quyết định được thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợp pháp, hợp lý cũng như các hệ quả do việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra. Trong giai đoạn hiện nay, một số ngành chức năng quy định thủ tục theo mẫu in sẵn trong phạm vi ngành và lưu hành trên toàn quốc, do đó một công vụ ở bất cứ địa phương nào cũng đòi hỏi các cơ quan hành chính áp dụng các biện pháp thích hợp và thống nhất.

– Thủ tục hành chính khi xây dựng và vận dụng một cách hợp lý sẽ tạo ra khả năng sáng tạo trong việc thực hiện các quyết định quản lý đã được thông qua, đem lại hiệu quả thiết thực cho Nhà nước. Nó liên quan đến quyền lợi của công dân, do đó khi xây dựng và vận dụng tốt vào đời sống nó sẽ có ý nghĩa thiết thực, làm giảm sự phiền hà, củng cố quan hệ giữa nhà nước và công dân. Công việc có thể được giải quyết nhanh chóng, chính xác theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước, góp phần chống tệ nạn tham nhũng, sách nhiễu nhân dân. Ở những nơi thủ tục hành chính vận dụng không hợp lý do căn bệnh cửa quyền, quan liêu chưa được khắc phục. Ngược lại, ở nơi nào thực hiện giảm nhẹ các thủ tục hành chính, tập trung vào “một cửa liên thông” để giải quyết yêu cầu của dân thì ở đó hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên rõ rệt, công việc được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi và ở đó lòng tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước được khôi phục, củng cố và nâng cao.

Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu
Thực hiện chính sách theo cơ chế một cửa liên thông tại quận Hải Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *