Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, đứng trước yêu cầu phát triển đất nước, yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu hội nhập, ngành giáo dục và đào tạo đã có những bước phát triển, song về quy mô và chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo còn bộc lộ những hạn chế,chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới KT-XH. Về đội ngũ giáo viên thì: “Vừa thiếu, vừa yếu, nhìn chung chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển GD-ĐT trong giai đoạn hiện nay”. 

Hiện nay, chất lượng giáo viên chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Một bộ phận giáo viên vẫn chưa thoát khỏi phương pháp dạy học cũ, chưa nhạy bén và thích ứng với những tình huống và sự biến đổi phức tạp trong giáo dục. Quán triệt tinh thần đó, Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên, nhưng nhìn chung chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục – đào tạo ngày càng cao theo xu thế hiện đại. Với những lý do trên, bản thân là một cán bộ quản lý giáo dục (Hiệu trưởng trường THCS Kim Đồng – đã từng có 7 năm công tác tại Phòng Giáo dục& Đào tạo Hải Châu), trong quá trình chỉ đạo chuyên môn tại các trường THCS trên địa bàn quận,tôi nhận thấy vấn đề này cần thiết phải được đặt ra nghiên cứu một cách nghiêm túc, theo một hệ thống khoa học. Vì vậy “Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” được chọn làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu hội nhập hiện nay. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu:

Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS.

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS.

4. Giả thuyết khoa học

Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cấp THCS đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông còn hạn chế. Nếu những biện pháp đề xuất về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng được áp dụng thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.

5.2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS.

5.3. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS.

6. Phạm vi nghiên cứu

– Nghiên cứu các biện pháp quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

– Phạm vi nghiên cứu các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

7. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng những phương pháp sau:

7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Sử dụng các phương pháp phân tích cơ sở, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết có liên quan, tìm hiểu những cốt lõi của vấn đề nghiên cứu để nhận ra những mối quan hệ biện chứng giữa chúng.

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

– Phương pháp quan sát;

– Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi;

– Phương pháp chuyên gia;

– Phân tích xử lý số liệu. 

7.3. Phương pháp bổ trợ: Phương pháp thống kê toán học. 

8. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

– Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Kết luận và khuyến nghị

Cuối luận văn có danh mục Tài liệu tham khảo và các phụ lục

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

1.2. Các khái niệm chính của đề tài

1.2.1. Quản lý

Quản lý là nghệ thuật nhận biết rõ ràng, chính xác cái gì cần làm và làm cái đó thế nào bằng phương pháp tốt nhất.

Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của người quản lý hoặc của tổ chức quản lý tới đối tượng quản lý nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục tiêu đề ra.

1.2.2. Quản lý giáo dục

Giáo dục là quá trình đào tạo con người một cách có mục đích, nhằm cung cấp cho con người những hành trang về đạo đức, tri thức, sức khỏe, để tham gia đời sống xã hội, tham gia vào lao động sản xuất, bằng cách tổ chức truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử của loài người. Để đạt được mục đích trên thì giáo dục phải có tổ chức, quản lý giáo dục. Vì vậy, sự ra đời của QLGD là một tất yếu khách quan.

1.2.3. Bồi dưỡng

Mục đích của bồi dưỡng là nhằm nâng cao năng lực phẩm chất và năng lực chuyên môn để người lao động có cơ hội củng cố, mở rộng và nâng cao hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn – nghiệp vụ đã có, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đang làm.

1.2.4. Bồi dưỡng chuyên môn

Bồi dưỡng chuyên môn là bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình đáp ứng các yêu cầu của đối tượng học sinh, yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu hội nhập.

1.2.5. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

Người giáo viên luôn luôn cần được trau dồi, bổ sung, và nâng cao khả năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học, sự biến đổi của các yếu tố trong quá trình giáo dục (nội dung chương trình, phương pháp, người học,…). 

1.2.6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên là tác động có định hướng của chủ thể quản lý đến giáo viên nhằm đạo điều kiện cho GV có cơ hội học tập hoàn thiện, nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

1.3. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

1.3.1. Yêu cầu đổi mới giáo dục Trung học cơ sở

Giáo dục THCS là một cấp tương đối độc lập, là một bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân, cùng với Tiểu học và Trung học phổ thông hình thành một nền giáo dục thống nhất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập với nền giáo dục các nước trong khu vực và trên thế giới.

1.3.2. Mục tiêu bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3.3. Nội dung bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

Điều 28 Luật Giáo dục quy định: “Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.

1.3.4. Phương pháp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

Phương pháp bồi dưỡng GV là khâu đột phá có tính chất quyết định đến chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng.

1.3.5. Hình thứcbồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

Tùy theo nội dung và các điều kiện hiện có, các trường THCS thường có các hình thức bồi dưỡng như sau:

– Bồi dưỡng tại chỗ

– Bồi dưỡng tập trung

– Bồi dưỡng từ xa

– Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu

1.3.6. Đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

CBQL nhà trường cần có kế hoạch kiểm tra định kỳ ở tùng tổ/nhóm, từng nội dung hoạt động, từng thời điểm khác nhau để đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ và việc đánh giá đảm bảo được tính chuẩn xác. Công tác bồi dưỡng cần tập trung vào những nội dung mới, cần có sự thảo luận.

1.4. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1.4.1. Quản lý mục tiêu bồi dưỡng giáo viên THCS

1.4.2. Quản lý nội dung bồi dưỡng giáo viên THCS

1.4.3. Quản lý phương pháp bồi dưỡng giáo viên THCS

1.4.4. Quản lý hình thức bồi dưỡng giáo viên THCS

1.4.5. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên THCS

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu

2.1.1. Mục đích nghiên cứu

Nhằm thu thập thông tin về thực trạng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS; thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá khách quan thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và công tác quản lý hoạt động này trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu.

2.1.2. Nội dung nghiên cứu

Khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến.

2.1.3. Đối tượng khảo sát và địa bàn khảo sát

Đối tượng và số lượng khảo sát: Sử dụng hai mẫu phiếu điều tra dành cho hai đối tượng sau:

– Cán bộ quản lý 28 người:

+ 10 Hiệu trưởng

+ 18 Phó Hiệu trưởng

– Các giáo viên số lượng 620.

2.1.4. Tổ chức khảo sát

2.1.5. Phương pháp xử lý kết quả

Xử dụng phần mềm SPSS để xử lý kết quả khảo sát.

2.2. Khái quát điều kiện kinh tế – xã hội và Giáo dục – Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.2.2. Tình hình GD-ĐT của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Toàn quận có 12 trường THCS phân bố ở 10 phường, trong đó có 10 trường công lập và 02 trường tư thục, hiện có 3 phường chưa có trường THCS là: Hòa Thuận Đông, Bình Hiên và Nam Dương.

2.2.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Hải Châu:

+ Trưởng phòng: 01

+ Phó trưởng phòng: 02

+ Chuyên viên: 10

2.2.4. Tình hình bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tình hình bồi dưỡng giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng chưa thực sự thay đổi cách dạy theo hướng “dạy cách học – phương pháp học” mà vẫn nặng về “dạy kiến thức”, chưa chú trọng việc giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống theo nếp sống có văn hóa cho học sinh.

2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

2.3.1. Các chương trình và nội dung bồi dưỡng chuyên môn

– Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ

– Bồi dưỡng chuẩn hoá

– Bồi dưỡng trên chuẩn

– Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình sách giáo khoa mới

– Bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề sư phạm.

* Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ:

* Chương trình bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng trên chuẩn

* Bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa mới

* Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

2.3.2. Các hình thức bồi dưỡng chuyên môn

Các hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên gồm:

– Bồi dưỡng theo hình thức tập trung.

– Bồi dưỡng theo hình thức tự học.

– Kết hợp cả hai hình thức tập trung và tự học.

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS quận Hải Châu

2.4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

Với nhận thức hoạt động trung tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục. Để phát triển toàn diện học sinh, thầy cô giáo là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định. Do đó việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước.

2.4.2. Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

* Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phòng Giáo dục – Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan và UBND các phường xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược phát triển giáo dục theo từng giai đoạn.

* Đối với các trường Trung học cơ sở:

Để thấy được thực trạng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV THCS quận Hải Châu, chúng tôi đã gửi phiếu xin ý kiến GV về thực trạng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn GV của Hiệu trưởng các trường THCS trong quận. Các nội dung xin ý kiến chính là việc thực hiện các chức năng quản lý của Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng GV.

2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS

– Nhận thức và tầm nhìn chiến lược về sự phát triển giáo dục của lãnh đạo một số nhà trường còn hạn chế.

– Thiếu hoặc không có kinh phí. Thiếu CSVC và trang thiết bị phục vụ công tác BD chuyên môn.

– Chưa có văn bản qui định cụ thể về quản lý công tác ĐT-BD, tự bồi dưỡng GV nên khó khăn trong triển khai thực hiện, v.v…

– Thiếu tài liệu bồi dưỡng, hoặc chậm cập nhật, nhất là những tài liệu, văn bản chỉ đạo mới.

– Hoàn cảnh khó khăn: về kinh tế, con nhỏ, tuổi cao…

– Thiếu sự động viên, tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường.

– Thiếu tính chủ động sáng tạo của nhà trường trong công tác quản lý chỉ đạo việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1. Những nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính khoa học

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống

3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ

3.1.4. Đảm bảo tính thực tiễn

3.1.5. Đảm bảo tính khả thi

3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở quận Hải Châu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

A. Mục đích của biện pháp

Xác định tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong việc phát triển năng lực GV để có những biện pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý BD GV.

Giúp cho các cấp quản lý có được nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với việc BDCM cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở quận Hải Châu.

B. Nội dung của biện pháp

Các nội dung cần triển khai gồm:

– Vị trí của GV trong hệ thống giáo dục quốc dân và vai trò của nhà giáo; nhiệm vụ và quyền của nhà giáo.

– Nâng cao nhận thức cho GV về chất lượng đội ngũ và các yếu tố tạo nên chất lượng đội ngũ, gồm: Phẩm chất, năng lực, trình độ…; số lượng; cơ cấu. Trong đó các yếu tố: Phẩm chất, năng lực, trình độ phải thông qua đào tạo, bồi dưỡng…

C. Cách thức thực hiện biện pháp

Để thực hiện biện pháp này, cần tổ chức để CBQL và GV các nhà trường THCS tìm hiểu và quán triệt về:

– Tại sao cần đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ GV, nhất là để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển giáo dục?

– Nội dung cần thực hiện bồi dưỡng là gì?

– Cách thức tổ chức công tác bồi dưỡng?…

Một số cách thức thực hiện như sau:

Tuyên truyền, giáo dục

Phối hợp giữa chính quyền và tổ chức đoàn thể

Nâng cao nhận thức định hướng đổi mới giáo dục Trung học cơ sở

Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường Trung học cơ sở quận Hải Châu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

A. Mục đích của biện pháp

– Xác định rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng người quản lý để thống nhất chỉ đạo.

– Điều tra, khảo sát để xác định được nhu cầu về nội dung và đối tượng cần đào tạo bồi dưỡng.

– Từ điều tra, khảo sát trên, xây dựng kế hoạch cụ thể rõ ràng, giúp cho mọi đối tượng đều được tham gia bồi dưỡng. Lập kế hoạch còn giúp cho người quản lý không sót việc, chủ động trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên THCS trong toàn quận và từng trường.

– Khắc phục được những hạn chế về mặt quản lý.

B. Nội dung của biện pháp

* Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng :

Để việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên THCS nói chung và đội ngũ giáo viên THCS ở quận Hải Châu nói riêng đạt hiệu quả chất lượng tốt, tránh được lãng phí, trước hết phải điều tra tình hình đội ngũ theo yêu cầu phát triển giáo dục – đào tạo, cả về số lượng và chất lượng (trình độ chuyên môn, cơ cấu môn học…). Như những việc điều tra ở chương 2 đã nêu ra.

Điều tra, khảo sát tập hợp các nhu cầu đào tạo bồi dưỡng bắt đầu từng GV đến các nhà trường và toàn bộ đội ngũ GV của Quận. Những thông tin cần thu thập, tổng hợp về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng

– Nội dung đào tạo bồi dưỡng

– Đối tượng đào tạo bồi dưỡng

– Trình độ đào tạo bồi dưỡng

– Thời gian thực hiện

– Phạm vi thực hiện…

C. Cách thức thực hiện

* Dự báo kế hoạch phát triển giáo dục của quận và các trường Trung học cơ sở:

Dự báo phát triển đội ngũ GV là căn cứ quan trọng để Phòng GD&ĐT và nhà trường xây dựng kế hoạch quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn ĐNGV.

* Tổ chức rà soát, đánh giá xếp loại giáo viên

Đây là công việc cần thiết trước khi xây dựng kế hoạch quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV.

* Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

Kế hoạch bồi dưỡng GV chủ yếu là kế hoạch ngắn hạn, bồi dưỡng theo chu kì, bồi dưỡng theo chuyên đề dạy học và GD, v.v…

* Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch

3.2.3. Biện pháp 3: Quản lý nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

A. Mục đích của biện pháp

Nội dung đào tạo bồi dưỡng cần được quản lý (xác định nhu cầu, tổ chức thực hiện, v.v…) để hoạt động bồi dưỡng đảm bảo các mục tiêu: đúng nội dung, đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao… Mặt khác, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay và phục vụ cho phát triển giáo dục trong giai đoạn tới.

B. Nội dung của biện pháp

Trong điều kiện và nhu cầu hiện tại, Luận văn chỉ đề cập đến các nội dung có tính “truyền thống” mà đang tập trung bồi dưỡng phục vụ đổi mới giáo dục THCS:

– Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

– Bồi dưỡng chuẩn hoá và trên chuẩn cho giáo viên THCS.

– Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên THCS.

– Bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Các nội dung cụ thể :

Nội dung 1: Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới:

Nội dung bồi dưỡng này được tiến hành từ năm học 2010– 2011 đến năm học 2017-2018 đã thực hiện 45 chuyên đề, song đến nay không phải tất cả GV đã được bồi dưỡng để dạy được toàn cấp. Vì vậy cần tiếp tục bồi dưỡng cho mọi GV toàn bộ chương trình và SGK của toàn cấp học, mặt khác tiếp tục khai thác những yếu tố mới, nội dung mới trong quá trình đổi mới GD.

Nội dung 2 : Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá và trên chuẩn cho giáo viên Trung học cơ sở

a) Chuẩn hóa chương trình đào tạo: Có hai đối tượng:

b) Đào tạo trên chuẩn

c) Một số chỉ tiêu và phương hướng

Nội dung 3: Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên Trung học cơ sở

  1. Mục tiêu, yêu cầu

– 100% giáo viên được bồi dưỡng chu kỳ 3 nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên về chính trị, chuyên môn và hoạt động giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tập luyện cho GV thói quen tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tự bồi dưỡng.

  1. Nội dung của công tác bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3

Phần bồi dưỡng chuyên môn cho mỗi môn học trong BDTX chu kỳ 3 là được thiết kế thành các nội dung:

– Giới thiệu chung về mục tiêu, nội dung, phương pháp.

– Giới thiệu phương pháp dạy học tích cực và tương tác.

– Giới thiệu áp dụng PPDH tích cực và tương tác vào dạy học bộ môn.

– Thực hành và đánh giá giảng dạy.

Nội dung 4: Bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

a) Nội dung bồi dưỡng: Các nội dung bồi dưỡng bao gồm :

• Bồi dưỡng về nhận thức

• Bồi dưỡng các kỹ năng đánh giá

• Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá

Nội dung 5: Bồi dưỡng sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học

Cách thức thực hiện cho mỗi nội dung bồi dưỡng như sau :

a) Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

b) Bồi dưỡng chuẩn hoá và trên chuẩn cho giáo viên Trung học cơ sở

c) Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên Trung học cơ sở

d) Bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra đánh giá

e) Bồi dưỡng sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học

3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

A.Mục đích của biện pháp

Bên cạnh việc chú ý tới quản lý nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GV sao cho thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ GV cần quan tâm tới việc quản lý các hình thức bồi dưỡng chuyên môn. Lựa chọn các phương thức BD chuyên môn cho GV phải đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng học tập của GV và đem lại chất lượng, hiệu quả, đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.

B.Nội dung của biện pháp

Các phương thức chủ yếu sử dụng trong bồi dưỡng chuyên môn cho GV gồm:

  1. Bồi dưỡng tập trung
  2. Bồi dưỡng tại chỗ
  3. Bồi dưỡng theo phương thức tự học (tự bồi dưỡng)
  4. Sinh hoạt chuyên môn trong bồi dưỡng GV
  5. Hoạt động dự giờ thăm lớp trong bồi dưỡng GV

g) Tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục, thực hiện chuyên đề và viết sáng kiến kinh nghiệm

C. Cách thức thực hiện

Các phương thức bồi dưỡng nêu trên được tổ chức thực hiện phụ thuộc vào các yếu tố: Nội dung, đối tượng, thời gian và các điều kiện về nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất, sự bố trí giảng dạy của GV. Ngoài ra còn phụ thuộc kế hoạch của các trường, của Phòng GD và của các cấp quản lý.

Một số phương thức bồi dưỡng cần được tổ chức và chỉ đạo sát sao, thực hiện một cách nền nếp.

* Sinh hoạt chuyên môn

* Hoạt động dự giờ thăm lớp

3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bồi dưỡng giáo viên

A. Mục đích của biện pháp

Xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bồi dưỡng GV nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để GV được BD nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

B. Nội dung của biện pháp

– Xây dựng các tiêu chí thi đua cho GV thúc đẩy phòng trào học tập BD chuyên môn của GV.

– Có chính sách ưu đãi đối với những GV giỏi để thu hút nhân tài; Chính sách ưu tiên, khuyến khích để GV tham gia BD nâng cao trình độ.

C. Cách thức thực hiện

– Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành về việc xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với GV để khuyến khích GV thực hiện công tác BD; để thúc đẩy công tác BD giáo viên của các nhà trường.

– Đề nghị Sở GD&ĐT:

+ Tham mưu cho UBND Thành phố điều chỉnh chính sách hỗ trợ GV đi đào tại các trường ĐH, Học viện hoặc tham gia bồi dưỡng theo chương trình của ngành.

+ Có văn bản chỉ đạo các trường THCS hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách.

3.3. Mối quan hệ và tính khả thi của các biện pháp

3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Để quản lý tốt hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cần thực hiện những biện pháp đã đề xuất đó là:

(1) Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

(2) Điều tra, xây dựng kế hoạch về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS quận Hải Châu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(3) Quản lý nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(4) Quản lý các phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(5) Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(6) Xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bồi dưỡng GV.

3.3.2. Điều kiện chung để thực hiện các biện pháp

Muốn thực hiện được các biện pháp trên cần phải tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các Vụ, Viện, các trường Sư phạm và các Sở, ban ngành liên quan để tạo thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên THCS có hệ thống, đồng bộ, liên tục.

3.3.3. Khảo sát mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

Đa số các chuyên gia đều nhận thấy rằng tất cả các biện pháp trên đều cần phải thực hiện ngay để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Mức độ cấp thiết và tính khả thi trong mỗi biện pháp đều có tỷ lệ % cao.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Luận văn đã hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về: Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS.

Các biện pháp trên đã được kiểm chứng thông qua các ý kiến đều khẳng định các giải pháp trên cần thiết và có tính khả thi.

Như vậy, các nhiệm vụ đặt ra của luận văn về vấn đề nghiên cứu đã được thực hiện.Những biện pháp đề xuất trong luận văn có thể áp dụng hoặc tham khảo để quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới không chỉ cho quận Hải Châu mà còn có thể sử dụng cho các địa phương khác.

Những biện pháp đề xuất trong luận văn là kết quả nghiên cứu trong một giai đoạn nhất định về thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vì thế, cần được bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của GD, đáp ứng yêu cầu liên tục đổi mới và yêu cầu hội nhập.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

– Tăng cường hỗ trợ thiết bị dạy học, hỗ trợ kinh phí cho các trường THCS để thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên.

– Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, có chính sách hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để ĐNGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu GD trong giai đoạn mới.

2.2. Đối với UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Xây dựng và công bố đề án qui hoạch đội ngũ CBQL, đội ngũ GV THCS đến năm 2023 và các năm tiếp theo; Đề án tổng thể của ngành về công tác ĐT-BD đội ngũ GV và CBQLGD, chú trọng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

– Có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cụ thể các Phòng GD&ĐT, các trường THCS về quản lý, triển khai công tác BD GV; xây dựng các tiêu chí cụ thể, đổi mới công tác đánh giá hiệu quả bồi dưỡng GV.

2.3. Đối với CBQL và đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

– Mỗi CBQL và giáo viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tác dụng của công cuộc đổi mới giáo dục và ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục.

– CBQL nhà trường cần chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp quản lý, phát huy hết khả năng của giáo viên; xã hội hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ để tăng dần chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\DAI HOC DA NANG\GIAO DUC HOC\NONG VAN THUAN\SAU BAO VE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *