luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn

 

  1. Lý do chọn đề tài

Xã hội loài người đã phát triển qua các thời kỳ lịch sử gắn liền với các nền kinh tế, nền kinh tế trí thức hiện tại là đỉnh cao của sự phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, chất xám của con người được kết tinh trong các sản phẩm công nghệ cao. Điều gì đã tạo nên sự kỳ diệu này không gì khác ngoài nguồn nhân lực. Ngay từ thời phong kiến đã có không ít người đứng đầu biết coi “hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy yếu thì thế nước yếu rồi xuống thấp”.

Trong các yếu tố vật chất cấu thành nên hoạt động của ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhân lực và môi trường… thì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định bởi nguồn nhân lực thì không có giới hạn. Đặc biệt, trong một ngành kinh tế phát triển nhờ qui mô và tri thức như ngân hàng thì nguồn nhân lực có chất lượng cao lại càng có vai trò quan trọng. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực của ngân hàng cần có sự thay đổi cơ bản về chất, không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng tác nghiệp và nhận thức về môi trường hoạt động thì mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Chỉ khi có sự chuyển biến cơ bản cả về lượng và chất của đội ngũ nguồn nhân lực thì hệ thống ngân hàng mới có thể tồn tại và phát triển, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Ngân hàng thương mại có chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong nền kinh tế nhất là khi hội nhập kinh tế quốc tế đang bước vào giai đoạn quan trọng với việc thực hiện các cam kết quốc tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng với 7 nội dung. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn cho đội ngũ nhân lực ngành ngân hàng.

luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn
luận văn phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông thôn

Sau hơn nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ nhân lực của ngành ngân hàng đã có sự phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập. Xem xét về năng lực thực thi nhiệm vụ thì chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ gặp nhiều khó khăn khi môi trường hoạt động của thị trường tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng có nhiều biến động trong thời gian tới. Công tác phát triển nguồn nhân lực về cơ bản vẫn thực hiện theo cách thức truyền thống, chủ yếu quan tâm đến phát triển về số lượng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo các qui định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và đào tạo cán bộ công chức. Theo khoa học quản trị nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực là hoạt động tiềm ẩn trong tất cả các công đoạn của quản trị nhân lực. Trong tuyển dụng đã có khía cạnh phát triển nguồn nhân lực dưới hình thức xem xét tiềm năng của người được tuyển dụng, tuyển dụng là phát triển về mặt lượng của nguồn nhân lực. Trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm tăng giá trị của nguồn nhân lực qua việc tăng năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi cá nhân và của tổ chức. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hiệu quả thực hiện các chức năng phát triển của quản trị nguồn nhân lực chưa cao, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ nguồn nhân lực trong các ngân hàng thương mại, không tương xứng với trọng trách vai trò ngày càng gia tăng của ngân hàng thương mại. Điều đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng và của hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại  Ngân hàng Phát triển Nông thôn – Agribank thành phố Đà nẵng” làm luận văn cho khóa tốt nghiệp của mình.


  1. Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

– Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2014-2016.

  1. D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\ĐÃ HOÀN THÀNH 3\ANH MINH K9\ok

    Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp lôgíc và nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp và phân tích. Các số liệu sử dụng trong luận văn là những số liệu của các báo cáo và đề tài nghiên cứu đã công bố chính thức.

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được bố cục làm ba chương:

Chương 1:  Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng No&PTNT  Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

6.Tổng quan tài liệu nghiên cứu

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *