HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG

hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh nam đà nẵng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH  NAM ĐÀ NẴNG

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………… 1

 1. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………………………………….. 1
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài…………………………………………………………………… 2
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………. 3
 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………………. 3
 5. Kết cấu luận văn………………………………………………………………………………………… 3
 6. Tổng quan nghiên cứu đề tài………………………………………………………………………. 4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………………………… 7

1.1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……. 7

       1.1.1. Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng…………………………………………………… 7

       1.1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng………………………………………………………. 9

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY DOANH NGHIỆP…………………………. 11

       1.2.1 Khái niệm……………………………………………………………………………………………. 11

       1.2.2. Những dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM       11

       1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của các NHTM       14

       1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng………………………………………………………………. 15

1.3. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM………………………………………………………………………………………………………………… 18

       1.3.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng…………………………………………………………………… 18

       1.3.2. Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng………………………………………………….. 20

       1.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng……………………………………………………………………. 23

       1.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng…………………………………………………………………………. 26

       1.3.5. Theo dõi công tác quản trị RRTD trong cho vay doanh nghiệp…………… 27

Kết luận Chương 1……………………………………………………………………………………………… 31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH  NAM ĐÀ NẴNG.            32

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG………………………………………………………………………………………………………………… 32

       2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………………………. 32

       2.1.2. Bộ máy tổ chức Vietcombank Nam Đà Nẵng……………………………………… 35

       2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh………………………………………………………… 38

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.. 44

       2.2.1. Công tác nhận dạng rủi ro trong hoạt động tín dụng…………………………… 44

       2.2.2. Công tác đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng…………………………………….. 45

       2.2.3. Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng……………………………………………………… 49

       2.2.4. Công tác tài trợ rủi ro tín dụng……………………………………………………………. 56

       2.2.5. Thực trạng theo dõi tình hình tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng………. 58

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CHI NHÁNH……………………………………………………………………………………………… 66

       2.3.1. Thành công………………………………………………………………………………………… 66

       2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân…………………………………………………………………….. 68

Kết luận Chương 2……………………………………………………………………………………………… 79

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH  NAM ĐÀ NẴNG.……………………………………………………………………………………………………………….. 80

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP……………………………………………………………………… 80

       3.1.1. Các lĩnh kinh tế mũi nhọn của Thành phố Đà nẵng và tiềm năng phát triển trong thời gian đến 80

       3.1.2.  Định hướng tín dụng………………………………………………………………………….. 82

       3.1.3. Định hướng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Vietcombank Nam Đà Nẵng trong thời gian đến………………………………………………… 84

3.2. GIẢI PHÁP  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG………. 85

       3.2.1. Vận dụng phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng hiện đại………………… 85

       3.2.2. Hoàn thiện đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng…………………………………. 86

       3.2.3. Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng……………………………………. 88

       3.2.4. Tăng cường hiệu quả của tài trợ rủi ro………………………………………………… 97

       3.2.5. Vận dụng Mô hình quản lý tín dụng tập trung đễ theo dõi công tác quản trị tín dụng    100

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………. 102

       3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ………………………………………………………………….. 102

       3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước………………………………………………….. 104

Kết luận chương 3……………………………………………………………………………………………. 105

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………… 106

hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh nam đà nẵng
hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh nam đà nẵng

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của NHTM, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn nhưng rất bức thiết. Đặc biệt đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, do thu nhập của tín dụng là chủ yếu chiếm từ 60-80% thu nhập của ngân hàng.Ai cũng hiểu được rằng quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề cốt lõi đối với một ngân hàng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng Việt Nam khi mà nguồn thu từ tín dụng vẫn là nòng cốt trong tổng thu nhập. Hơn nữa, dư nợ cho vay tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, trong khi cho vay bán lẻ chiếm thị phần khá khiêm tốn.

Thực tế cho thấy, tình hình nợ xấu tại các ngân hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm nhưng năm gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, dẫn đến hệ lụy là một số ngân hàng có khả năng mất thanh khoản, nhu cầu vốn tăng cao tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong kinh doanh. Đối với một ngân hàng TMCP có quy mô lớn như Vietcombank, hoạt động cấp tín dụng chủ yếu tập trung ở đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, và rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng này càng đáng được quan tâm hơn nữa trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động và phát triển của Vietcombank. NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh Nam Đà Nẵng là một trong những ngân hàng có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp khá cao. Trong những năm qua, hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng đã có nhiều thành tựu to lớn, đóng góp lớn vào tổng thu nhập và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng về cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây Chi nhánh đã phải đối diện với tình trạng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng. Điều này, đòi hỏi Chi nhánh phải tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn như tăng trưởng thấp, lãi suất cao, tồn kho của doanh nghiệp lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, điều này gây tác động không nhỏ đến hoạt động cho vay Ngân hàng, nhất là hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của Chi nhánh phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ hoặc phá sản, dẫn đến nợ xấu Ngân hàng gia tăng. Theo ủy ban Basel “ Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng là một bộ phận quan trọng trong cách tiếp cận rủi ro tổng thể và được coi là đóng vai trò cốt tử cho sự thành công của ngân hàng thương mại”. Chính vì lẽ đó, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho vay nói chung và cho vay doanh nghiệp nói riêng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và ngày càng được các Ngân hàng quan tâm.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng với nguồn thu chủ yếu từ hoạt động cho vay, trong đó nguồn thu từ hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp luôn được Ngân hàng quan tâm. Chính vì lý do trên tôi quyết định chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng làm đề tài thạc sỹ của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trên cơ sở phân tích thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh Nam Đà Nẵng từ đó đưa ra các nội dung giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp tại Vietcombank Nam Đà Nẵng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hóa những lý luận chung về rủi ro cho vay và quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp của NHTM.

– Phân tích thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

– Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh nam đà nẵng
hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh nam đà nẵng

D:\TÀI LIỆU LV HOÀN THÀNH\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\Documents\DUY TÂN-bắt đầu\CHỊ VÂN DUY TÂN-QTRR\BÀI LÀM

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của đề tài: đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

+ Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích các vấn đề liên quan đến việc quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020. Giải pháp đến 2025

 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với các học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp.

Thu thập số liệu: các báo cáo tổng hợp của Vietcombank Nam Đà Nẵng, thông tin trên báo chí và internet….

Phân tích số liệu và đánh giá số liệu về số tuyệt đối và số tương đối, chỉ tiêu dùng phân tích từ tài liệu tham khảo, và qua sự hướng dẫn từ phía ngân hàng. các phương pháp thống kê; các phương pháp suy luận logic: quy nạp và diễn dịch; phân tích và tổng hợp, hệ thống hóa.Từ đó đưa ra nhận xét, kết luận.

 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn được bố cục làm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh  Nam Đà Nẵng.

 1. Tổng quan nghiên cứu đề tài 

  LIỆN HỆ:

  SĐT+ZALO: 0935568275

  EMAIL: khotailieu86@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *