Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn

Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Ở Việt Nam, thanh niên chiếm hơn 35% dân số và 45% lực lượng lao động. Thực tế trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Chính phủ luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên. Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo.

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) ban hành nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 2474/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020, trong đó khẳng định “Chiến lược phát triển thanh niên là bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên”.

Bình Sơn là huyện thuộc vùng đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi, dân số khoảng 190.000 người, chủ yếu sinh sống ở nông thôn, trong đó thanh niên toàn huyện hiện có hơn 55.000 người (trong độ tuổi từ 16 đến 30), chiếm khoảng 30% dân số và khoảng 65%% lực lượng lao động xã hội. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách phát triển thanh niên chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều địa phương chưa ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chính sách phát triển thanh niên; công tác thanh niên chưa bền vững, chưa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của thanh niên. Đó là lý do thúc đẩy tôi chọn đề tài : “Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

3.1 Mục đích

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển thanh niên, luận văn phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách trong thời gian đến.

3.2 Nhiệm vụ

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách; phân tích, đánh giá thực trạng và chính sách phát triển thanh niên của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; qua đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Chính sách phát triển thanh niên, bao gồm chủ trương, đường lối, các chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước có liên quan tới phát triển thanh niên.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu về chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến nay và đề ra giải hoàn thiện chính sách trong thời gian đến.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

5.1 Phương pháp luận

Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành, nhất là vận dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công. Đó là cách tiếp cận quy phạm chính sách công về chu trình chính sách, từ hoạch định đến xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công có sự tham gia của các chủ thể chính sách.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích thực chứng, đánh giá chính sách. Phương pháp thu thập thông tin và phân tích, khai thác thông tin từ các nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phương pháp phân tích định tính, suy luận logic, diễn giải trong quá trình phân tích, đánh giá chính sách.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn luận văn

6.1. Ý nghĩa lý luận

Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn về hoạch định và xây dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Cung cấp chứng cứ thực tiễn và đề xuất có giá trị tham khảo đối với các nhà quản lý về giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chính sách phát triển thanh niên ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Kết cấu của luận văn

Luận văn được chia làm 3 chương, không kể phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Cụ thể:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thanh niên

Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 3: Giải pháp chính sách hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên.

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

1.1. Khái niệm về chính sách phát triển thanh niên

1.1.1 Khái niệm về thanh niên

Thanh niên là một khái niệm dùng để chỉ một nhóm nhân khẩu – xã hội với một độ tuổi xác định, với những tâm sinh lý đặc thù và có một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, thanh niên là công dân Việt Nam từ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. Thanh niên là lớp người đang phát triển cả về chất, cả về tâm lý tinh thần, cả về nhu cầu tình cảm, trí tuệ và tài năng, ước mơ và lý tưởng, tư duy và tính cách. Đây cũng là thời kỳ hình thành những định hướng giá trị của cuộc sống đang trưởng thành về nhân cách.

1.1.2 Khái niệm về chính sách phát triển thanh niên

Chính sách phát triển thanh niên là tập hợp các quyết định chính trị có liên quan của Đảng và Nhà nước nhằm lựa chọn các mục tiêu cụ thể với giải pháp và công cụ thực hiện giải quyết các vấn đề trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo mục tiêu xác định của đảng chính trị cầm quyền. Chính sách phát triển thanh niên được xem là một hệ thống các chính sách, nguyên tắc và biện pháp thích hợp mà nhà nước sử dụng như một công cụ để điều chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên trong một thời kỳ nhất định nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong từng thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội.

1.2. Vấn đề về chính sách phát triển thanh niên

Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đến nay Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng. Một trong số đó là đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện các chính sách về thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách phát triển thanh niên còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; Nhà nước chậm thể chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ; việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội nhiều địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh niên.

Chính sách phát triển thanh niên Việt Nam được thể hiện thông qua các kế hoạch, đề án, chương trình. Song, thực tế điều này thường không đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc tổ chức điều hành và thực thi chính sách. Các chiến lược và kế hoạch thực hiện đa số thiếu tầm nhìn, không có trọng tâm, không xác định được thứ tự ưu tiên của từng nhiệm vụ, từng mục tiêu.

Hiện nay, vai trò quản lý của nhà nước về chính sách phát triển thanh niên chưa được thể hiện rõ nét. Mặc dù đã có chiến lược phát triển thanh niên với các mục tiêu cụ thể, rõ ràng nhưng việc cụ thể hóa để triển khai thực hiện chưa đi vào chiều sâu, thậm chí là hầu hết các mục tiêu đều chưa có được các giải pháp căn cơ hoặc chương trình hành động một cách cụ thể.

1.3. Giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên

1.3.1. Giải pháp chính sách phát triển thanh niên

– Giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của chính sách phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Giải pháp về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

– Giải pháp xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

– Giải pháp xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

– Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

– Giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên.

– Giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Giải pháp về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

1.3.2. Công cụ chính sách phát triển thanh niên

Công cụ dựa vào tổ chức; công cụ dựa vào quyền lực; công cụ tài chính và công cụ truyền thông.

1.4. Chủ thể chính sách phát triển thanh niên

Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo, định hướng việc hình thành mục tiêu, nguyên tắc và các giải pháp của chính sách phát triển thanh niên.

Chủ thể thứ hai của chính sách phát triển thanh niên là Chính phủ. Với chức năng quản lý, điều hành nền kinh tế, Chính phủ và UBND các cấp tham gia vào chính sách phát triển thanh niên với tư cách chủ thể quan trọng.

Chủ thể thứ ba của chính sách phát triển thanh niên là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

Cuối cùng là các chủ thể chịu sự tác động và chi phối từ các chính sách phát triển thanh niên bao gồm thanh niên và các tổ chức của thanh niên như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên.

1.5. Thể chế chính sách phát triển thanh niên

Thể chế chính sách là những quy định và thủ tục chính thức, các quy tắc phi chính thức ràng buộc quá trình chính sách công từ việc hoạch định, xây dựng và thực hiện, đánh giá chính sách. Đối với chính sách phát triển thanh niên, các yếu tố cấu thành của hệ thống thể chế đó bao gồm: các quy tắc, chuẩn mực về hành vi của thanh niên và hoạt động của các tổ chức của thanh niên diễn ra trong đời sống xã hội; bản thân các bên tham gia với tư cách là các chủ thể của chính sách phát triển thanh niên; cách thức tổ chức thực hiện các quy tắc, chuẩn mực nhằm đạt được mục tiêu hay kết quả mà các bên tham gia mong muốn và hệ thống các thực thể vật chất.

1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển thanh niên

Thứ nhất là hệ thống chính trị bao gồm văn hóa chính trị, Hiến pháp và thể chế chính trị.

Thứ hai là các yếu tố bên trong bao gồm: vai trò của công luận và truyền thông; hệ thống các giá trị xã hội; hệ thống kinh tế; các quan hệ bên trong chính quyền.

Thứ ba, đặc điểm tâm sinh lý và xã hội của thanh niên.

Thứ tư là vai trò điều hành của nhà nước.

1.7. Chính sách phát triển thanh niên Việt Nam hiện nay

1.7.1. Hoạch định chính sách phát triển thanh niên qua các văn kiện của Đảng

Trong bất kể ở giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng đều quan tâm lãnh đạo thanh niên, lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên. Trong giai đoạn hiện nay là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

      1. 1.7.2. Xây dựng chính sách phát triển thanh niên của nhà nước

Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật hôn nhân gia đình. Ngày 11 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chương 2

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

THANH NIÊN TẠI HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

2.1. Xác định vấn đề chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bình Sơn là huyện đồng bằng ven biển, dân số khoảng 190.000 người (năm 2014), trong đó thanh niên trong độ tuổi khoảng 55.000 người, chiếm gần 30% dân số toàn huyện.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, cả nước nói chung, huyện Bình Sơn rất quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên của huyện. Tình hình thanh niên của huyện có nhiều chuyển biến tích cực cả về ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, thái độ chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt tính năng động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng lên. góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Kết quả triển khai thực hiện chính sách phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2015: mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên huyện Bình Sơn được các ngành, các cấp trong toàn huyện triển khai thực hiện tốt với nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời, qua đó đã phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, nhiều địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thanh niên; công tác phối hợp chưa chặt chẽ, việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của huyện còn hạn chế; việc đầu tư cơ sở vật chất tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên được quan tâm như còn hạn chế nhất là thôn, tổ dân phố.

Nguyên nhân của vấn đề chính sách phát triển thanh niên ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: chưa chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch đối với từng ngành cụ thể; thiếu một chính sách phát triển thanh niên mang tính tổng thể và toàn diện; một số bất cập về mặt thể chế tạo ra những trở lực nhất định để huyện Bình Sơn có thể mạnh dạn đổi mới và đột phá trong thực hiện chính sách phát triển thanh niên của địa phương; bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên tại các cơ quan, đơn vị mới được thành lập, nên công tác tham mưu, đề xuất ban hành, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện chính sách còn gặp khó khăn, lúng túng.

2.2. Giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trên địa bàn huyện Bình Sơn, Chiến lược phát triển thanh niên được tập trung triển khai qua một số giải pháp và công cụ chính sách như sau:

Công cụ dựa vào tổ chức: Huyện đã ban hành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên. Hàng năm, UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể theo nội dung Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác phát triển thanh niên. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng hình thành bộ máy tổ chức cán bộ, công chức tham gia hoạch định, triển khai chính sách phát triển thanh niên của huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan và của UBND các xã, thị trấn.

Công cụ dựa vào quyền lực: công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian qua được tập trung vào một đầu mối là Phòng Nội vụ huyện – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo và tham mưu các chương trình, kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ phát triển thanh niên của địa phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

Công cụ tài chính: hàng năm UBND huyện đều bố trí ngân sách cho hoạt động của Ban chỉ đạo thông qua Phòng Nội vụ huyện; đối với các chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách đã được UBND huyện phê duyệt đều được bố trí ngân sách thông qua các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo. Mặt khác, ngân sách của huyện còn được bố trí bổ sung vào nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao mô hình khuyến nông, khuyến công.

Công cụ truyền thông: huyện tổ chức Hội nghị và các lớp triển khai, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách phát triển thanh niên; duy trì chuyên mục “Trang thanh niên” trên sóng truyền thanh của huyện; cổng thông tin điện tử của huyện thường xuyên cập nhật, phản ánh các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức, cơ quan khác có liên quan đến chính sách phát triển thanh niên.

2.3. Các chủ thể và thể chế chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2.3.1. Thể chế chính sách phát triển thanh niên huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kế hoạch số 49/KH-HU ngày 27 tháng 11 năm 2008 Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn huyện Bình Sơn.

2.3.2. Chủ thể chính sách phát triển thanh niên huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện như: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin, Huyện đoàn, Mặt trận tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện chính sách phát triển thanh niên.

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ nhất, sự nhất quán trong quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ Trung ương.

Thứ hai, sự phát triển của nền kinh tế.

Thứ ba, là các yếu tố mang tính cộng đồng xã hội.

Thứ tư, là các đặc điểm về tâm sinh lý của thanh niên.

Thứ năm là vai trò quản lý của bộ máy chính quyền đối với chính sách thanh niên.

Thứ sáu, thách thức từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ và bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu.

2.5. Đánh giá thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2.5.1. Kết quả thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

a. Kết quả đạt được

Mục tiêu 1: tổ chức được 662 đợt tuyên truyền, giáo dục thu hút trên 24.000 lượt ĐVTN tham gia; giới thiệu 426 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 315 đồng chí; phối hợp tổ chức 240 đợt tuyên truyền đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi và cộng đồng. 100% các xã, thị trấn đều có Đội Thanh niên với An toàn giao thông.

Mục tiêu 2: tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 7.500 học sinh; tổ chức các chương trình giao lưu nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho 100% người lao động khi đi làm việc tại nước ngoài và hoàn thành hợp đồng xuất khẩu lao động ở nước ngoài trở về địa phương; hàng năm có hơn 93% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

Mục tiêu 3: có 02 công trình thanh niên cấp huyện, 45 công trình thanh niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Mục tiêu 4: tổ chức tuyển dụng 86 viên chức, 204 viên chức; cử 147 cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo các lớp lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên) và chuyên môn (từ Đại học trở lên).

Mục tiêu 5: tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên cùng cấp đảm nhận xây dựng 16 km điện chiếu sáng, pê tông hóa 3 km đường giao thông nông thôn, trồng và quản lý hơn 10 ha rừng, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; tổ chức 337 đợt công tác xã hội và thanh niên tình nguyện tham gia, nạo vét hơn 35km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới ngôi nhà; phát quang và tu sửa 18km đường giao thông nông thôn; hiến 1.184 đơn vị máu; khám, tư vấn điều trị và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 đối tượng; tặng hơn 7.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, khó khăn.

Mục tiêu 6: tổ chức từ 01 đến 02 sàn giao dịch việc làm/năm, tư vấn cho 1.411 đoàn viên thanh niên, có 601 đoàn viên thanh niên được tuyển dụng.

Mục tiêu 7: các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng bài bản, toàn huyện có 01 nhà văn hóa cấp huyện, 09/25 nhà văn hóa cấp xã; 09 sân bóng đá cấp xã; 01 khu văn hóa xã; 96/108 nhà sinh hoạt thôn, tổ dân phố; 01 thư viện cấp huyện, 02 thư viện điện tử (xã Bình Dương, Bình Phú), 4 tủ sách lưu động; 19 điểm Bưu điện Văn hóa xã.

b. Những tồn tại, hạn chế.

Thứ nhất, nhận thức chưa đầy đủ về công tác thanh niên và chính sách phát triển thanh niên.

Thứ hai, vai trò quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên chưa được thực hiện một cách triệt để.

Thứ ba, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ tư, nguồn lực đầu tư để thực hiện chính sách còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, mức độ “xã hội hóa” chưa được quan tâm nhiều.

2.5.2. Đánh giá thực hiện giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm cho chủ trương về nguồn lực là một trong những nhóm giải pháp, công cụ được ưu tiên lựa chọn và đã phát huy được hiệu quả tích cực trong thực hiện chính sách phát triển thanh niên thời gian qua.

Tuy nhiên, một số giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên hiện nay có mặt vẫn chưa thống nhất và đồng bộ; chưa có chính sách quy định yêu cầu cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác thanh niên nên việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc gắn với thi đua chưa thực hiện được.

2.5.3 Đánh giá mặt tích cực, những hạn chế, khó khăn thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

a. Mặt tích cực

Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm rõ ràng; chính sách đối với thanh niên được quan tâm triển khai và chỉ đạo thực hiện; vai trò quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên được tăng cường;

Điều kiện kinh tế xã hội chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ mở ra nhiều cơ hội về việc làm cho thanh niên, hạn chế được tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, gây mất ổn định trong công tác quản lý.

UBND tỉnh ban hành quyết định số 26/2014 quy định về mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động bán chuyên trách ở xã, thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn đã tạo tâm lý phấn khởi cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên

b. Mặt hạn chế, khó khăn.

Thứ nhất, sự thiếu nhất quán trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách.

Thứ hai, sự tham gia của các bên liên quan đến chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ ba, các thiết chế văn hóa và kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện chưa được hoàn thiện, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ, công chức được phân công tham mưu, phụ trách còn làm việc theo hướng kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm nên hiệu quả công tác tham mưu còn thấp.

Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chương 3

GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

3.1. Định hướng, mục tiêu chính sách phát triển thanh niên hiện nay

3.1.1. Nhu cầu hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên

Chính sách phát triển thanh niên vẫn là mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh của đất nước.

Tình hình thanh niên vẫn còn nhiều biến động, khó quản lý do thiếu việc làm, thu nhập còn thấp. Thanh niên là đối tượng được thụ hưởng của chính sách nhưng các điều kiện hỗ trợ cho thanh niên trong học tập, lao động, công tác còn hạn chế.

Yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Phát triển thanh niên là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài.

Còn những hạn chế, bất cấp trong thực hiện chính sách phát triển thanh niên ở nước ta. Việc đánh giá chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn để hoàn thiện chính sách trong thời gian đến là hết sức cần thiết.

3.1.2. Mục tiêu chính sách phát triển thanh niên

Phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020 theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3.1.3. Quan điểm hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên

Một là, cần xác định chính sách phát triển thanh niên là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài; cần thực hiện toàn diện các giải pháp, hướng đến mọi đối tượng thanh niên.

Hai là, sửa đổi cơ chế, thiết kế lại chính sách để đảm bảo thực hiện được mục tiêu.

Ba là, cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý nhằm phát huy vai trò quản lý của chính quyền đối với công tác thanh niên và trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhưng cần xác định thứ tự ưu tiên đối với từng mục tiêu chính sách.

Năm là: xác định nguồn lực con người là yếu tố cơ bản của chiến lược phát triển thanh niên phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

3.2. Hoàn thiện giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên

3.2.1. Hoàn thiện thể chế chính sách phát triển thanh niên

– Rà soát lại các chính sách, các công cụ của chính sách, loại bỏ sự trùng lắp, không phù hợp của chính sách phát triển thanh niên.

– Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

– Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước nhằm hạn chế sự chồng chéo, bảo đảm tính ổn định và nhất quán của chính sách.

– Tập trung tổ chức, triển khai công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

3.2.2. Hoàn thiện giải pháp và công cụ chính sách phát triển thanh niên

a. Hoàn thiện giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên

Tăng cường công tác triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; gắn trách nhiệm phát triển thanh niên với trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên.

b. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

Tập trung giáo dục về ý thức pháp luật cho thanh niên; đổi mới hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch; trang bị kiến thức cho thanh niên biết tự loại bỏ, không tham gia vào các diễn đàn không lành mạnh trên mạng xã hội.

c. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

Đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay, chú trọng đến thực hành, truyền tải những nội dung thuộc về bản chất cốt lõi của từng vấn đề; đổi mới quy chế đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức; công tác lựa chọn, bổ nhiệm, cơ cấu cán bộ trẻ cần công bằng, chú trọng thực tiễn năng lực công tác hơn là bằng cấp; quy định trách nhiệm cụ thể đối với các doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên.

d. Chú trọng xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên; tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức của thanh niên.

e. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên; phát huy vai trò của các tổ chức của thanh niên trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước.

f. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

Tăng đầu tư ngân sách nhà nước; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội; ưu tiên bố trí nguồn lực để đào tạo phát triển trí thức trẻ, tài năng trẻ; kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên.

g. Những giải pháp khác

+ Tăng cường nguồn lực chính sách phát triển thanh niên

+ Đổi mới phương pháp đánh giá chính sách phát triển thanh niên

3.3. Nâng cao năng lực chủ thể chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

3.3.1. Nâng cao năng lực đối với cơ quan Nhà nước

Thứ nhất, đối với cán bộ chuyên trách: phải có hình thức đào tạo dài hạn, có năng lực, kỹ năng hiểu biết theo dõi, giám sát, tổng hợp các chính sách phát triển thanh niên của địa phương, kỹ năng đánh giá chính sách, tham mưu đề xuất thực hiện và hoàn thiện chính sách để phát huy hiệu quả chính sách ở địa phương.

Thứ hai, tập huấn cho các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên các cấp.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Thứ tư, tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên.

3.3.2. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tham gia chính sách phát triển thanh niên

a. Đối với các tổ chức của thanh niên

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia hoạch định, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các mục tiêu cụ thể của chính sách phát triển thanh niên.

b. Đối với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đào tạo về kỹ năng giám sát, đánh giá chính sách phát triển thanh niên ở địa phương; vận động nhân dân và thanh niên tham gia phát triển kinh tế; xây dựng cơ chế giám sát gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội.

3.3.3. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội

Tạo điều kiện, tạo hành lang pháp lý để các tổ chức này hoạt động ngày một phát triển vững mạnh hơn, phát huy quan hệ hợp tác quốc tế để có thể đóng góp nguồn lực trong công tác phát triển thanh niên của đất nước.

KẾT LUẬN

Chính sách phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2015 ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên vẫn còn những hạn chế, cần tập trung khắc phục, các mục tiêu của chính sách chưa được thực hiện một cách có chiều sâu và bền vững.

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những mặt được và chưa được trong từng công cụ chính sách phát triển thanh niên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Từ thực tiễn trên, Việt Nam cần chú trọng đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên, coi chính sách phát triển thanh niên là một trong số những chính sách trung tâm, quan trọng nhất của toàn Đảng, gắn với Cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên cần được tiến hành đồng bộ.

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên được trình bày trong bài Luận văn, nhằm góp phần hoàn thiện chính sách phát triển thanh niên của tỉnh Quảng Ngãi từ nay đến năm 2020, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi. Để đạt được mục tiêu này, việc nghiên cứu, rà soát lại các chính sách phát triển thanh niên trong thời gian qua là thật sự cần thiết. Chính sách phát triển thanh niên Việt Nam trong thời gian tới phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, đơn vị nói riêng, cả nước nói chung.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN VIEN HAN LAM\LUAT HINH SU DOT 2\CUA NGUYEN\LUAN VAN NGUYEN THANH THUONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *