Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi

Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi

Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cấp xã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách đông đảo. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã hoạch định, ban hành nhiều chính sách nhằm phát huy trí tuệ, năng lực trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ đoàn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn đã từng bước đi vào nề nếp, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đóng góp thiết thực cho sự phát triển cán bộ đoàn nói riêng và sự phát triển nguồn cán bộ cho cả hiện tại và tương lai, đây là công việc thường xuyên của Đảng, của các tổ chức chính trị, xã hội các cấp góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Chính sách tác phát triển cán bộ Đoàn còn bị động, lúng túng, chưa chặt chẽ, thiếu tính khoa học; mang tính hình thức, chưa vận dụng và phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong phát triển cán bộ; trong tiến hành quy hoạch cán bộ đoàn chỉ chú ý đến quy hoạch “đầu vào” mà chưa quan tâm nhiều đến quy hoạch “đầu ra” cho đội ngũ cán bộ đoàn; khâu tuyển chọn đầu vào của cán bộ đoàn tương đối hỗn hợp với nhiều ngành nghề khác nhau nên công tác phát triển cán bộ đoàn càng khó khăn và phức tạp.

Từ khi Nghị quyết 42 của Bộ chính trị, khóa X về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ra đời, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU “về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020” và Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi nói chung, Đoàn thanh niên thành phố Quảng Ngãi nói riêng là đơn vị đi đầu trong công tác phát triển, quy hoạch cán bộ Đoàn và từ kết quả trên để triển khai trong toàn hệ thống tổ chức của Đoàn và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ đoàn; đồng thời tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển cán bộ đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới. Chính từ thực tế nêu trên, học viên mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu “Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi” để làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành chính sách công.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Khẳng định vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và cán bộ đoàn nói riêng; từ đó thấy rõ vị trí quan trọng của công tác phát triển cán bộ đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, khảo sát đội ngũ cán bộ đoàn, nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ đoàn ở thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra, luận văn đưa ra một số giải pháp chủ yếu và kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đội ngũ cán bộ đoàn tại thành phố Quảng Ngãi để tạo nguồn cán bộ phong phú, đa dạng cho hiện tại và chiến lược phát triển cán bộ đoàn trong tương lai.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận, lý thuyết cơ bản về chính sách phát triển cán bộ Đoàn.

– Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát triển cán bộ Đoàn tại thành phố Quảng Ngãi: mục tiêu, giải pháp và công cụ, vai trò của các chủ thể tham gia thực hiện chính sách; các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách phát triển cán bộ Đoàn tại thành phố Quảng Ngãi.

– Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ đoàn ở thành phố Quảng Ngãi trong thời gian tới.

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chính sách phát triển cán bộ đoàn tại thành phố Quảng Ngãi.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Thành phố Quảng Ngãi

Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2015

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu

Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội học và luận văn triệt để vận dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công. Đó là cách tiếp cận quy phạm chính sách công về chu trình chính sách từ hoạch định đến xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công có sự tham gia của các chủ thể chính sách. Lý thuyết chính sách công được soi sáng qua thực tiễn của chính sách công giúp hình thành lý luận về chính sách chuyên ngành.

5.2. Câu hỏi nghiên cứu

– Những vấn đề cơ sở lý luận về chính sách phát triển cán bộ đoàn?

– Thực trạng thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn tại thành phố Quảng Ngãi hiện nay như thế nào? Những kết quả đạt được đã đáp ứng được mục tiêu chính sách đề ra hay chưa?

– Giải pháp nào đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ đoàn ở thành phố Quảng Ngãi?

5.3. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

Phương pháp định tính: Phỏng vấn sâu 10 cán bộ đoàn đang công tác tại thành phố Quảng Ngãi gồm có: cán bộ đoàn làm lâu năm; cán bộ đoàn đang công tác và chuyển công tác khác.

Phương pháp định lượng: Phỏng vấn bằng bảng hỏi: Thực hiện khảo sát hơn 50 bảng hỏi cán bộ đoàn thành phố Quảng Ngãi gồm cả nam, nữ

Phương pháp xử lý số liệu:

+ Sử dụng một số phương pháp thống kê đơn giản

+ Sử dụng chương trình SPSS để xử lý bảng hỏi

Ngoài các phương pháp trên luận văn còn sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành với khoa học chính sách công như: quản trị học, kinh tế học, xã hội học.

Phương pháp tổng hợp, thu thập số liệu:

+ Số liệu thứ cấp: Các số liệu về cán bộ đoàn của thành phố Quảng Ngãi

+ Các văn bản: Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước quy định về phát triển cán bộ đoàn.

+ Số liệu sơ cấp: Tự thu thập qua điều tra thực tế tại thành phố Quảng Ngãi.

6. Ý nghĩa của luận văn

6.1. Ý nghĩa lý luận

– Đề tài vận dụng, bổ sung lý thuyết khoa học chính sách công để làm rõ vấn đề khoa học và thực tiễn của một chính sách cụ thể: chính sách phát triển cán bộ đoàn.

– Đề tài cung cấp những nghiên cứu, tư liệu, khảo sát thực tế tại thành phố Quảng Ngãi qua đó góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận của khoa học chính sách công.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Qua thực tiễn nghiên cứu chính sách phát triển cán bộ đoàn tại thành phố Quảng Ngãi chỉ ra được những khó khăn, hạn chế trong việc hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời kết quả nghiên cứu giúp cho các ban, ngành, hội đoàn thể, các nhà hoạch định chính sách có cơ sở khoa học và thực tiễn để vận dụng, điều chỉnh chính sách và tổ chức thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn tại thành phố Quảng Ngãi một cách hiệu quả hơn.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các hình và bảng, danh mục tài liệu tham khảo; luận văn được bố cục theo 3 chương như sau:

Chương 1: Lý luận về chính sách phát triển cán bộ đoàn

Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ đoàn

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN

1.1. Khái niệm về chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Chính sách phát triển cán bộ đoàn là tập hợp các quyết định chính trị có liên quan của Đảng và Nhà nước nhằm lựa chọn mục tiêu cụ thể với giải pháp và công cụ thực hiện giải quyết các vấn đề về phát triển thanh niên theo mục tiêu xác định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sách phát triển cán bộ đoàn gồm chính sách sử dụng; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; có tác động trực tiếp đến việc sử dụng, quản lý, tạo lập môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ đoàn, hướng đến mục tiêu phát triển năng lực cán bộ đoàn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

1.2. Vấn đề của chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Vấn đề của chính sách phát triển cán bộ đoàn nảy sinh khi những mâu thuẫn giữa năng lực thực tế và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đoàn đến mức cần phải giải quyết, dẫn tới số lượng cán bộ đoàn làm việc không đến nơi đến chốn; có thể tuyển dụng người không đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ, không xác định đúng cán bộ đoàn cần phát triển năng lực, cách tiếp cận phương pháp phát triển cán bộ đoàn chưa phù hợp, nội dung phát triển cán bộ đoàn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tăng cường năng lực, mức thu nhập còn thấp so với chi phí tối thiểu hàng ngày. Việc xác định đúng vấn đề chính sách đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách và quyết định đến sự thành công hay thất bại của chính sách.

1.2.1. Vấn đề tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ đoàn

1.2.2. Vấn đề quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đoàn

1.2.3. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ đoàn

1.2.4. Vấn đề tiền lương, phụ cấp cho cán bộ đoàn

1.3. Giải pháp và công cụ của chính sách phát triển cán bộ Đoàn

1.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng phát triển cán bộ đoàn

1.3.2. Giải pháp bố trí quy hoạch bổ nhiệm cán bộ đoàn

1.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ đoàn

1.3.4. Giải pháp tiền lương đối với sự phát triển cán bộ đoàn

Để triển khai các giải pháp lựa chọnsử dụng các nhóm công cụ như sau: Công cụ thể chế, Công cụ tổ chức, Công cụ tài chính, Công cụ dựa vào thông tin và tuyên truyền.

1.4. Các bên tham gia và thể chế của chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Ban tổ chức Thành ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp cho Thành ủy Quảng Ngãi thực hiện, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phê duyệt kết quả quy hoạch của các đơn vị, trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên và chỉ đạo thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức Đoàn. Vì vậy, việc tạo ra sự đồng thuận cao trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành sẽ dẫn đến sự thống nhất về hành động trong toàn Đảng nhằm chỉ đạo xây dựng quy hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp thành phố đạt chất lượng, hiệu quả.

.5. Những nhân tố tác động đến chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Khi tiến hành hoạch định chính sách, ngoài việc dựa vào những căn cứ khoa học các nhà hoạch định chính sách còn phải chú ý đến những nhân tố tác động để đảm bảo được tính hiệu lực của chính sách như:

– Định hướng của Đảng chính sách cán bộ Đoàn:

Quan điểm của chủ thể chính sách phát triển cán bộ Đoàn

– Năng lực của chủ thể chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi
Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ ĐOÀN

TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI –

TỈNH QUẢNG NGÃI

2.1. Chính sách phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

Về hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 4 cấp: tổ chức cơ sở Đoàn; thành phố và tương đương; Tỉnh và tương đương; Trung ương. Cho nên, tổ chức Đoàn cấp thành phố còn gọi tắt là Thành Đoàn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng là cầu nối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh Đoàn đến cơ sở. Đoàn thanh niên cấp thành phố có nhiệm vụ nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên; đồng thời nắm vững đặc điểm địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thành Đoàn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, với các đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc gồm: Đoàn xã, phường; Đoàn cơ sở các trường học; Đoàn trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; đơn vị sản xuất, kinh doanh…Ban chấp hành Thành Đoàn do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn thành phố bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm/ lần, có cơ quan chuyên trách giúp việc do Tỉnh ủy quyết định biên chế từ 6 – 8 người.

Luật cán bộ công chức quy định về cán bộ, công chức, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ công chức trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiên nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và khó khăn trong công tác phát triển cán bộ đoàn. Nội dung này được nghiên cứu dưới ánh sáng của lý thuyết chính sách công dưới đây.

2.1.1. Vấn đề chính sách phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

– Về vấn đề tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ Đoàn

– Về bố trí quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đoàn

– Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn

– Vấn đề tiền lương thấp làm hạn chế phát triển cán bộ đoàn

Chính vì vậy mà vấn đề thực hiện chính sách với cán bộ Đoàn còn nhiều điểm hạn chế, cụ thể: Ở khối trường học, một số lãnh đạo chưa thực hiện đúng Quyết định 13 của Thủ tướng về chế độ chính sách với cán bộ Đoàn trong nhà trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập. Đối với khối công nhân viên chức, các cấp lãnh đạo chưa quan tâm đến đầu ra cho các cán bộ Đoàn trưởng thành, chưa có phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm. Khối địa bàn dân cư còn hạn chế trong việc chưa quan tâm đến kinh phí, chế độ chính sách, phụ cấp cho cán bộ Đoàn cơ sở.

2.1.2. Mục tiêu, giải pháp chính s ách phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

2.1.2.1. Mục tiêu chính sách phát triển cán bộ Đoàn

2.1.2.2. Giải pháp chính sách phát triển cán bộ Đoàn

2.1.3. Thể chế và chủ thể chính sách phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

2.1.3.1. Thể chế chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Thể chế chính sách giúp phát triển và quản lý sự phát triển mọi hoạt động của đời sống xã hội có trật tự theo một hệ thống nhất định. Thể chế chính sách đối với cán bộ Đoàn nằm chung trong thể chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được nhiều cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền. Các thể chế chính sách phát triển cán bộ Đoàn hiện hành.

2.1.3.2. Chủ chế chính sách phát triển cán bộ Đoàn

Chính sách là công cụ được Nhà nước dùng để điều hành hoạt động kinh tế – xã hội. Vì vậy chủ thể ban hành chính sách là Nhà nước, cụ thể là các cơ quan có thẩm quyền trong bộ máy Nhà nước.

Chủ thể ban hành chính sách đối với cán bộ Đoàn gồm các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ,… ngoài ra, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương các tỉnh, thành phố cũng ban hành các chính sách và hướng dẫn chính sách phục vụ cho việc phát triển cán bộ Đoàn. Trong số các cơ quan kể trên thì Bộ Nội vụ đóng vai trò chính trong việc tham mưu và trực tiếp xây dựng chính sách; các địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành các chính sách cụ thể.

2.1.4. Môi trường thể chế chính sách phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

Hệ thống chủ thểChủ thể ban hànhThẩm quyền ban hành
Cấp Trung ươngQuốc hội– Luật
Chính phủ– Nghị định
Bộ Nội vụ– Thông tư; Thông tư liên tịch;

– Quyết định

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan– Thông tư; Thông tư liên tịch;

– Quyết định

Cấp địa phươngHĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương– Nghị quyết

2.2. Đánh giá thực hiện chính sách cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

2.2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chính sách cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

Theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 và Đề án tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ cho các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tỉnh và huyện, thành phố. Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy thay thế cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao.

Xây dựng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của công việc được giao và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần đoàn kết, ý thức phối hợp trong công tác, có tinh thần trách nhiệm và say mê nghề nghiệp, gắn bó với cơ quan.

Hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ và quản lý bố trí, sử dụng hợp lý, đúng chuyên môn nhằm phát huy sở trường, tiềm năng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ đoàn.

Bố trí, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ hiện có. Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, sắp xếp, điều chuyển, sử dụng hợp lý, có chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường cán bộ đoàn có trình độ cao.

Đảm bảo cơ cấu hợp lý về độ tuổi và tỷ lệ đội ngũ cán bộ đoàn trong tổng số nhân lực để bảo đảm sự kế cận liên tục, ổn định.

Thực hiện chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn.

Bồi dưỡng cán bộ nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, nâng cao kiến thức, năng lực về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác đoàn.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp.

2.2.2. Đánh giá thực hiện các giải pháp và công cụ chính sách cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

– Giải pháp tuyển dụng cán bộ đoàn

Việc tuyển dụng cán bộ đoàn được thực hiện đúng theo quy định của Luật cán bộ công chức tại về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức. Thực hiện định biên cán bộ đoàn chuyên trách khối cơ quan hành chính.

Như vậy giải pháp tuyển dụng đã giúp cho phát triển số lượng cán bộ đoàn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên chất lượng cán bộ đoàn chưa được cao. Theo đánh giá của một cán bộ quản lý “Chất lượng tuyển dụng chưa được cao do chưa có khả năng thu hút cán bộ có trình độ cao vào trong các cơ quan nhà nước“. Một cán bộ công chức mới được tuyển dụng cho biết rằng “Muốn tuyển dụng phát triển đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ đoàn cần tuyển dụng minh bạch và quảng bá rộng rãi để nhiều người biết đến việc tuyển dụng“.

– Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn luôn được Tỉnh ủy, Thành ủy, Thủ trưởng các đơn vị hành chính quan tâm hàng đầu, nhằm xây dựng các chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công tác của đơn vị, có khă năng giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, tham gia có hiệu quả vào hợp tác và hội nhập quốc tế; đặc biệt chú ý đội ngũ cán bộ công chức trẻ, chú trọng bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp.

– Giải pháp tiền lương, phụ cấp

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn trong những năm qua cũng được quan tâm thỏa đáng, góp phần thực hiện những quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tạo không khí phấn đấu lành mạnh, sôi nổi.

Cán bộ đoàn được hưởng lương bậc theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2.2.3. Đánh giá mặt tích cực và mặt tồn tại, hạn chế thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

2.2.3.1. Đánh giá mặt tích cực thực hiện chính sách cán bộ đoàn

Tổng số cán bộ đoàn hiện nay trên địa bàn thành phố là 117 đồng chí; trong đó cán bộ chuyên trách của Đoàn thanh niên thành phố là 08 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí biên chế chính thức, 03 đồng chí hợp đồng trong biên chế và hợp đồng theo đề án 20 của Thành ủy; cán bộ nữ là 02 đồng chí.

Qua phân tích tình hình đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách cấp thành phố, Tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy: Đa số đội ngũ cán bộ đoàn cấp thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có uy tín trong đoàn viên thanh niên, có bước trưởng thành về trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; đa số có độ tuổi bình quân tương đối trẻ, năng động, nhiệt huyết trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…Ngoài ra, nhiều đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách được quy hoạch, đề bạt ở vị trí cao hơn là nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cấp thành phố và của tổ chức Đoàn cấp trên.

2.2.3.1. Đánh giá mặt hạn chế, tồn tại thực hiện chính sách cán bộ đoàn

Vấn đề tuyển dụng cán bộ đoàn hiện nay

– Vấn đề quy hoạch phát triển cán bộ đoàn hiện nay

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ đoàn hiện nay

– Vấn đề đãi ngộ phát triển cán bộ đoàn hiện nay

Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi
Chính sách phát triển cán bộ Đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

CÁN BỘ ĐOÀN

3.1. Mục tiêu, phương hướng công tác phát triển cán bộ Đoàn ở thành phố Quảng Ngãi

3.1.1. Mục tiêu phát triển cán bộ Đoàn

Từ thực trạng công tác cán bộ đoàn và quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách cấp thành phố, tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động đến công tác quy hoạch cán bộ đoàn và kế thừa và phát huy những kết quả đã làm được, đề ra các mục tiêu phát triển, tạo nguồn cán bộ kế thừa trong tương lai thật sự đủ tầm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Công tác phát triển cán bộ đoàn nhằm mục tiêu phát huy tốt năng lực và sử dụng đúng cán bộ theo khả năng, sở trường công tác, bố trí đúng người, đúng việc nhằm tận dụng tốt các ưu thế của từng cá nhân cán bộ chuyên trách trong từng vị trí công tác. Mỗi cán bộ có thế mạnh này, lại có những nhược điểm khác, là điều tất nhiên bởi trong thực tế để tìm một người hoàn hảo, giỏi toàn diện rất khó và không thực tế. Cho nên, công tác phát triển cán bộ đoàn để nhận thấy rõ ưu điểm, từng bước hoàn thiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót giúp cho việc đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện phù hợp với khả năng của từng người. Ngoài ra, phát triển cán bộ đoàn tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ tự rèn luyện, phấn đấu, khẳng định năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Là người cán bộ đoàn hội đủ các tố chất về phẩm chất đạo đức, thành thạo trong nghề nghiệp, xứng đáng với vị trí mình đảm nhiệm; người cán bộ đoàn “phải biết nhiều nghề và giỏi một nghề”, nói như vậy không có nghĩa là cán bộ đoàn biết nhiều nhưng lại không chuyên sâu là hoàn toàn sai lầm, cần biết nhiều lĩnh vực để có thể hiểu và tiếp cận các đối tượng vận động trong các điều kiện đặc thù song cần sâu sắc, tinh thông trong nhiệm vụ chính trị của mình. Đó là mục tiêu cần xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đoàn thành phố trong tương lai.

Công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp thành phố là một trong những công tác quan trọng của hệ thống Đoàn và của Đảng, nhằm phát hiện và lựa chọn những người cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch, chuẩn bị giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đoàn. Ngoài ra, còn là nguồn cán bộ kế cận cho tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội khác. Qua thực tế hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã chỉ ra rằng, những thành công hay thất bại trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đều bắt nguồn từ công tác điều hành, lãnh đạo của cán bộ chủ chốt và lực lượng chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, công tác phát triển đội ngũ cán bộ đoàn cấp thành phố cần gắn với công tác quy hoạch cán bộ tổng thể của cả hệ thống chính trị cấp thành phố.

3.1.2. Phương hướng phát triển cán bộ Đoàn

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách một cách toàn diện ở các chức danh (BCH, BTV, Bí thư, các Phó Bí thư và cán bộ các phòng nghiệp vụ); chú trọng đến đội ngũ chuyên trách tại cơ quan huyện, Thành đoàn, cần có những tiêu chuẩn quy định chặt chẽ về quan điểm, thái độ chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cấp thành phố từ khâu tuyển chọn, đánh giá, bố trí sắp xếp đến quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, được thực hiện theo từng giai đoạn nhất định. Đánh giá cán bộ đoàn cần xuất phát từ quan điểm đúng đắn của Đảng, là khâu quyết định trong bố trí, sử dụng đúng cán bộ – là nhân tố tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, lòng nhiệt tình của cán bộ và mối quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy tổ chức cơ quan Thành đoàn. Trên tinh thần Nghị quyết 02 về “Công tác cán bộ đoàn trong thời kỳ mới” của BCH Trung ương Đoàn để quy hoạch cán bộ đoàn. Căn cứ kết quả quy hoạch nhằm có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn; đảm bảo xây dựng được ba thế hệ cán bộ kế thừa trong tương lai và tính toán phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách tại đơn vị; tận dụng lực lượng cán bộ đoàn kiêm nhiệm cùng cấp để quy hoạch làm cán bộ đoàn chuyên trách ở các cơ quan huyện, Thành đoàn.

3.2. Những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phát triển cán bộ Đoàn

3.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về phát triển cán bộ Đoàn

3.2.2. Thường xuyên rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển cán bộ Đoàn theo tinh thần Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị

3.2.3. Có chính sách tuyển dụng, thu hút những người tài giỏi đưa vào nguồn quy hoạch, làm cán bộ đoàn nhằm tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức Đoàn

3.2.4. Tổ chức Đoàn thanh niên cần chủ động làm công tác phát triển cán bộ Đoàn tại đơn vị

3.2.5. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn Thanh niên với trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn để đảm bảo đủ tiêu chuẩn

  1. KẾT LUẬN

Chính sách phát triển cán bộ đoàn là vấn đề then chốt quyết định sự thành bại trong quá trình đổi mới và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là mắt xích quan trọng, có tính chất tiên quyết trong hệ thống các giải pháp về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn. Đối với tổ chức Đoàn cấp thành phố, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng và vì sự phát triển bền vững của đơn vị. Cho nên việc tạo nguồn quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách vững mạnh đủ trình độ, năng lực trong tập hợp đoàn kết thanh niên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác ở hiện tại và cho tương lai là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Qua quá trình học tập liên tục 02 năm, được sự giúp đỡ của các thầy cô ngành khoa học chính sách công, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu “Chính sách phát triển cán bộ đoàn từ thực tiễn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi” nhìn công tác phát triển cán bộ đoàn hiện nay dưới ánh sáng của khoa học chính sách công với mong muốn cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách phát triển cán bộ đoàn hiện nay. Đề tài cho thấy có những thành công nhất định, chỉ ra được những nguyên nhân của vấn đề phát triển cán bộ đoàn hiện nay.

Chính sách phát triển cán bộ đoàn có ý nghĩa quan trọng trong bước tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách đáp ứng yêu cầu công tác cho tương lai. Đây là kết quả của sự nổ lực, cố gắng trong hệ thống tổ chức Đoàn cấp thành phố. Kết quả phát triển cán bộ đoàn được vận dụng tốt trong thực tiễn sẽ giúp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn được thực thi đúng tinh thần dự kiến trong từng thời kỳ nhất định. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể ban đầu để triển khai, thực hiện, bố trí, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách và phát huy đúng sở trường công tác của mỗi cán bộ; đồng thời tính toán phương án bố trí, luân chuyển cho chiến lược lâu dài. Từ đó có bước tạo nguồn từ xa, chuẩn bị đội ngũ thay thế kịp thời cho lớp cán bộ đã trưởng thành. Mặt khác, kết quả công tác phát triển cán bộ đoàn không những tạo nguồn cán bộ kế thừa cho tổ chức Đoàn, còn chuẩn bị đội ngũ kế cận, lực lượng dự bị cho Đảng và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.

Như vậy trong thời gian nghiên cứu có hạn, học viên đã cố gắng hết sức dành mọi nguồn lực để hoàn thành luận văn, kết quả thu được là khả quan, nhưng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, học viên rất mong nhận được sự góp ý tận tình của các thầy cô.

Hơn nữa chính sách phát triển cán bộ đoàn là vấn đề chưa được nghiên cứu sâu cho đến nay, nên cần tiếp tục được quan tâm nghiên cứu đúng mức nhằm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn trong thời gian tới. Nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi nghiên cứu bao gồm cả từ phía cơ quan chủ quản, các đánh giá cả từ bên ngoài, từ phía xã hội, người dân, các đối tượng thụ hưởng để đảm bảo kết quả nghiên cứu phát triển cán bộ đoàn toàn diện hơn. Nhằm hoạch định, xây dựng và thực hiện thành công chính sách phát triển cán bộ đoàn hiện nay./.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN VIEN HAN LAM\LUAT HINH SU DOT 2\CUA THUONG\NGUYEN THI SONG TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *