Chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã từ thực tiễn

Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong hệ thống chính trị bốn cấp của nước ta, từ cấp Trung ương đến tỉnh, huyện và xã, thì hệ thống chính trị cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắc là cấp xã) có chức năng rất quan trọng, bảo đảm việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên; đồng thời quyết định và đảm bảo thực hiện các chủ trương, biện pháp để phát huy mọi khả năng và tiềm năng của địa phương về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là những người gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, là nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 6-khoá X của Đảng đã xác định: “Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở”. Tổ chức thực hiện chủ trương trên, trong những năm qua các cấp uỷ đảng, chính quyền trong cả nước nói chung và huyện Tư Nghĩa nói riêng luôn quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở mà nòng cốt là xây dựng phát triển đội ngũ CBCC cấp xã thật sự có trình độ, năng lực đảm đương được nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công việc, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã từ thực tiễn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đưa ra những giải pháp chính sách nhằm nâng cao chất lượng của CBCC cấp xã, học viên xin được chọn đề tài: “Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi” là sự cần thiết, đáp ứng với yêu cầu của cán bộ, công chức (CBCC) trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Tình hình nghiên cứu

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển CBCC cơ sở và thực tiễn xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, luận văn phân tích thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Tư Nghĩa trong thời gian tới.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của CBCC cấp xã và chính sách đối với CBCC cấp xã; những yêu cầu, tiêu chí hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp xã.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá sự hình thành và phát triển chính sách đối với CBCC cấp xã, từ thực tiễn huyện Tư Nghĩa để chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra kết luận về thực trạng chính sách đối với CBCC cấp xã.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề luận cứ khoa học về chính sách công, cụ thể là nghiên cứu chủ thể chính sách, thể chế chính sách, giải pháp và công cụ chính sách CBCC cấp xã dưới góc độ khoa học chính sách công.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến năm 2014 và đề ra những giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển CBCC cấp xã trong thời gian đến.

Thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn từ tháng 10/2014 đến tháng 02/2015.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã. Luận văn sử dụng các phương pháp chính sách công để nghiên cứu quy trình từ khâu hoạch định chính sách đến thực thi chính sách và đánh giá chính sách công.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tế gồm: Phương pháp thu thập thông tin; Phương pháp điều tra trực tiếp bằng bảng hỏi; Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu.

6. Ý nghĩa của luận văn

– Về lý luận: người học nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết về chính sách công, làm rõ vị trí, vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với CBCC cấp xã.

– Về thực tiễn: luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc định ra chủ trương, hoàn thiện chính sách xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã.

7. Kết cấu của luận văn

Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:

– Chương 1: Lý luận về chính sách phát triển CBCC cấp xã.

– Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã từ thực tiễn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

– Chương 3: Hoàn thiện chính sách phát triển CBCC cấp xã.

Chương 1

LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1.1. Lý luận vấn đề chính sách phát triển CBCC cấp xã

Xác định vấn đề chính sách là giai đoạn khởi đầu trong quy trình xây dựng chính sách công. Những vấn đề đó thường là những mâu thuẫn trong xã hội, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển hoặc là nhu cầu phát triển ở mức độ cao hơn. Vì vậy vấn đề của chính sách luôn luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội. Theo Tiến sĩ Đỗ Phú Hải, Học Viện KHXH “Việc xác định vấn đề chính sách được bắt đầu bằng cảm nhận vấn đề so với cấu trúc vấn đề, đó là cảm nhận về các trở ngại, khó khăn, vướng mắc trong xã hội cần được giải quyết bằng chính sách hoặc các bất hợp lý gây mâu thuẫn, mất cân bằng, mất ổn định về kinh tế xã hội, cản trở tăng trưởng kinh tế hoặc những nhu cầu trong tương lai cần đạt được bằng chính sách”. Theo quy luật vận động, vấn đề chính sách mang cả tính hiện thực và tương lai, các hiện tượng đang tồn tại thực tế sẽ làm nảy sinh những vấn đề trong tương lai.

Vấn đề phát triển cán bộ, công chức cấp xã đang là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta hiện nay.

1.1.1 Khái niệm về chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã

Từ khái niệm chính sách công và khái niệm CBCC cấp xã chúng ta có thể hiểu: Chính sách phát triển đối với CBCC cấp xã là tập hợp các quyết định có liên quan của nhà nước nhằm lựa chọn các mục tiêu cụ thể với giải pháp và công cụ thực hiện giải quyết các vấn đề của CBCC cấp xã theo mục tiêu đã xác định.

1.1.2. Vấn đề phát triển cán bộ công chức cấp xã hiện nay

Chính sách phát triển CBCC cấp xã là một bộ phận trong tổng thể chính sách đối với CBCC Nhà nước, điều chỉnh các mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của CBCC cấp xã; là một công cụ để Nhà nước quản lý sử dụng và phát triển đội ngũ CBCC cấp xã.

1.1.3. Mục tiêu của chính sách phát triển CBCC cấp xã

Nhằm thúc đẩy, khuyến khích, động viên CBCC cấp xã tự giác, hăng say, nỗ lực làm việc, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chính sách phát triển CBCC cấp xã rất đa dạng và phong phú, nhưng trong khuôn khổ luận văn này, tác giả xin đề cập một số chính sách cơ bản đó là: chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng; chính sách thu hút; chính sách đánh giá; chính sách quy hoạch; chính sách đào tạo và phát triển, chính sách khen thưởng; chính sách tiền lương…

1.1.4. Giải pháp và công cụ chính sách phát triển CBCC cấp xã

* Giải pháp chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã:

Cần thực hiện các giải pháp trong tuyển dụng như lựa chọn đối tượng phù hợp với trình độ đào tạo, tâm huyết, yêu nghề…

Công cụ chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC: Đối với cơ quan Trung ương xây dựng các hệ thống tuyển dụng cho các chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC cấp xã. Đối với cấp huyện phải tuyển chọn, bố trí sử dụng CBCC cấp xã phù hợp với năng lực, sở trường. Đối vớiTập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp xã phối hợp với các cơ quan cấp huyện thực hiện tốt việc tuyển dụng CBCC cấp xã.

* Giải pháp chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác cấp xã:

Tạo lập môi trường thuận lợi cho những sinh viên xuất sắc về công tác ở xã. Có chính sách hỗ trợ thỏa đáng và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đối tượng thu hút an tâm công tác.

Công cụ chính sách thu hút: Về phía Nhà nước ban hành cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ. Về phía các cơ quan tổ chức cán bộ cấp huyện cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để thu hút sinh viên. Về phía Cấp ủy, chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về xã phát huy năng lực, bố trí công việc phù hợp.

* Giải pháp chính sách đánh giá CBCC cấp xã:

Lựa chọn, xác định phương pháp đánh giá đối với từng công việc, từng chức danh, chức vụ của CBCC cấp xã.

Công cụ chính sách đánh giá: cấp huyện xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá, theo từng chức danh CBCC cấp xã. Đối với cấp xã phải thực hiện đúng trong việc đánh giá.

* Giải pháp quy hoạch cán bộ công chức cấp xã:

Tăng cường công tác quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ. Quy trình quy hoạch phải đảm bảo quy trình mở rộng dân chủ, khách quan và công khai, tránh chủ quan.

Công cụ chính sách quy hoạch cán bộ như sau: Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ ở cấp xã. Đảng ủy cấp xã tổ chức thực hiện công tác quy hoạch.

* Giải pháp chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã:

Chú trọng đến cán bộ, công chức trẻ tuổi, có triển vọng để đưa đi đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn. Sắp xếp thời gian hợp lý để CBCC cấp xã có điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện đào tạo gắn với vị trí, chức danh công việc.

Thực hiện đầy đủ các công cụ chính sách từ Trung ương đến cấp huyện và cấp xã như giáo trình, quy chế đào tạo….

* Giải pháp chính sách khen thưởng CBCC cấp xã:

Xây dựng tiêu chuẩn, định mức cụ thể rõ ràng cho việc khen thưởng CBCC cấp xã. Quy trình thủ tục thực hiện khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai.

Công cụ chính sách khen thưởng như: Luật thi đua khen thưởng, các quy định, quy chế làm việc của từng ngành, lĩnh vực để xét khen thưởng thoả đáng.

* Giải pháp chính sách tiền lương CBCC cấp xã

– Giải pháp tăng lương cho CBCC cấp xã là sự lựa chọn chiến lược và đảm bảo tiền lương tối thiểu của CBCC cấp xã. Kèm theo đó là các giải pháp đồng bộ để CBCC cấp xã có thêm thu nhập.

Công cụ chính sách tiền lương như: Về phía Nhà nước sớm cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC cấp xã.

1.1.5. Các chủ thể chính sách đối với CBCC cấp xã

Chủ thể ban hành chính sách đối với CBCC cấp xã gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Quốc hội, Chính Phủ, Bộ Nội vụ… ngoài ra, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương các tỉnh, thành phố cũng ban hành các chính sách và hướng dẫn thực hiện chính sách phục vụ cho việc phát triển CBCC cấp xã.

1.1.6. Thể chế chính sách đối với CBCC cấp xã

Các thể chế chính sách đối với CBCC cấp xã hiện hành như: Hiến pháp, Luật, các văn bản dưới luật liên quan đến CBCC cấp xã.

1.1.7. Những nhân tố tác động đến chính sách phát triển CBCC cấp xã

* Định hướng của Đảng chính sách phát triển CBCC cấp xã:

Các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

* Năng lực của chủ thể chính sách phát triển CBCC cấp xã:

Năng lực của chủ thể chính sách quyết định hiệu quả công việc của người CBCC. Năng lực của chủ thể gồm nhiều yếu tố trong đó hai yếu tố quan trọng là năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

1.2. Các chính sách phát triển CBCC cấp xã hiện hành

* Chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng: là tổng thể các quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp, nhằm tuyển chọn, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã một cách khoa học và hợp lý.

* Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác ở cấp xã: Nhằm tăng cường nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn; năng động.

* Chính sách đánh giá CBCC cấp xã: Nhằm xác định rõ thành tích, kết quả thực hiện công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC cấp xã.

* Chính sách quy hoạch CBCC cấp xã: nhằm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính kế thừa và phát triểncán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở.

* Chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã: là tổng thể các quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp nâng cao kiến thức, trình độ năng lực các mặt cho CBCC cấp xã,

* Chính sách khen thưởng CBCC cấp xã: nhằm động viên, khuyến khích CBCC hăng say công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Chính sách tiền lương đối với CBCC cấp xã: nhằm đảm bảo mức tiền lương cho CBCC cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC trong từng giai đoạn của đất nước.

Chương 2

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI

2.1. Đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng chính sách phát triển CBCC cấp xã từ thực tiễn huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến 2014 có những ưu khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:

Đa số CBCC cấp xã là những người con nông dân, chất phát, mộc mạc, họ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với nhân dân, chịu khó học tập để nâng cao trình độ.

– Về nhược điểm:

Một bộ phận không nhỏ công chức năng lực còn hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2.2. Chính sách về phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

2.2.1. Vấn đề chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

* Vấn đề chính sách tuyển dụng, bố trí CBCC cấp xã:

Làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí CBCC cấp xã chúng ta sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực và sử dụng họ vào đúng chỗ, đúng việc.

* Vấn đề chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học:

Cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thu hút sinh viên theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đến nay đội ngũ CBCC cấp xã đã từng bước nâng cao về mặt trình độ và chất lượng công tác.

* Vấn đề chính sách đánh giá CBCC cấp xã:

Thực tế qua nghiên cứu cho thấy đánh giá là một trong những chính sách quan trọng, có tác động rất nhiều đến phát triển năng lực làm việc của CBCC cấp xã.

* Vấn đề quy hoạch CBCC cấp xã:

Qua khảo sát và số liệu điều tra cho thấy công tác quy hoạch CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa đảm bảo yêu cầu, nội dung, quan điểm, nguyên tắc và phương châm của quy hoạch cán bộ.

* Vấn đề chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã:

Qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng hiệu quả của CBCC cấp xã.

* Vấn đề chính sách khen thưởng CBCC cấp xã:

Qua nghiên cứu từ thực tến CBCC cấp xã tại địa bàn huyện Tư Nghĩa cho thấy, chính sách khen thưởng có ảnh hưởng rất nhiều tới động lực làm việc của CBCC cấp xã.

* Vấn đề chính sách tiền lương CBCC cấp xã

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn CBCC cấp xã ở huyện Tư Nghĩa đều cho rằng tiền lương là yếu tố tác động nhiều tới chất lượng và hiệu quả công việc.

2.2.2. Mục tiêu chính sách phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

* Mục tiêu của chính sách tuyển dụng, bố trí CBCC cấp xã

Tuyển dụng, bố trí, sử dụng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cơ cấu theo từng chức danh để phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ của từng cá nhân.

* Mục tiêu của chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác cấp xã:

Từng bước thay thế CBCC trì trệ năng lực yếu, uy tín thấp, chưa đạt chuẩn vè trình độ, để nâng cao hiệu quả công việc.

* Mục tiêu của chính sách đánh giá CBCC cấp xã: làm cơ sở cung cấp thông tin cho việc quy hoạch phát triển đội ngũ CBCC cấp xã đúng hướng.

* Mục tiêu của công tác quy hoạch CBCC cấp xã: Tạo sự chủ động có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ.

* Mục tiêu của chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã: Giúp CBCC cấp xã nâng cao kiến thức, trình độ năng lực chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn.

* Mục tiêu của chính sách khen thưởng CBCC cấp xã: Tạo động lực, động viên, khuyến khích CBCC cấp xã hăng say công tác.

* Mục tiêu của chính sách tiền lương CBCC cấp xã

Đảm bảo cho CBCC cấp xã có thu nhập ổn định bằng tiền lương, tạo điều kiện cho CBCC cấp xã ổn định đời sống.

2.2.3. Các giải pháp và công cụ chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

* Chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã:

Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã đã tạo được sự ổn định công việc một cách tương đối theo hướng chuyên môn; Công cụ của chính sách: Huyện uỷ, UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố, trí sắp xếp các chức danh CBCC đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đối với Đảng ủy, UBND cấp xã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện rà soát các chức danh cán bộ cần tuyển dụng, sắp xếp, bố trí lại cán bộ vào chức danh phù hợp.

* Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác cấp xã

Việc thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về xã có chế độ khuyến khích đãi ngộ về điều kiện, phương tiện làm việc.

Công cụ của chính sách: Về phía Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Tư Nghĩa xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác ở các xã.

* Chính sách đánh giá CBCC cấp xã

Đánh giá CBCC dựa trên các quy định về vị trí công việc để đánh giá một cách khách quan, chính xác đối với CBCC cấp xã.

Công cụ của chính sách: Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện cần thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học và phù hợp. Đối với Đảng uỷ, UBND cấp xã: Xây dựng kế hoạch đánh giá CBCC theo chu kỳ theo từng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm hoặc từng giai đoạn phân công công việc cho một bộ phận hoặc từng CBCC.

* Chính sánh quy hoạch CBCC cấp xã

Xác định công tác quy hoạch cán bộ là quá trình thực hiện đồng bộ chủ trương, biện pháp nhằm tạo nguồn nhân sự, xây dựng đội ngũ CBCC đủ tài đủ đức để đảm đương nhiệm vụ.

Công cụ của chính sách: Đối với Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác quy hoạch cán bộ phải xây dựng kế hoạch cán bộ theo đúng phương pháp, quy trình quy hoạch. Đối với Đảng ủy cấp xã triển khai thực hiện công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch.

* Chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã

Đào tạo và phát triển là nhu cầu bậc cao của CBCC cấp xã, tiếp tục nâng cao kiến thức trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Công cụ của chính sách: Đối với Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ: Xây dựng kế hoạch và thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã theo hướng chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Đối với Đảng uỷ, UBND cấp xã: chọn cử CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo vừa công tác vừa tham gia đào tạo.

* Chính sách khen thưởng CBCC cấp xã

Khen thưởng, động viên kịp thời là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến thi đua hăng say làm việc. Thời điểm thực hiện công tác khen thưởng mỗi năm một lần, sau khi kiểm điểm đánh giá phân loại CBCC, phân loại chất lượng đảng viên.

Công cụ của chính sách: khen thưởng tinh thần phải gắn với khen thưởng vật chất như: tăng lương cho CBCC cấp xã hoạt động hiệu quả là hình thức thưởng có nhiều tác động tích cực nhưng thường chưa được sử dụng hiệu quả ở các cơ quan cấp xã.

* Chính sách tiền lương CBCC cấp xã

Tiền lương vừa là động lực vừa là đòn bẩy kích thích khuyến khích người lao động hăng say làm việc có năng suất, có chất lượng, hiệu quả. Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tư Nghĩa đối với chính sách tiền lương cho CBCC cấp xã phải ưu tiên hàng đầu đảm bảo từ nguồn ngân sách huyện chi trả kịp thời; nâng thêm mức phụ cấp tăng thu nhập cho CBCC cấp xã.

Công cụ của chính sách: Về phía Huyện uỷ, UBND huyện Tư Nghĩa: Trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá hàng năm đối với CBCC cấp xã và kết quả phân loại đối với CBCC làm cơ sở cho việc xét khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn.

Về phía Đảng uỷ, UBND cấp xã: Thực hiện giao công việc cho CBCC cấp xã đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý; tạo điều kiện cho CBCC có thêm thu nhập theo khả năng của mình.

2.2.4. Chủ thể chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện về công tác tổ chức – cán bộ trong toàn huyện gồm các nội dung:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Huyện uỷ và UBND huyện xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của huyện trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ.

– Giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện trong từng giai đoạn.

Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

2.2.5. Thể chế chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

– Quyết định số 1000/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định danh mục các vị trí và thời hạn, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Quyết định số 1360-QĐ/HU ngày 04/12/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tư Nghĩa ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ. Quyết định số 1362-QĐ/HU ngày 04/12/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tư Nghĩa ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử. Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 07/10/2012 của Huyện uỷ Tư Nghĩa về thực hiện chính sách quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức huyện và cơ sở đáp ứng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kế hoạch số 41 ngày 15/6/2013 của UBND huyện Tư Nghĩa về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức huyện và xã, thị trấn. Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 11/6/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tư Nghĩa về quy hoạch, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020. Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU ngày 07/11/2012 của Ban Tổ chức Huyện uỷ về thực hiện quy trình quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và xã, thị trấn. Công văn số 46/CV-PNV ngày 18/11/2013 của Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa về việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí đối với công chức cấp xã.

2.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

* Nhân tố bên ngoài: Chính sách của Nhà nước đối với CBCC cấp xã. Chính sách đối với CBCC cấp xã của các tỉnh, thành phố ngoài địa bàn tỉnh. Chính sách đối với CBCC cấp xã tại các huyện ngoài địa bàn huyện Tư Nghĩa

* Nhân tố bên trong: Ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện phát triển CBCC cấp xã của chủ thể chính sách tại huyện Tư nghĩa và các bên liên quan. Nguồn kinh phí đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã đảm bảo vận hành thông suốt. Quan điểm, ý thức chấp hành chủ trương của CBCC cấp xã tại địa bàn huyện Tư Nghĩa. Sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong huyện đối với chính sách phát triển CBCC cấp xã là một yêu cầu cần thiết, nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở cấp xã.

2.3. Tổ chức thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa.

2.3.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

Sau 4 năm triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về tuyển dụng, bố trí sử dụng CBCC cấp xã, đội ngũ CBCC đã có những chuyển biến rõ nét, công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng số lượng, phù hợp với chức danh chuyên môn cũng như năng lực, sở trường công tác của từng CBCC cấp xã. Chính sách thu hút sinh viên bước đầu đáp ứng được phần nào trong việc chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xã. Chính sách đánh giá CBCC cấp xã tại huyện tư Nghĩa đã được đổi mới, khi đánh giá CBCC luôn căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của CBCC, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ năng lực của CBCC. Chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã trong những năm qua luôn được chú trọng quan tâm, nhờ đó đội ngũ CBCC cấp xã đã nâng cao trình độ và có bước trưởng thành, tiến bộ nhiều mặt. Chính sách khen thưởng CBCC cấp xã trong những năm qua luôn đảm bảo kịp thời, khách quan, chọn đúng người, đúng thành tích và kết quả công tác, điều đó đã tạo động lực để CBCC cấp xã hăng say công tác. Chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương của CBCC cấp xã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc của CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa đã được cải thiện đáng kể, giúp CBCC cấp xã ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

2.3.2. Kết quả triển khai các giải pháp, công cụ chính sách đối với CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa.

* Chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng:

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tư Nghĩa luôn khẳng định con người là khâu then chốt, quyết định sự ổn định phát triển của xã hội, trong đó CBCC cấp xã đóng một vai trò hết sức quan trọng. Từ năm 2011 trở lại đây, huyện Tư Nghĩa đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã, đặc biệt chú trọng đến việc tuyển dụng theo vị trí việc làm.

* Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy:

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, với mục tiêu chính là tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy để bảo đảm đội ngũ CBCC cấp xã phải đạt chuẩn về đào tạo.

* Chính sách đánh giá CBCC cấp xã:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa hướng dẫn một số nội dung cụ thể về tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã, thị trấn theo từng chức danh của phân cấp quản lý cán bộ.

* Chính sách quy hoạch CBCC cấp xã

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị xác định “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”. Trong những năm qua công tác quy hoạch cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện Tư Nghĩa luôn đảm bảo số lượng và chất lượng, có bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và đạt được những kết quả thiết thực.

* Chính sách đào tạo và phát triển CBCC cấp xã:

Trong những năm qua đội ngũ CBCC cấp xã đã được chú trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách ngày càng hoàn thiện. Hàng năm Ban Tổ chức Huyện uỷ và Phòng nội vụ huyện đều xây dựng kế hoạch đào tạo mới, đạo tạo lại đối với CBCC phù hợp với chiến lược phát triển huyện.

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa đã ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức.

* Chính sách khen thưởng CBCC cấp xã:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị: 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 được sử đổi bổ sung năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng. Để tạo động lực công tác, khuyến khích động viên kịp thời những CBCC có thành tích xuất sắc trong năm và đột xuất.

* Chính sách tiền lương CBCC cấp xã:

Chính sách tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự nỗ lực, hăng say làm việc đối với CBCC cấp xã. Số cán bộ có đủ trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đều được chuyển, xếp ngạch, bậc lương tương ứng với bằng cấp.

2.3.3. Đánh giá vai trò của các chủ thể tham gia thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ là 2 cơ quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với CBCC cấp xã.

Việc hoạch định và tổ chức thực thi chính sách đối với CBCC cấp xã được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các đơn vị.

2.3.4. Đánh giá môi trường thể chính sách đối với phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

Hệ thống Thể chế chính sách tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tuân thủ theo các quy định của Nhà nước đối với CBCC cấp xã; nội dung các thể chế chính sách rất rõ ràng, dễ thực hiện và không mâu thuẫn lẫn nhau, không trái với quy định.

2.3.5. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đối với phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

* Những nhân tố tác động tích cực

Sự quan tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong nhận thức và hành động về vai trò của CBCC cấp xã, từ đó bộ máy hành chính cấp xã dần được chấn chỉnh và nâng cao.

* Những khó khăn, hạn chế

Thực tế trong những năm qua huyện Tư Nghĩa thực hiện thu hút người tài và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về xã còn quá ít. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của CBCC cấp xã ở huyện Tư Nghĩa chủ yếu tốt nghiệp trung cấp, số CBCC chưa qua đào tạo trình độ trung cấp còn nhiều. Năng lực thực tế của một bộ phận CBCC cấp xã chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, một số chưa nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua điều tra một số tỏ ra lúng túng, thụ động, có biểu hiện trông chờ, ỷ lại.

Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Chương 3

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI

3.1. Nhu cầu, mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã

3.1.1. Nhu cầu hoàn thiện chính sách phát triển CBCC cấp xã

* Cả nước

Đảng và Nhà nước ta xác định phát triển CBCC cấp xã là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở, vì vậy nhu cầu của cả nước trong những năm đến cần phát triển CBCC cấp xã theo hướng:

Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã nắm vững và triển khai quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Thứ hai: Đội ngũ CBCC cấp xã có đủ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã thật sự hiểu dân, gần dân, gắn bó yêu thương và trách nhiệm với nhân dân.

Thứ tư: Cải cách chế độ tiền lương, nâng cao mức thu nhập đảm bảo cho CBCC cấp xã mức sống tối thiểu của xã hội.

Thứ năm: Đổi mới cải cách giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển.

* Đối với huyện Tư Nghĩa:

Thứ nhất: Tuyển chọn đội ngũ CBCC cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực thực tiễn sát với cơ sở.

Thứ hai: Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, tuyển dụng những người tài, những sinh viên xuất sắc về xã công tác.

Thứ ba: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho CBCC cấp xã có điều kiện, phương tiện, môi trường làm việc phù hợp với quá trình phát triển xã hội.

Thứ tư: Đào tạo đội ngũ CBCC cấp xã đạt chuẩn về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện chính sách phát triển CBCC cấp xã

* Cả nước

– Tạo bước đột phá trong công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ CBCC cấp xã; tăng cường CBCC có trình độ năng lực cho cơ sở. Thay thế CBCC cấp xã trì truệ, năng lực yếu kém, uy tín thấp; nâng mức thu nhập của CBCC cấp xã bằng mức thu nhập bình quân của CBCC nhà nước.

– Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ hiểu biết về khoa học công nghệ, thành thạo về tin học, ngoại ngữ.

* Đối với huyện Tư Nghĩa:

– Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

– Nâng cao mức sống cho cán bộ công chức cấp xã để họ yên tâm công tác, phát huy sáng tạo, toàn tâm toàn ý với công việc đang đảm nhiệm.

– Xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đủ trình độ năng lực để xử lý, điều hành, giải quyết các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

3.1.3. Định hướng hoàn thiện chính sách phát triển CBCC cấp xã tại huyện Tư Nghĩa

Đến năm 2020 CBCC cấp xã phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Tạo điều kiện thuận lợi hơn về môi trường làm việc cho CBCC cấp xã, từng bước đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho hệ thống hành chính cấp xã.

3.2. Các giải pháp hoàn thiện chính sách đối với CBCC cấp xã

3.2.1. Giải pháp về tuyển dụng, bố trí, sử dụng

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC cấp xã. Đổi mới công tác quy hoạch CBCC cấp xã đảm bảo quy trình, thể hiện sự công khai, khách quan, dân chủ, thực chất để lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, có năng lực đưa vào quy hoạch, đảm bảo tính ổn định kế thừa và phát triển.

3.2.2 .Giải pháp về thu hút sinh viên

Thực hiện ưu đãi trong chính sách hỗ trợ về tiền lương, phụ cấp; điều kiện nhà ở, phương tiện làm việc, môi trường sinh sống.

3.2.3. Giải pháp về chính sách đánh giá

Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực hiện công việc đối với CBCC cấp xã. Đo lường mức độ thực hiện công việc của CBCC cấp xã bằng cách đưa ra cách đánh giá về mức độ tốt hay kém, để phản ánh kết quả đạt được của người CBCC cấp xã. Thiết lập kênh thông tin hai chiều giữa người đánh giá và người được đánh giá.

3.2.4 . Giải pháp về chính sách quy hoạch CBCC cấp xã

Trước hết phải tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung, phương pháp của công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Mở rộng dân chủ để phát hiện giới thiệu nguồn cho quy hoạch.

3.2.5. Giải pháp về chính sách đào tạo và phát triển

Đổi mới hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo và phát triển cho từng giai đoạn, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

3.2.6. Giải pháp về chính sách khen thưởng

Việc xem xét khen thưởng CBCC cấp xã cần tổ chức thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm hoặc sau khi kết thúc một đợt hoạt động quan trọng, dựa trên kết quả đánh giá thực hiện công việc của CBCC theo từng thời kỳ tương ứng. Cần xây dựng quy chế khen thưởng cụ thể, rõ ràng; thủ tục, hình thức khen thưởng phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

3.2.7. Giải pháp về chính sách tiền lương

– Một là đổi mới chế độ trả lương cho CBCC cấp xã theo hướng lấy kết quả thực hiện công việc làm căn cứ để xác định mức tiền lương thực tế của CBCC cấp xã. Để đạt được giải pháp này thì cơ quan quản lý nhân sự cấp huyện định kỳ hàng tháng, hàng quý và cuối năm tiến hành đánh giá thành tích, kết quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC để xác định mức tiền lương cụ thể cho từng CBCC một cách phù hợp.

– Hai là: Bổ sung thêm phụ cấp đặc thù cho CBCC cấp xã, giống như cán bộ y tế và giáo viên.

3.3. Một số kiến nghị, đề xuất

Đề nghị cần xây dựng nội dung giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo chuyên sâu dành riêng cho cán bộ công chức cấp xã. Chế độ tiền lương đối với CBCC cấp xã thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP cách đây hơn 10 năm đã bộc lộ nhiều bất cập, so với quá trình phát triển xã hội. Do đó, đề nghị Nhà nước sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương, phụ cấp theo lương cho CBCC cấp xã. Đề nghị Nhà nước thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với CBCC cấp xã, như đã áp dụng đối với viên chức ngành y tế, giáo dục.

KẾT LUẬN

Chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, là hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ CBCC; là công cụ và các giải pháp thực hiện chính sách nhằm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của mỗi thời kỳ cách mạng. Có thể nói chính sách do con người tạo ra, nhưng đồng thời chính sách lại tác động mạnh mẽ đến hoạt động của con người. Chính sách đúng có thể mở đường, là động lực thúc đẩy tính tích cực, khả năng sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác của mỗi CBCC, nhưng ngược lại chính sách không phù hợp cũng có thể kiềm hãm những hoạt động, làm thui chột tài năng, sáng tạo của họ. Vì vậy, có thể khẳng định rằng chất lượng CBCC cấp xã luôn gắn liền với hệ thống chính sách CBCC cấp xã.

Với mong muốn cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách đối với CBCC cấp xã hiện nay được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên do điều kiện, thời gian nghiên cứu có hạn nên phạm vi nghiên cứu còn giới hạn trên một huyện; Tác giả chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu và phân biệt được những khía cạnh khác nhau giữa từng nhóm đối tượng cán bộ cấp xã và công chức cấp xã. Do đó, mặc dù đã cố gắng hết sức dành mọi nguồn lực để hoàn thành luận văn, kết quả thu được là khả quan, song do kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy, cô giáo, các nhà khoa học và sự chia sẻ các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN VIEN HAN LAM\CHINH SACH CONG\NGUYEN DANG VINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *